Tartalom Részletezés

1774/2002/EK RENDELET

A NEM EMBERI FOGYASZTÁSRA SZÁNT ÁLLATI MELLÉKTERMÉKEKRE VONATKOZÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELŐÍRÁSOK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 152. cikke (4) bekezdésének b) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára ((HL C 96. E, 2001.3.27., 40. o.)),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ((HL C 193., 2001.7.10., 32. o.)),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően ((Az Európai Parlament 2001. június 12-i véleménye (HL C 53. E, 2002.2.28., 84. o.), a Tanács 2001. november 20-i közös álláspontja (HL C 45. E, 2002.2.19., 70. o.) és az Európai Parlament 2002. március 13-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). Az Európai Parlament 2002. szeptember 24-i határozata és a Tanács 2002. szeptember 23-i határozata.)), az egyeztetőbizottság által 2002. szeptember 12-én jóváhagyott közös szövegtervezet figyelembevételével,

mivel:

(1) Az állati hulladékok ártalmatlanítására, feldolgozására és forgalomba hozatalára, továbbá az állati eredetű, illetve halból készült takarmányok kórokozókkal szembeni védelmére vonatkozó állat-egészségügyi előírásokról, valamint a 90/425/EGK irányelv módosításáról szóló, 1990. november 27-i 90/667/EGK tanácsi irányelv ((HL L 363., 1990.12.27., 51. o. A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.)) rögzítette azon alapelvet, miszerint megfelelő kezelést követően - származásától függetlenül - valamennyi állati hulladék felhasználható takarmányanyagok előállítása céljából.

(2) A fenti irányelv elfogadása óta a Tudományos Operatív Bizottság számos véleményt fogadott el. Ezek lényegi következtetése, hogy az egészségügyi vizsgálatot követően emberi fogyasztásra alkalmatlannak bizonyuló állati melléktermékek nem kerülhetnek be a táplálékláncba.

(3) A fenti tudományos vélemények alapján - a felhasznált állati melléktermékek jellegétől függően - különbséget kell tenni a végrehajtandó intézkedések között. Bizonyos állati anyagok lehetséges felhasználási körét korlátozni kell. Szabályokat kell megállapítani az állati melléktermékek nem takarmányozási célú felhasználására és ártalmatlanítására.

(4) Az utóbbi évek során szerzett tapasztalatok fényében tisztázni kell a 90/667/EGK irányelv és a közösségi környezetvédelmi jogszabályok közötti kapcsolatot. E rendelet nem érintheti a meglevő környezetvédelmi jogszabályok alkalmazását, illetve nem akadályozhatja új környezetvédelmi - különös tekintettel a biológiailag lebontható hulladékra vonatkozó - szabályok kidolgozását. E tekintetben a Bizottság kötelezettséget vállalt arra, hogy 2004. végéig irányelvet dolgoz ki a biológiai hulladékra - beleértve az élelmiszer-hulladékot is - vonatkozóan az ilyen hulladék biztonságos felhasználásának, hasznosításának, újrafeldolgozásának és ártalmatlanításának szabályozása és a lehetséges környezetszennyezés ellenőrzése céljából.

(5) A Bizottság és az Európai Parlament által szervezett, 1997. július 1-jén és 2-án Brüsszelben tartott, a Hús- és Csontlisztről szóló Nemzetközi Tudományos Konferencia vitát indított a hús- és csontliszt előállításával és takarmányként történő felhasználásával kapcsolatban. A konferencia további véleménynyilvánításra szólított fel e terület jövőbeni politikájával kapcsolatban. 1997 novemberében - a takarmányokra vonatkozó közösségi jogszabályok jövőjével kapcsolatos lehető legszélesebb körű nyilvános vita elindítása érdekében - a Bizottság véglegesítette a hús- és csontlisztről szóló konzultációs anyagot. E konzultációt követően úgy tűnik, hogy általánosan elismert a 90/667/EGK irányelv módosításának szükségessége a legújabb tudományos információkkal történő összhangba hozatal céljából.

(6) Az Európai Parlament a BSE-ről és az állati takarmányok biztonságáról szóló, 2000. november 16-i állásfoglalásában ((HL C 223., 2001.8.8., 281. o.)) arra szólított fel, hogy e rendelet hatálybalépéséig az állati fehérjék takarmányokban történő felhasználását tiltsák meg.

(7) Tudományos megfontolások arra utalnak, hogy betegségek terjedésének a veszélyével jár, ha egy állatfaj takarmányozása olyan fehérjével történik, amely ugyanazon faj egyedeinek testéből vagy testrészeiből származik. E gyakorlatot ezért elővigyázatosságból be kell tiltani. Végrehajtási szabályokat kell elfogadni annak érdekében, hogy a feldolgozás, tárolás és szállítás valamennyi szakaszában biztosított legyen a takarmányozási célú felhasználásra szánt állati melléktermékek szükséges elkülönítése. Halak és prémes állatok vonatkozásában azonban lehetőséget kell biztosítani ezen általános tilalomtól történő eltérésre, amennyiben azt tudományos megfontolás indokolja.

(8) Az állati eredetű termékeket tartalmazó élelmiszer-hulladék szintén hozzájárulhat a betegségek terjedéséhez. A nemzetközi viszonylatban működő közlekedési eszközökön keletkező összes élelmiszer-hulladékot biztonságos módon kell ártalmatlanítani. A Közösségen belül keletkező élelmiszer-hulladék - a prémes állatok kivételével - haszonállatok takarmányozásához nem használható fel.

(9) 1996. októberétől kezdve a Bizottság Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatala (ÉÁH) több vizsgálatot hajtott végre a tagállamokban a BSE-vel kapcsolatos lényegi kockázati tényezők és vizsgálati eljárások meglétének és kezelésének felmérése céljából. A felmérés részben a kereskedelmi célú kiolvasztás rendszereivel és az állati eredetű hulladék ártalmatlanításának egyéb módszereivel foglalkozott. A vizsgálatokat követően általános következtetések és különböző ajánlások születtek, különös tekintettel az állati melléktermékek nyomon követhetőségére.

(10) A kórokozók elterjedése és/vagy a szermaradványok szétszórása veszélyének elkerülése érdekében az állati melléktermékeket az érintett tagállam által kijelölt, engedélyezett és felügyelt üzemben kell feldolgozni, tárolni és elkülönítve tartani vagy megfelelő módon ártalmatlanítani. Bizonyos körülmények között - különösen, ha azt a távolság, szállítási idő vagy kapacitási problémák indokolják - a kijelölt feldolgozó üzem, égető- vagy együttégető mű egy másik tagállam területén is lehet.

(11) A hulladékok égetéséről szóló, 2000. december 4-i 2000/76/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet ((HL L 332., 2000.12.28., 91. o.)) nem kell alkalmazni a hulladékégető művekre akkor, ha a kezelt hulladék kizárólag állati tetemekből áll. Az állat- és a közegészség védelme érdekében az ilyen égető művekre vonatkozóan minimumkövetelményeket kell megállapítani. A közösségi követelmények elfogadásáig a tagállamok környezetvédelmi jogszabályokat fogadhatnak el az ilyen művekre vonatkozóan. Kevésbé szigorú követelményeket kell alkalmazni - a kezelt anyag által képviselt alacsonyabb veszélynek megfelelően és elkerülve az állati melléktermékek felesleges szállítását - az olyan kiskapacitású hulladékégető művekre, amelyek például a gazdaságokban és a kedvtelésből tartott állatok számára kialakított krematóriumokban találhatók.

(12) Különleges szabályokat kell megállapítani a feldolgozó üzemek ellenőrzésére vonatkozóan, különös tekintettel a feldolgozási módszerek validálási eljárásaira és az önellenőrzésre vonatkozóan.

(13) A nem emberi fogyasztásra szánt állatok takarmányozásának megkönnyítése érdekében az állati melléktermékek felhasználására vonatkozó szabályoktól eltéréseket lehet biztosítani. Az ilyen felhasználásokat az illetékes hatóságoknak kell ellenőrizniük.

(14) Eltérések biztosíthatók annak érdekében is, hogy lehetővé váljék az állati melléktermékek helyszíni, ellenőrzött körülmények között történő ártalmatlanítása. A Bizottságnak meg kell kapnia azon információkat, amelyek lehetővé teszik számára a helyzet megfigyelését és adott esetben a végrehajtási szabályok meghatározását.

(15) Az egészségügyi követelmények egységes alkalmazásának biztosítása érdekében a tagállamokban közösségi vizsgálatokat kell végezni. Az ilyen vizsgálatoknak ellenőrzési eljárásokat is magukban kell foglalniuk.

(16) Az egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos közösségi jogszabályok tudományosan megalapozottak. Ennek folytán - szükség esetén - a 97/404/EK ((HL L 169., 1997.06.27., 85. o. A 2000/443/EK határozattal (HL L 179., 2000.7.18., 13. o.) módosított határozat.)) és a 97/579/EK bizottsági határozatokkal ((HL L 237., 1997.8.28., 18. o. A 2000/443/EK határozattal módosított határozat.)) létrehozott, megfelelő tudományos bizottságokkal kell konzultálni. További tudományos megfontolásra van szükség különösen az állati eredetű termékek szerves műtrágyákban és talajjavító szerekben történő felhasználását illetően. A közösségi szabályok e megfontolástól függő elfogadásáig a tagállamok megtarthatnak vagy elfogadhatnak e rendeletben előírtnál szigorúbb nemzeti szabályokat is, amennyiben e szabályok az alkalmazandó közösségi jogszabályoknak megfelelnek.

(17) Az állati melléktermékek feldolgozásának, összegyűjtésének, tárolásának és ártalmatlanításának pénzügyi támogatását illetően a tagállamokban a különböző megközelítések széles skálája létezik. Annak érdekében, hogy a mezőgazdasági termékek közötti verseny feltételeit ez ne befolyásolja, elemzést kell végezni, és szükség esetén a megfelelő közösségi szintű intézkedéseket meg kell tenni.

(18) A említettek fényében úgy tűnik, hogy az állati melléktermékekre alkalmazandó közösségi szabályokat alapvetően felül kell vizsgálni.

(19) A nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékek (így különösen a feldolgozott állati fehérje, a kiolvasztott zsírok, a kedvtelésből tartott állatok eledele, a nyersbőr és az irha, valamint a gyapjú) szerepelnek a Szerződés I. mellékletében található termékjegyzékben. E termékek forgalomba hozatala fontos bevételi forrást képvisel a mezőgazdasági népesség egy része számára. Ezen ágazat ésszerű fejlődésének biztosítása és termelékenységének növelése érdekében az érintett termékekre vonatkozó állat-egészségügyi és közegészségügyi szabályokat közösségi szinten kell megállapítani. Az állatbetegségek elterjedésének jelentős veszélyére tekintettel bizonyos állati melléktermékek forgalomba hozatalára vonatkozóan - különösen a magas egészségügyi minősítésű régiókban - különleges követelményeket kell megállapítani.

(20) Annak biztosítása érdekében, hogy a harmadik országokból behozott termékek higiéniai szabványai legalább egyenlőek vagy egyenértékűek legyenek a Közösség által alkalmazott higiéniai szabványokkal, a harmadik országok és azok létesítményei számára be kell vezetni egy engedélyezési rendszert, valamint egy közösségi vizsgálati eljárást annak biztosítására, hogy az engedélyezési feltételek betartásra kerüljenek. A kedvtelésből tartott állatok eledelének és a kedvtelésből tartott állatok eledele nyersanyagának harmadik országokból történő behozatalára más feltételek vonatkoznak, mint a Közösségben előállított ilyen anyagokra, különösen azon biztosítékok tekintetében, amelyek az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagoknak és a ß-agonistáknak az állattenyésztésben történő felhasználására vonatkozó tilalomról és a 81/602/EGK, 88/146/EGK és 88/299/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 1996. április 29-i 96/22/EK tanácsi irányelvvel ((HL L 125., 1996.5.23., 3. o.)) összhangban betiltott anyagok szermaradványaira vonatkoznak. Annak biztosítása érdekében, hogy az ilyen kedvtelésből tartott állatok eledelét és az ilyen nyersanyagot csak rendeltetési céljára használják fel, megfelelő ellenőrzési intézkedéseket kell megállapítani ezen eltérések hatálya alá tartozó anyagok behozatalára vonatkozóan.

(21) A Közösségen áthaladó, valamint a Közösségből származó és kivitelre szánt állati melléktermékek állat- és közegészségügyi veszélyt jelenthetnek a Közösségen belül. E mozgásokra ezért alkalmazni kell az e rendeletben megállapított bizonyos követelményeket.

(22) Az állati termékeket kísérő okmány a legjobb eszköz arra, hogy biztosítsák a rendeletetési hely illetékes hatóságát azt illetően, hogy az adott szállítmány az e rendeletben foglalt rendelkezéseknek megfelel. Az egészségügyi bizonyítványt meg kell őrizni bizonyos behozott termékek rendeltetésének igazolása céljából.

(23) A 89/662/EGK irányelv, illetve a kórokozók tekintetében a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi és közegészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó termékek Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi és közegészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. december 17-i 92/118/EGK tanácsi irányelv ((HL L 62., 1993.3.15., 49. o. A legutóbb a 2001/7/EK bizottsági határozattal (HL L 2., 2001.1.5., 27. o.) módosított irányelv.)) a fenti célok elérésére törekszik.

(24) A Tanács és a Bizottság számos határozatot fogadott el a 90/667/EGK és a 92/118/EGK irányelv végrehajtására vonatkozóan. Ezen kívül a 92/118/EGK irányelv lényegi módosításon esett át, és további módosításokra fog sor kerülni. Ebből következően jelenleg számos közösségi jogi aktus szabályozza az állati melléktermékek ágazatát, és egyszerűsítésre van szükség.

(25) Egy ilyen egyszerűsítés nagyobb átláthatóságot eredményez a nem emberi fogyasztásra szánt, állati termékekre vonatkozó különös egészségügyi szabályok terén. Ez azonban nem eredményezheti a szabályozás hiányát. Ezért fenn kell tartani és - a köz- és állat-egészségügyi védelem biztosításának érdekében - szigorítani kell a nem emberi fogyasztásra szánt, állati termékekre vonatkozó részletes egészségügyi szabályokat.

(26) Az érintett termékekre az állat-egészségügyi vizsgálatok szabályait - a Bizottság szakértői által végzett vizsgálatokat is beleértve - és a belső piac kiteljesítésének célját figyelembe vevő, egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelv ((HL L 224., 1990.8.18., 29. o. A legutóbb a 92/118/EGK irányelvvel módosított irányelv.)) védőintézkedéseit kell alkalmazni.

(27) A Közösségbe hozott termékeket hatékonyan kell ellenőrizni. Ezt a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1997. december 18-i 97/78/EK tanácsi irányelvben ((HL L 24., 1998.1.30., 9. o.)) megállapított ellenőrzések végrehajtásával lehet elérni.

(28) Ezért hatályon kívül kell helyezni a 90/667/EGK irányelvet, az egyes állatkategóriák takarmányozása céljából helyi forgalomba hozatalra szánt egyes hulladékok kezelésére vonatkozó, az Egyesült Királyságban és Írországban alkalmazandó állatorvosi és állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 1995. június 22-i 95/348/EK tanácsi határozatot ((HL L 202., 1995.8.26., 8. o.)), valamint az egyes állati hulladékok feldolgozása során a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak elleni védekezést célzó intézkedésekről és a 97/735/EK bizottsági határozat módosításáról szóló, 1999. július 19-i 1999/534/EK tanácsi határozatot ((HL L 204., 1999.8.4., 37. o.))

(29) A technikai és tudományos fejlődés figyelembe vétele érdekében a Bizottság és a tagállamok között szoros és hatékony együttműködést kell biztosítani azon Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottságon belül, amelyet az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ((HL L 31., 2002.2.1., 1. o.)) hozott létre.

(30) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal ((HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)) összhangban kell elfogadni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk
Hatály

(1) E rendelet állat- és közegészségügyi szabályokat állapít meg a következőkre:

(2) E rendeletet nem kell alkalmazni az alábbiakra:

(3) E rendelet nem érinti a bizonyos betegségek felszámolását és ellenőrzését célzó állat-egészségügyi jogszabályokat.

2. cikk
Fogalommeghatározások

(1) E rendelet alkalmazásában:

(2) Az I. mellékletben szereplő egyedi fogalommeghatározásokat is alkalmazni kell.

3. cikk
Általános kötelezettségek

(1) Az állati melléktermékek és az azokból előállított termékek összegyűjtését, szállítását, tárolását, kezelését, feldolgozását, ártalmatlanítását, forgalomba hozatalát, kivitelét, tranzitforgalmát és felhasználását e rendelettel összhangban kell végezni.

(2) A tagállamok azonban a 33. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban álló határozat elfogadásáig nemzeti jogszabályaikban szabályozhatják a VII. és VIII. mellékletben nem említett termékek behozatalát és forgalomba hozatalát. E lehetőség igénybevételéről azonnal értesítik a Bizottságot.

(3) A tagállamok - akár egyénileg, akár együttműködésben - az (1) bekezdés szerinti követelmény betartásának érdekében gondoskodnak arról, hogy megfelelő intézkedések szülessenek és kielégítő infrastruktúra álljon rendelkezésre.

II. FEJEZET
AZ ÁLLATI MELLÉKTERMÉKEK OSZTÁLYOZÁSA, ÖSSZEGYŰJTÉSE, SZÁLLÍTÁSA, ÁRTALMATLANÍTÁSA, FELDOLGOZÁSA, FELHASZNÁLÁSA ÉS KÖZBENSŐ TÁROLÁSA

4. cikk
1. kategóriába tartozó anyagok

(1) Az 1. kategóriába tartozó anyagok közé az alábbiakban leírt állati melléktermékek vagy az ilyen melléktermékeket tartalmazó anyagok tartoznak:

(2) Az 1. kategóriába tartozó anyag összegyűjtését, szállítását és azonosítását indokolatlan késedelem nélkül, a 7. cikkel összhangban kell elvégezni, és - amennyiben a 23. és 24. cikk másként nem rendelkezik -:

(3) Az 1. kategóriába tartozó anyag közbenső kezelése vagy tárolása csak a 10. cikkel összhangban engedélyezett, 1. kategóriába tartozó anyag közbenső kezelésére szánt üzemekben történhet.

(4) Az 1. kategóriába tartozó anyag behozatala vagy kivitele csak e rendelettel vagy a 33. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint megállapított szabályokkal összhangban történhet. Különleges fertőzési veszélyt jelentő anyag behozatala vagy kivitele azonban csak a 999/2001/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdésével összhangban történhet.

5. cikk
2. kategóriába tartozó anyagok

(1) A 2. kategóriába tartozó anyagok közé az alábbiakban leírt állati melléktermékek vagy az ilyen melléktermékeket tartalmazó anyagok tartoznak:

(2) A 2. kategóriába tartozó anyag összegyűjtését, szállítását és azonosítását indokolatlan késedelem nélkül, a 7. cikkben foglaltakkal összhangban kell végezni, és - amennyiben a 23. és 24. cikk másként nem rendelkezik -:

(3) A 2. kategóriába tartozó anyag - a trágya kivételével - közbenső kezelése vagy tárolása csak a 10. cikkel összhangban engedélyezett, 2. kategóriába tartozó anyag közbenső kezelésére szánt üzemekben történhet.

(4) A 2. kategóriába tartozó anyag forgalomba hozatala vagy kivitele csak e rendelettel vagy a 33. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint megállapított szabályokkal összhangban történhet.

6. cikk
3. kategóriába tartozó anyagok

(1) A 3. kategóriába tartozó anyagok közé az alábbiakban leírt állati melléktermékek vagy az ilyen melléktermékeket tartalmazó anyagok tartoznak:

(2) A 3. kategóriába tartozó anyag összegyűjtését, szállítását és azonosítását indokolatlan késedelem nélkül, a 7. cikkben foglaltakkal összhangban kell végezni, és - amennyiben a 23. és 24. cikk másként nem rendelkezik -:

(3) A 3. kategóriába tartozó anyag közbenső kezelése vagy tárolása csak a 10. cikkel összhangban engedélyezett 3. kategóriába tartozó anyag közbenső kezelésére szánt üzemekben történhet.

7. cikk
Összegyűjtés, szállítás és tárolás

(1) A 3. kategóriába tartozó élelmiszer-hulladék kivételével az állati melléktermékek és feldolgozott termékek összegyűjtését, szállítását és azonosítását a II. melléklettel összhangban kell végezni.

(2) Szállítás közben kereskedelmi okmánynak vagy - amennyiben azt e rendelet előírja - egészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie az állati melléktermékeket és a feldolgozott termékeket. A kereskedelmi okmányoknak és az egészségügyi bizonyítványoknak meg kell felelniük a II. mellékletben előírt követelményeknek és azokat az ugyanott meghatározott ideig meg kell őrizni. Tartalmazniuk kell különösen a mennyiségre vonatkozó információkat, valamint az anyag leírását és megjelölését.

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy megfelelő intézkedések álljanak rendelkezésre az 1. és 2. kategóriába tartozó anyag II. melléklettel összhangban történő összegyűjtésének és szállításának biztosítására.

(4) A hulladékokról szóló, 1975. július 15-i 75/442/EGK tanácsi irányelv ((HL L 194., 1975.7.25., 39. o. A legutóbb a 96/350/EK bizottsági határozattal (HL L 135., 1996.6.6., 32. o.) módosított határozat.)) 4. cikkével összhangban a tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a 3. kategóriába tartozó élelmiszer-hulladék összegyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül történjék.

(5) A feldolgozott termékek tárolása csak a 11. cikkel összhangban engedélyezett tároló üzemekben történhet.

(6) A tagállamok azonban dönthetnek úgy, hogy e cikk rendelkezéseit nem alkalmazzák trágya szállítására ugyanazon gazdaság két pontja vagy az ugyanazon tagállamban található gazdaságok és felhasználók között.

8. cikk
Állati melléktermékek és feldolgozott termékek más tagállamokba történő szállítása

(1) Állati melléktermékeket és feldolgozott termékeket csak a (2)-(6) bekezdésben megállapított feltételek szerint lehet más tagállamokba szállítani.

(2) A rendeltetési hely szerinti tagállam előzetesen engedélyezi az 1. kategóriába tartozó anyagok, a 2. kategóriába tartozó anyagok, az 1. vagy 2. kategóriába tartozó anyagokból származó feldolgozott termékek és a feldolgozott állati fehérje átvételét. A tagállamok az engedélyezés feltételeként szabhatják, hogy az elszállítást megelőzően az 1. feldolgozási módszert alkalmazzák.

(3) Az állati eredetű melléktermékeket és a (2) bekezdésben említett feldolgozott termékeket:

(4) Amennyiben a tagállamok 1. kategóriába tartozó anyagot, 2. kategóriába tartozó anyagot, 1. vagy 2. kategóriába tartozó anyagból származó feldolgozott terméket és feldolgozott állati fehérjét küldenek más tagállamokba, a származási hely szerint illetékes hatóság az ANIMO-rendszer vagy más, közös megegyezésen alapuló módszer segítségével értesíti a rendeltetési hely szerint illetékes hatóságot minden egyes szállítmányról. A jelentésnek a II. melléklet I. fejezetének (2) bekezdésében szereplő információkat kell tartalmaznia.

(5) A rendeltetési hely szerint illetékes hatóság - az elszállításról a (4) bekezdéssel összhangban kapott értesítést követően - az ANIMO-rendszer vagy más, közös megegyezésen alapuló módszer segítségével értesíti a származási hely szerint illetékes hatóságot minden egyes szállítmány megérkezéséről.

(6) A rendeltetési hely szerinti tagállamok rendszeres ellenőrzések útján biztosítják, hogy a területükön levő kijelölt üzemek csak az engedélyezett célokra használják fel a szállítmányokat és olyan teljes nyilvántartásokat vezetnek, amelyek bizonyítják e rendelet betartását.

9. cikk
Nyilvántartások

(1) Az állati melléktermékek fuvarozását, szállítását vagy fogadását végző valamennyi személy nyilvántartást vezet a szállítmányokról. E nyilvántartásoknak a II. mellékletben meghatározott információkat kell tartalmazniuk és azokat az ugyanott előírt időtartamon keresztül meg kell őrizni.

(2) E cikket azonban nem kell alkalmazni trágya szállítására ugyanazon gazdaság két pontja vagy az ugyanazon tagállamban található gazdaságok és felhasználók között.

III. FEJEZET
A KÖZBENSŐ KEZELÉSRE SZÁNT ÜZEMEK, A TÁROLÓÜZEMEK, A HULLADÉKÉGETŐ ÉS HULLADÉK-EGYÜTTÉGETŐ MŰVEK, AZ 1. ÉS 2. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ANYAGOK FELDOLGOZÁSÁRA SZÁNT ÜZEMEK, A 2. ÉS 3. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ANYAGOK FELDOLGOZÁSÁRA SZÁNT OLAJKÉMIAI ÜZEMEK, A BIOGÁZ ÉS KOMPOSZTÁLÓ ÜZEMEK ENGEDÉLYEZÉSE

10. cikk
A közbenső kezelésre szánt üzemek engedélyezése

(1) Az 1., 2. és 3. kategóriába tartozó anyagok közbenső kezelésére szánt üzemeket az illetékes hatóság engedélyezi.

(2) Az engedélyezéshez az 1. és 2. kategóriába tartozó anyagok közbenső kezelésére szánt üzemeknek:

(3) Az engedélyezéshez a 3. kategóriába tartozó anyagok közbenső kezelésére szánt üzemeknek:

11. cikk
A tárolóüzemek engedélyezése

(1) A tárolóüzemeket az illetékes hatóság engedélyezi.

(2) Az engedélyezéshez a tárolóüzemeknek:

12. cikk
A hulladékégető és hulladék-együttégető művek engedélyezése

(1) A feldolgozott termékek égetése és együttégetése a 2000/76/EK irányelv rendelkezéseivel összhangban történik. Az állati melléktermékek égetése vagy együttégetése vagy a 2000/76/EK irányelv rendelkezéseivel összhangban, vagy - amennyiben ezen irányelvet nem lehet alkalmazni - e rendelet rendelkezéseivel összhangban történik. A hulladékégető és hulladék-együttégető műveket a fenti irányelv szerint vagy a (2) vagy (3) bekezdéssel összhangban engedélyezik.

(2) Az illetékes hatóság által, az állati melléktermékek ártalmatlanítása céljából történő engedélyezéshez a 2000/76/EK irányelv hatálya alá nem tartozó nagyteljesítményű hulladékégető vagy hulladék-együttégető műnek teljesítenie kell:

(3) Az illetékes hatóság által, az állati melléktermékek ártalmatlanítása céljából történő engedélyezéshez a 2000/76/EK irányelv hatálya alá nem tartozó kisteljesítményű hulladékégető vagy hulladék-együttégető műnek:

(4) Az engedélyt azonnal felfüggesztik, amennyiben az annak alapjául szolgáló feltételeket nem teljesítik.

(5) A (2) és (3) bekezdés követelményei a tudományos ismeretek alakulásától függően - a megfelelő tudományos bizottsággal történő konzultációt követően - a 33. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban módosíthatók.

13. cikk
Az 1. és 2. kategóriába tartozó anyagok feldolgozására szánt üzemek engedélyezése

(1) Az 1. és 2. kategóriába tartozó anyagok feldolgozására szánt üzemeket az illetékes hatóság engedélyezi.

(2) Az engedélyezéshez az 1. és 2. kategóriába tartozó anyagok feldolgozására szánt üzemeknek:

(3) Az engedélyt azonnal felfüggesztik, amennyiben az annak alapjául szolgáló feltételeket nem teljesítik.

14. cikk
A 2. és 3. kategóriába tartozó anyagok feldolgozására szánt olajkémiai üzemek engedélyezése

(1) Az olajkémiai üzemeket az illetékes hatóság engedélyezi.

(2) Az engedélyezéshez a 2. kategóriába tartozó anyagok feldolgozására szánt olajkémiai üzemeknek:

(3) Az engedélyezéshez a 3. kategóriába tartozó anyagok feldolgozására szánt olajkémiai üzemek csak 3. kategóriába tartozó anyagokból származó kiolvasztott zsírokat dolgozhatnak fel, és teljesíteniük kell a (2) bekezdésben említett vonatkozó követelményeket.

(4) Az engedélyt azonnal felfüggesztik, amennyiben az annak alapjául szolgáló feltételeket nem teljesítik.

15. cikk
A biogáz és komposztáló üzemek engedélyezése

(1) A biogáz és komposztáló üzemeket az illetékes hatóság engedélyezi.

(2) Az engedélyezéshez a biogáz üzemeknek és a komposztáló üzemeknek:

(3) Az engedélyt azonnal felfüggesztik, amennyiben az annak alapjául szolgáló feltételeket nem teljesítik.

IV. FEJEZET
A FELDOLGOZOTT ÁLLATI FEHÉRJÉK, VALAMINT A TAKARMÁNYKÉNT, KEDVTELÉSBŐL TARTOTT ÁLLATOK ELEDELEKÉNT, MŰCSONTKÉNT ÉS MŰSZAKI TERMÉKKÉNT FELHASZNÁLHATÓ EGYÉB FELDOLGOZOTT TERMÉKEK FORGALOMBA HOZATALA ÉS FELHASZNÁLÁSA ÉS A KAPCSOLÓDÓ ÜZEMEK ENGEDÉLYEZÉSE

16. cikk
Általános állat-egészségügyi rendelkezések

(1) A tagállamok megtesznek valamennyi szükséges intézkedést annak biztosítása érdekében, hogy az állati melléktermékeket és a belőlük származó, a VII. és VIII. mellékletben említett termékeket ne szállítsák el az olyan övezetben található mezőgazdasági üzemekről, amelyek korlátozások alatt állnak olyan betegség előfordulása miatt, amelyre a termék alapjául szolgáló állatfaj fogékony, vagy az olyan üzemekből vagy övezetekből, amelyek esetében a termékek mozgatása vagy kereskedelme a tagállamok vagy a tagállamok részeinek állat-egészségügyi állapotát veszélyeztetné, kivéve ha a termékek kezelése e rendelettel összhangban történik.

(2) Az (1) bekezdésben említett intézkedések biztosítják, hogy a termékek olyan állatokból származnak, amelyek:

(3) A (2) bekezdés a) pontjában említett járványvédelmi intézkedések alkalmazására figyelemmel engedélyezett az olyan állati melléktermékek és a belőlük származó, a VII. és VIII. mellékletben említett termékek forgalomba hozatala, amelyek állat-egészségügyi korlátozások alá eső területről vagy területrészről származnak, de nem fertőzöttek vagy a fertőzöttség gyanúja nem áll fenn, ha - az esettől függően - a termékek:

Különös körülmények között az első albekezdésben szereplőktől eltérő feltételek is megállapíthatók a 33. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban elfogadott határozatok útján. E határozatoknak figyelembe kell venniük az állatokat vagy az azokon elvégzendő vizsgálatokat érintő intézkedéseket és a betegség jellemzőit az érintett faj esetében, rögzíteniük kell az állategészségügy védelmének a Közösségben történő biztosításához szükséges intézkedéseket.

17. cikk
A 3. kategóriába tartozó anyagok feldolgozó üzemeinek engedélyezése

(1) A 3. kategóriába tartozó anyagok feldolgozó üzemeit az illetékes hatóság engedélyezi.

(2) Az engedélyezéshez a 3. kategóriába tartozó anyagok feldolgozó üzemeinek:

(3) Az engedélyezést azonnal felfüggesztik, amennyiben az annak alapjául szolgáló feltételeket nem teljesítik.

18. cikk
Az állateledel-üzemek és a műszaki üzemek engedélyezése

(1) Az állateledel-üzemeket és a műszaki üzemeket az illetékes hatóság engedélyezi.

(2) Az engedélyezéshez az állateledel-üzemnek és a műszaki üzemnek:

(3) Az engedélyt azonnal felfüggesztik, amennyiben az annak alapjául szolgáló feltételeket nem teljesítik.

19. cikk
A feldolgozott állati fehérje és a takarmányként hasznosítható egyéb feldolgozott termékek forgalomba hozatala és kivitele

A tagállamok biztosítják, hogy a feldolgozott állati fehérje és a takarmányként hasznosítható egyéb feldolgozott termékek forgalomba hozatala vagy kivitele csak abban az esetben történik meg, ha azok:

a) a 17. cikkel összhangban engedélyezett és felügyelt, 3. kategóriába tartozó anyag feldolgozására szolgáló üzemben készültek;

b) kizárólag 3. kategóriába tartozó anyagból készültek a VII. mellékletben meghatározott módon;

c) kezelése, feldolgozása, tárolása és szállítása a VII. melléklettel összhangban és a 22. cikkben foglaltak teljesülését biztosító módon történt; és

d) a VII. mellékletben megállapított konkrét követelményeknek megfelelnek.

20. cikk
A kedvtelésből tartott állatok eledele, a műcsontok és a műszaki termékek forgalomba hozatala és kivitele

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a kedvtelésből tartott állatok eledele, a műcsontok és a műszaki termékek - a (2) és (3) bekezdésben említettek kivételével -, valamint a VIII. mellékletben említett állati melléktermékek forgalomba hozatala vagy kivitele csak abban az esetben történik meg, ha azok:

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a feldolgozott termékekből - de nem trágyából és emésztőtraktus-tartalomból - előállított szerves trágyák és talajjavító szerek forgalomba hozatala vagy kivitele csak akkor történik meg, ha azok teljesítik az adott esetben a 33. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban - a megfelelő tudományos bizottsággal történő konzultációt követően - megállapított követelményeket.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 2. kategóriába tartozó anyagból előállított zsírszármazékok forgalomba hozatala vagy kivitele csak akkor történik meg, ha azok:

21. cikk
Védőintézkedések

Az e rendelet VII. és VIII. mellékletének hatálya alá tartozó termékekre a 90/425/EGK irányelv 10. cikkét kell alkalmazni.

22. cikk
Felhasználásra vonatkozó korlátozások

(1) Az állati melléktermékeket és a feldolgozott termékeket tilos az alábbi célokra felhasználni:

(2) E cikk végrehajtási szabályait - beleértve az ellenőrzési intézkedésekre vonatkozó szabályokat - a 33. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni. Az (1) bekezdés a) pontjától való eltérések a halakkal és prémes állatokkal kapcsolatban ugyanezen eljárás szerint - a megfelelő tudományos bizottsággal folytatott konzultációt követően - engedélyezhetőek.

V. FEJEZET
ELTÉRÉSEK

23. cikk
Az állati melléktermékek felhasználására vonatkozó eltérések

(1) Az illetékes hatóságok felügyelete mellett a tagállamok engedélyezhetik:

(2) a) A tagállamok engedélyezhetik továbbá a c) pontban meghatározott állatok takarmányozását a b) pontban meghatározott állati melléktermékekkel, az illetékes hatóságok felügyelete mellett és a IX. mellékletben megállapított szabályokkal összhangban.

(3) A tagállamok értesítik a Bizottságot:

(4) A tagállamok jegyzéket állítanak össze a területükön a (2) bekezdés c) pontjának iv., vi. és vii. alpontja szerint engedélyezett és nyilvántartásba vett felhasználókról és gyűjtőközpontokról. Ellenőrzési célokból és az érintett termékek eredetének nyomon követhetősége céljából valamennyi felhasználó és gyűjtőközpont egy hivatalos számot kap.

Az előző albekezdésben említett felhasználók és gyűjtőközpontok telephelyét az illetékes hatóság felügyeli és a telephelyek valamennyi részéhez hozzáférési jogosultsággal rendelkezik bármely időpontban a (2) bekezdésben említett követelmények betartatása érdekében.

Ha a fenti ellenőrzések során kiderül, hogy a követelményeket nem tartják be, az illetékes hatóság megteszi a szükséges lépéseket.

(5) Az igazolási intézkedésekkel kapcsolatos végrehajtási szabályokat a 33. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

24. cikk
Az állati melléktermékek ártalmatlanítására vonatkozó eltérések

(1) Az illetékes hatóság - szükség esetén - határozhat úgy, hogy:

(2) A 4. cikk (1) bekezdése a) pontjának i. alpontjában említett 1. kategóriába tartozó anyag vonatkozásában nem engedélyezhető eltérés.

(3) A 4. cikk (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában említett 1. kategóriába tartozó anyag az (1) bekezdés b) vagy c) pontjával összhangban csak akkor földelhető vagy égethető el, ha az illetékes hatóság engedélyezi és felügyeli az alkalmazott módszert és meggyőződik arról, hogy az kizárja a TSE-k terjedésének minden veszélyét.

(4) A tagállamok értesítik a Bizottságot:

(5) Az illetékes hatóság megteszi a szükséges intézkedéseket:

(6) Az e cikk részletes végrehajtási intézkedéseit a 33. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint lehet megállapítani.

VI. FEJEZET
ELLENŐRZÉSEK ÉS VIZSGÁLATOK

25. cikk
Önellenőrzések

(1) A közbenső és a feldolgozó üzemek működtetői és tulajdonosai, illetve ezek képviselői minden szükséges intézkedést elfogadnak annak érdekében, hogy e rendelet követelményeinek megfeleljenek. A veszélyelemzés és a kritikus ellenőrzési pontok (HACCP) rendszerének alapelveivel összhangban kialakított állandó eljárást vezetnek be, hajtanak végre és tartanak fenn. Különösen:

(2) Amennyiben az (1) bekezdés c) pontjának megfelelően vett minták vizsgálati eredményei nem felelnek meg e rendelet rendelkezéseinek, a feldolgozó üzem működtetője köteles:

(3) E cikk részletes végrehajtási intézkedéseinek megállapítása - beleértve az ellenőrzések gyakoriságára és a mikrobiológiai elemzések referenciamódszereire vonatkozó szabályokat is - a 33. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban történhet.

26. cikk
Az engedélyezett üzemek hivatalos ellenőrzései és jegyzékei

(1) Az illetékes hatóság az e rendelettel összhangban engedélyezett üzemekben rendszeres időközönként vizsgálatokat végez és felülvizsgálatot tart. A feldolgozó üzemek ellenőrzését és felülvizsgálatát az V. melléklet IV. fejezetével összhangban kell végezni.

(2) A vizsgálat és felülvizsgálat gyakorisága az üzem méretétől, az előállított termékek típusától, a kockázatértékeléstől és a veszélyelemzés és a kritikus ellenőrzési pontok (HACCP) rendszerének alapelveivel összhangban nyújtott biztosítékoktól függ.

(3) Amennyiben az illetékes hatóság által végzett vizsgálat során kiderül, hogy e rendelet követelményeinek valamelyikét nem tartják be, az illetékes hatóság megteszi a megfelelő intézkedéseket.

(4) Minden tagállam jegyzéket állít össze a területén az e rendelettel összhangban engedélyezett üzemekről. Minden üzem hivatalos számot kap, amellyel az egyes üzemek tevékenységük szerint azonosíthatók. A tagállamok megküldik a jegyzék másolatát és annak frissített változatait a Bizottságnak és a többi tagállamnak.

(5) E cikk részletes végrehajtási intézkedéseinek megállapítása - beleértve az ellenőrzések gyakoriságát és a mikrobiológiai elemzések referenciamódszereit is - a 33. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban történhet.

VII. FEJEZET
KÖZÖSSÉGI ELLENŐRZÉSEK

27. cikk
Közösségi ellenőrzések a tagállamokban

(1) A Bizottság szakértői - a tagállamok illetékes hatóságaival együttműködve - helyszíni ellenőrzéseket tarthatnak, amennyiben erre e rendelet egységes alkalmazása érdekében szükség van. Az ellenőrzések helye szerinti tagállam minden szükséges segítséget megad a szakértőknek munkájuk elvégzéséhez. Az elvégzett ellenőrzések eredményéről a Bizottság tájékoztatja az illetékes hatóságot.

(2) E cikk végrehajtási szabályait - különös tekintettel az illetékes nemzeti hatóságokkal történő együttműködés eljárását rögzítő szabályokra - a 33. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint kell megállapítani.

VIII. FEJEZET
A BIZONYOS ÁLLATI MELLÉKTERMÉKEK ÉS AZ AZOKBÓL SZÁRMAZÓ TERMÉKEK BEHOZATALÁRA ÉS TRANZITFORGALMÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

28. cikk
Általános rendelkezések

A VII. és VIII. mellékletben említett termékeknek a harmadik országokból történő behozatalára alkalmazandó rendelkezések nem lehetnek sem kevésbé szigorúak, sem szigorúbbak azoknál, amelyeket ugyanezen termékek Közösségben történő előállítására és forgalmazására kell alkalmazni.

A kedvtelésből tartott állatok egyes - a 96/22/EK irányelvvel összhangban betiltott - anyagokkal kezelt állatokból származó eledele és az ilyen eledel előállításához használt nyersanyag behozatala azonban csak az ilyen nyersanyagok tartós megjelölése, valamint a 33. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint megállapított különös feltételek mellett lehetséges.

29. cikk
Tilalmak és a közösségi szabályok betartása

(1) Az állati melléktermékek és a feldolgozott termékek behozatala és tranzitforgalma tilos, kivéve, ha az e rendelettel összhangban történik.

(2) A VII. és VIII. mellékletben említett termékek Közösségbe történő behozatala és Közösségen keresztüli tranzitforgalma csak abban az esetben történhet meg, ha e termékek kielégítik a (3)-(6) bekezdésben megállapított követelményeket.

(3) A VII. és VIII. mellékletben említett termékeknek - amennyiben e mellékletek másként nem rendelkeznek - a 33. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kidolgozandó és frissítendő jegyzéken szereplő harmadik országokból vagy harmadik országok részeiből kell érkezniük.

A jegyzék más, köz- és állat-egészségügyi célokból összeállított jegyzékekkel kombinálható.

A jegyzék kidolgozásakor különös figyelmet kell fordítani az alábbiakra:

(4) A VII. és VIII. mellékletben említett termékeknek - a műszaki termékek kivételével - olyan üzemekből kell származniuk, amelyek a 33. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint összeállított közösségi jegyzékben szerepelnek, amelyet a harmadik ország illetékes hatóságai által a Bizottságnak benyújtott közlemény alapján állítanak össze, amely szerint az üzem eleget tesz a közösségi követelményeknek és a harmadik ország valamely hivatalos ellenőrző szolgálatának felügyelete alá tartozik.

Az engedélyezett jegyzékek a következőképpen módosíthatóak:

(5) A VIII. mellékletben említett műszaki termékeknek a harmadik országok illetékes hatóságai által engedélyezett és nyilvántartásba vett üzemekből kell származniuk.

(6) A VII. és VIII. mellékletben felsorolt termékek szállítmányaihoz - amennyiben az említett mellékletek másként nem rendelkeznek - a X. mellékletben meghatározott mintának megfelelő egészségügyi bizonyítványt kell csatolni, amely igazolja, hogy a termékek a fenti mellékletekben említett feltételeknek megfelelnek, és azok a megfelelő feltételeket teljesítő üzemekből származnak.

(7) A (4) bekezdésben előírt jegyzék összeállításáig és a (6) bekezdésben említett bizonyítványminták elfogadásáig a tagállamok fenntarthatják a 97/78/EK irányelvben előírt ellenőrzéseket és a hatályos nemzeti jogszabályokban előírt bizonyítványokat.

30. cikk
Egyenértékűség

(1) A 33. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban határozattal lehet elismerni, hogy a VII. és VIII. mellékletben említett termékkategóriák előállítására, gyártására, kezelésére, tárolására és szállítására egy harmadik ország, harmadik országok egy csoportja vagy egy harmadik ország valamely régiója által alkalmazott egészségügyi intézkedések egyenértékűek a Közösségben alkalmazottakkal, amennyiben erről a harmadik ország objektív bizonyítékkal szolgál.

A határozat megállapítja az állati melléktermék e régióból, ezen országból vagy az országok e csoportjából történő behozatalára és/vagy tranzitforgalmára vonatkozó feltételeket.

(2) Az (1) bekezdésben említett feltételek az alábbiakat foglalják magukban:

(3) E cikk végrehajtási szabályainak megállapítása a 33. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban történik.

31. cikk
Közösségi vizsgálatok és ellenőrzések

(1) A Bizottság szakértői - adott esetben a tagállamok szakértőivel együttműködve - helyszíni ellenőrzéseket végezhetnek az alábbi célokkal:

A fenti ellenőrzésekért felelős tagállami szakértőket a Bizottság jelöli ki.

(2) Az (1) bekezdésben említett ellenőrzéseket a Közösség nevében végzik, így annak költségeit is a Közösség viseli.

(3) Az (1) bekezdésben említett ellenőrzések gyakorisága és a megfelelő eljárási szabályok a 33. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban határozhatók meg.

(4) Ha az (1) bekezdés szerinti valamely ellenőrzés az egészségügyi szabályok súlyos megsértését állapítja meg, a Bizottság azonnal felkéri az érintett harmadik országot a megfelelő korrekciós intézkedések megtételére, vagy felfüggeszti az érintett termékek szállítását és haladéktalanul tájékoztatja arról a tagállamokat.

IX. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

32. cikk
A mellékletek módosításai és átmeneti intézkedések

(1) A megfelelő tudományos bizottsággal - az állategészségügyre vagy közegészségügyre esetlegesen kihatással lévő bármilyen kérdéssel kapcsolatban - történő konzultációt követően a 33. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kerülhet sor a mellékletek módosítására vagy kiegészítésére, valamint a megfelelő átmeneti intézkedések elfogadására.

(2) A élelmiszer-hulladék takarmánycélú felhasználásának 22. cikkben említett tilalmát figyelembe véve - amennyiben e rendelet alkalmazását megelőzően a tagállamokban megfelelő ellenőrzési rendszerek működnek - az (1) bekezdéssel összhangban átmeneti intézkedéseket kell elfogadni ahhoz, hogy szigorúan ellenőrzött körülmények között - 2002. november 1-jétől kezdődően legfeljebb négy éven keresztül - továbbra is engedélyezzék a élelmiszer-hulladék bizonyos típusainak takarmánycélú felhasználását. Ezen intézkedések biztosítják, hogy az átmeneti időszakban az állategészségügyre vagy közegészségügyre nézve semmilyen indokolatlan veszély ne merüljön fel.

33. cikk
Szabályozási eljárás

(1) A Bizottság munkáját az Élelmiszerlánc és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Amennyiben e bekezdésre történik hivatkozás, az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelembe véve ugyanezen határozat 8. cikkének a rendelkezéseit.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő 15 nap.

(3) A bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

34. cikk
Konzultáció a tudományos bizottságokkal

Az e rendelet hatálya alá tartozó, az állat- vagy közegészségügyre esetlegesen kihatással lévő bármely üggyel kapcsolatban a megfelelő tudományos bizottságokkal kell konzultálni.

35. cikk
Nemzeti rendelkezések

(1) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azon rendelkezéseit, amelyeket az e rendelet által szabályozott területen fogadnak el.

(2) A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot - a hatálybalépéstől számított egy éven belül - különösen azon általuk elfogadott intézkedésekről, amelyek célja az e rendelet betartásának biztosítása. A kapott tájékoztatás alapján a Bizottság jelentést, valamint - adott esetben - jogalkotási javaslatokat nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(3) A tagállamok nemzeti szabályokat fogadhatnak el vagy tarthatnak fenn a szerves trágyák és a talajjavító szerek felhasználásának az e rendeletben előírtnál nagyobb mértékű korlátozására, amíg a 20. cikk (2) bekezdése szerint meg nem történik a felhasználásra vonatkozó közösségi szabályok elfogadása. A tagállamok nemzeti szabályokat fogadhatnak el vagy tarthatnak fenn a 2. kategóriába tartozó anyagból előállított zsírszármazékok felhasználásának az e rendeletben előírtnál nagyobb mértékű korlátozására, amíg a 32. cikkel összhangban meg nem történik a VIII. melléklet kiegészítése a felhasználásra vonatkozó közösségi szabályokkal.

36. cikk
Pénzügyi szabályok

A Bizottság - megfelelő javaslatokkal kiegészített - jelentést készít arról, hogy a tagállamokban milyen pénzügyi szabályok vonatkoznak az állati melléktermékek feldolgozására, összegyűjtésére, tárolására és ártalmatlanítására.

37. cikk
Hatályon kívül helyezés

A 90/667/EGK irányelv és a 95/348/EK és az 1999/534/EK határozat e rendelet hatálybalépésétől számított hat hónap elteltével hatályát veszti.

Ezen időponttól kezdve a 90/667/EK irányelvre történő hivatkozást e rendeletre történő hivatkozásként kell értelmezni.

38. cikk
Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a hatálybalépésétől számított hat hónap múlva kell alkalmazni. A 12. cikk (2) bekezdését azonban a 2000/76/EK irányelv 20. cikkében meghatározottak szerint, a 22. cikk (1) bekezdésének b) pontját és a 32. cikket 2002. november 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2002. október 3-án.

I. MELLÉKLET

EGYEDI FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

E rendelet alkalmazásában:

1. "méhészeti termékek": a méhészetben használt méz, méhviasz, méhpempő, propolisz vagy virágpor;

2. "gyártási tétel": egyetlen üzemben egységes előállítási paraméterek felhasználásával előállított termelési egység vagy - amennyiben azokat együtt tárolják - több ilyen egység, amelyet visszahívás és ismételt kezelés vagy ártalmatlanítás céljából azonosítani lehet, ha a vizsgálatok ezt szükségessé teszik;

3. "biogáz üzem": olyan üzem, amelyben biogáz előállítása és összegyűjtése céljából állati eredetű termékek biológiai lebontása történik anaerob körülmények között;

4. "vértermékek": vérből vagy vérfrakciókból nyert termékek - a vérliszt kivételével -, idetartozik a szárított/fagyasztott/folyékony plazma, a szárított teljes vér, a szárított/fagyasztott/folyékony vörösvérsejtek vagy ezek frakciói és keverékei;

5. "vér": friss teljes vér;

6. "vérliszt": a vér hőkezeléséből a VII. melléklet II. fejezetével összhangban nyert és állatok takarmányozására vagy szerves trágyaként történő felhasználásra szánt termékek;

7. "kedvtelésből tartott állatok konzervált eledele": kedvtelésből tartott állatok légmentesen zárt tárolóedényben lévő hőkezelt eledele;

8. "az 1. vagy 2. kategóriába tartozó anyag közbenső kezelésére szolgáló üzem": olyan üzem, amelyben 1. vagy 2. kategóriába tartozó, feldolgozatlan anyagot kezelnek és/vagy átmenetileg tárolnak a végső rendeltetési helyre történő továbbszállítás előtt, és amelyben bizonyos előkészítő tevékenységekre - például nyersbőrök és irhák eltávolítására és post mortem vizsgálatok elvégzésére - kerülhet sor;

9. "az 1. kategóriába tartozó anyag feldolgozására szolgáló üzem": olyan üzem, amelyben 1. kategóriába tartozó anyagot dolgoznak fel a végleges ártalmatlanítás előtt;

10. "a 2. kategóriába tartozó anyag feldolgozására szolgáló olajkémiai üzem": olyan üzem, amelyben 2. kategóriába tartozó anyagból származó kiolvasztott zsírokat dolgoznak fel a VI. melléklet III. fejezetében rögzített feltételek mellett;

11. "a 2. kategóriába tartozó anyag feldolgozására szolgáló üzem": olyan üzem, amelyben 2. kategóriába tartozó anyagot dolgoznak fel végleges ártalmatlanítása, további átalakítása vagy felhasználása előtt;

12. "a 3. kategóriába tartozó anyag közbenső kezelésére szolgáló üzem": olyan üzem, amelyben 3. kategóriába tartozó, feldolgozatlan anyagot osztályoznak és/vagy darabolnak és/vagy hűtenek vagy tömbökben történő mélyhűtést végeznek és/vagy átmenetileg tárolnak a végső rendeltetési helyre történő továbbszállítás előtt;

13. "a 3. kategóriába tartozó anyag feldolgozására szolgáló olajkémiai üzem": olyan üzem, amelyben 3. kategóriába tartozó anyagból származó kiolvasztott zsírokat dolgoznak fel;

14. "a 3. kategóriába tartozó anyag feldolgozására szolgáló üzem": olyan üzem, amelyben 3. kategóriába tartozó anyagból feldolgozott állati fehérjét és más feldolgozott termékeket állítanak elő takarmányanyagként történő hasznosítás céljából;

15. ((Megállapította: 808/2003/EK r. mell. 1. a).)) "élelmiszer-hulladék": az éttermekből, vendéglátó-ipari egységekből és konyhákról - a központi konyhákat és a háztartások konyháit is beleértve - származó minden élelmiszer-hulladék, beleértve a használt sütőolajat;

16. "hulladék-együttégető mű": a 2000/76/EK irányelv 3. cikke (5) bekezdésében meghatározott ártalmatlanító hely;

17. "hulladék-együttégetés": az állati melléktermékek vagy az azokból származó termékek hulladék-együttégető műben történő ártalmatlanítása;

18. "gyűjtőközpontok": a 23. cikk (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott állatok takarmányozására szánt bizonyos állati melléktermékeket gyűjtő és kezelő létesítmények;

19. "komposztáló üzem": olyan üzem, amelyben állati eredetű termékek biológiai lebontása történik aerob körülmények között;

20. "emésztőtraktus-maradványok": az állati melléktermékek biogáz üzemben történő átalakításából származó maradványok;

21. "emésztőtraktus-tartalom": az emlősök és a laposmellű futómadarak emésztőtraktusának tartalma, attól függetlenül, hogy azt elkülönítették-e az emésztőtraktustól vagy nem;

22. "műcsont": a kedvtelésből tartott állatok számára patás állatok bőréből vagy állati anyagból - rágcsálás céljára - készített, cserzetlen termékek;

23. "takarmányanyag": a 96/25/EK irányelvben ((A Tanács 1996. április 29-i 96/25/EK irányleve a takarmány-alapanyagok forgalmáról, a 70/524/EGK, a 74/63/EGK, a 82/471/EGK és a 93/74/EGK irányelv módosításáról, valamint a 77/101/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 125., 1996.5.23., 35. o.). A legutóbb a 2001/46/EK irányelvvel (HL L 234., 2001.9.1., 55. o.) módosított irányelv.))23 meghatározott, állati eredetű takarmányanyagok, a feldolgozott állati fehérjéket, vértermékeket, kiolvasztott zsírokat, halolajat, zsírszármazékokat, zselatint és hidrolizált fehérjéket, dikalcium-foszfátot, tejet, tejalapú termékeket és kolosztrumot is beleértve;

24. "halliszt": tengeri állatokból - a tengeri emlősöket kivéve - származó feldolgozott állati fehérje;

25. "prémes állatok": a prémjéért tartott vagy tenyésztett, nem emberi fogyasztásra szánt állatok;

26. "zselatin": természetes és oldható - zselésítő vagy nem zselésítő - fehérje, amelyet az állatok (a halat és baromfit is beleértve) csontjaiból, nyersbőréből és irhájából, inaiból és ínhüvelyeiből származó kollagén részleges hidrolízisével nyernek;

27. "töpörtyű": fehérjetartalmú nyerszsír-olvasztási maradvány, a zsír és a víz részleges szétválasztását követően;

28. "légmentesen zárt tárolóedény": a mikroorganizmusok bejutásának megakadályozására szánt tárolóedény;

29. "nyersbőr és irha": az összes bőr- és bőralatti szövet;

30. "nagy kapacitású hulladékégető mű": az alacsony kapacitású hulladékégető műveken kívüli hulladékégető művek;

31. "hidrolizált fehérjék": az állati melléktermékek hidrolízise útján nyert polipeptidek, peptidek és aminosavak, valamint ezek keverékei;

32. "hulladékégető mű": a 2000/76/EK irányelv 3. cikkének (4) bekezdésében meghatározott ártalmatlanító hely;

33. "hulladékégetés": állati melléktermékek vagy az azokból származó termékek hulladékégető műben történő ártalmatlanítása;

34. "laboratóriumi reagens": valamilyen vérterméket tartalmazó csomagolt, a végfelhasználó általi alkalmazásra kész termék, amelyet - akár önmagában, akár kombináltan - reagensként vagy reagenstermékként történő laboratóriumi felhasználásra szánnak;

35. "hulladéklerakó": az 1999/31/EK irányelvben meghatározott ártalmatlanító hely;

36. "alacsony kapacitású hulladékégető mű": olyan hulladékégető mű, amely kevesebb, mint óránként 50 kg állatimelléktermék-áteresztőképességgel rendelkezik;

37. ((Megállapította: 808/2003/EK r. mell. 1. a).)) "trágya": a tenyésztett állatok ürüléke és/vagy vizelete alommal vagy anélkül, valamint madárürülék, amely lehet feldolgozatlan vagy a VIII. melléklet III. fejezetének megfelelően feldolgozott, vagy más módon biogáz- vagy komposztáló üzemben átalakított;

38. "szerves trágyák" és "talajjavító szerek": a növényi tápanyagellátás, valamint a talajok fizikai és kémiai tulajdonságainak és biológiai aktivitásának fenntartására és javítására - akár külön-külön, akár együttesen - felhasznált állati eredetű anyagok; a trágyát, az emésztőtraktus-tartalmat, a komposztot és a lebomlási maradékokat is beleértve;

39. "legelő": fűvel vagy más növényzettel borított, a haszonállatok legeltetésére használt terület;

40. ((Megállapította: 668/2004/EK r. mell. 1. a).)) "kedvtelésből tartott állatok eledelét előállító üzem": olyan üzem, amely kedvtelésből tartott állatok eledelét, műcsontot és ízesítő belsőségeket gyárt, és amelyben bizonyos állati melléktermékeket használnak fel ezek előállításához

41. "kedvtelésből tartott állatok eledele": kedvtelésből tartott állatok 3. kategóriába tartozó anyagot tartalmazó eledele;

42. ((Megállapította: 808/2003/EK r. mell. 1. a).)) "feldolgozott állati fehérje": a teljes egészében a 3. kategóriába tartozó anyagból nyert állati fehérje, amelyet az V. melléklet II. fejezetének megfelelően kezeltek annak érdekében, hogy takarmányanyagként vagy egyéb, takarmányokban - beleértve a kedvtelésből tartott állatok eledelét - vagy szerves trágyákban, valamint talajjavító szerekben történő közvetlen felhasználásra alkalmassá váljanak; azonban nem tartalmazza a vértermékeket, tejet, tejalapú termékeket, kolosztrumot, zselatint, hidrolizált fehérjéket és dikalcium-foszfátot, tojást és tojásból készült termékeket, trikalcium-foszfátot és kollagént;

43. "kedvtelésből tartott állatok feldolgozott eledele": a kedvtelésből tartott állatok nyers eledelének kivételével olyan kedvtelésből tartott állatok eledele, amely a VIII. melléklet követelményeivel összhangban lévő kezelésen ment keresztül;

44. "feldolgozott termékek": olyan állati melléktermékek, amelyek a VII. vagy VIII. melléklet szerinti feldolgozási módszerek valamelyikén vagy egyéb kezelésen ment keresztül;

45. "feldolgozási módszerek": az V. melléklet III. fejezetében felsorolt módszerek;

46. "feldolgozó üzem": állati melléktermékeket feldolgozó üzem;

47. "in vitro diagnózishoz használt termék": vérterméket tartalmazó, a végfelhasználó általi alkalmazásra kész termék, amelyet - akár önmagában, akár kombináltan - reagensként, reagenstermékként, kalibrálószerként, komponensként vagy bármilyen más rendszerként és emberi vagy állati eredetű minták in vitro vizsgálatához - a donortól származó szervek vagy vér kivételével - használnak, és kizárólagosan vagy lényegét tekintve az élettani állapot, az egészségi, betegségi vagy genetikai rendellenességi állapot diagnosztizálására, illetve a biztonságosság és a reagensekkel való összeférhetőség meghatározására szolgál;

48. "kedvtelésből tartott állatok nyers eledele": kedvtelésből tartott állatok olyan eledele, amely hűtésen, fagyasztáson vagy gyorsfagyasztáson kívül semmilyen egyéb tartósítási eljáráson nem ment keresztül;

49. "távoli területek": azon területek, amelyeken az állatpopuláció olyan kicsi és a létesítmények olyan távol vannak egymástól, hogy az összegyűjtéshez és a szállításhoz szükséges intézkedések a helyszíni ártalmatlanításhoz képest elfogadhatatlan terhet jelentenének;

50. "kiolvasztott zsírok": a 2. vagy 3. kategóriába tartozó anyag feldolgozásából származó zsírok;

51. "tárolóüzem": olyan üzem - a 95/69/EK irányelv ((A Tanács 1995. december 22-i 95/69/EK irányelve a takarmányozási ágazatban működő egyes létesítmények és közvetítők engedélyezésére és nyilvántartására vonatkozó feltételek és szabályok megállapításáról, valamint a 70/524/EGK, 74/63/EGK, 79/373/EGK és 82/471/EGK irányelvek módosításáról (HL L 332., 1995.12.30., 15. o.). A legutóbb az 1999/29/EK irányelvvel (HL L 115., 1999.5.4., 32. o.) módosított irányelv.)) által szabályozott létesítmények és közvetítők kivételével -, amely a feldolgozott termékek átmeneti tárolását végzi azok végső felhasználása vagy ártalmatlanítása előtt;

52. "cserzés": bőrök keményítése növényi cserzőanyagokkal, krómsókkal vagy egyéb olyan anyagokkal, mint az alumíniumsók, vassók, szilíciumsók, aldehidek és kinonok, illetve más szintetikus keményítőanyagok;

53. "műszaki üzem": olyan üzem, amelyben állati melléktermékekből műszaki termékeket állítanak elő;

54. "műszaki termékek": közvetlenül bizonyos állati melléktermékekből nyert, nem emberi vagy állati fogyasztásra szánt termékek, mint cserzett és kezelt bőrök és irhák, vadásztrófeák, feldolgozott gyapjú, szőr, sörte, toll és tollrészek, lósavó, vértermékek, gyógyszerek, orvostechnikai eszközök, kozmetikai termékek, csontkészítmények porcelángyártáshoz, zselatin és enyv, szerves trágyák, talajjavító szerek, kiolvasztott zsírok, zsírszármazékok, feldolgozott trágya, valamint tej és tejalapú termékek;

55. ((Megállapította: 808/2003/EK r. mell. 1. a).)) "feldolgozatlan tollak és tollrészek": olyan tollak és tollrészek, amelyek nem mentek keresztül gőzsugárral vagy a kórokozók terjedését megakadályozó más módszerrel történő kezelésen;

56. ((Megállapította: 808/2003/EK r. mell. 1. a).)) "feldolgozatlan gyapjú": olyan juhgyapjú, amelyet nem vetettek alá gyári mosásnak és nem cserzésből nyertek vagy nem kezelték a kórokozók terjedését megakadályozó más módszerrel;

57. ((Megállapította: 808/2003/EK r. mell. 1. a).)) "feldolgozatlan szőr": kérődzők szőre, amelyet nem vetettek alá gyári mosásnak és nem cserzésből nyertek vagy nem kezelték a kórokozók terjedését megakadályozó más módszerrel;

58. ((Megállapította: 808/2003/EK r. mell. 1. a).)) "feldolgozatlan sertéssörte": olyan sertéssörte, amelyet nem vetettek alá gyári mosásnak és nem cserzésből nyertek vagy nem kezelték a kórokozók terjedését megakadályozó más módszerrel;

59. ((Beiktatta: 808/2003/EK r. mell. 1. b).)) "kollagén": állatok irhájából, nyersbőréből és inaiból - beleértve a sertések, baromfi és halak esetén a csontokat - nyert fehérjealapú termékek.

60. ((Beiktatta: 808/2003/EK r. mell. 1. b).)) "rácsszemét": a szennyvízrácson visszamaradt látható, szilárd állati anyag, amennyiben egy, a II. melléklet IX. fejezetében említett előkezelést követelnek meg.

61. ((Beiktatta: 808/2003/EK r. mell. 1. b).)) "zsír- és olajkeverék": a szennyvízből a zsírt eltávolító berendezés felületén összegyűlt úszó állati anyag, amennyiben egy, a II. melléklet IX. fejezetében említett előkezelést követelnek meg.

62. ((Beiktatta: 808/2003/EK r. mell. 1. b).)) "iszapok": látható, szilárd állati anyag vagy üledék, amely a szennyvízelvezető csőben marad vissza, amennyiben egy, a II. melléklet IX. fejezetében említett előkezelést követelnek meg.

63. ((Beiktatta: 808/2003/EK r. mell. 1. b).)) "homokfogóból származó hulladék": a homokfogó berendezésekben visszamaradt látható szilárd állati anyag vagy üledék, amennyiben ezek egy, a II. melléklet IX. fejezetében említett előkezelést képeznek.

64. ((Beiktatta: 668/2004/EK r. mell. 1. b).)) "ízesítő belsőség": állati eredetű folyékony vagy dehidratált feldolgozott termék, amelyet a kedvtelésből tartott állatok eledele ízletességének növelésére használnak.

II. MELLÉKLET

HIGIÉNIAI KÖVETELMÉNYEK AZ ÁLLATI MELLÉKTERMÉKEK ÉS A FELDOLGOZOTT TERMÉKEK ÖSSZEGYŰJTÉSÉHEZ ÉS SZÁLLÍTÁSÁHOZ

I. FEJEZET
Azonosítás

1. Valamennyi szükséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy:

2. A szállítás során egy, a járművön, konténeren, kartondobozon vagy egyéb csomagolóanyagon elhelyezett címkén egyértelműen fel kell tüntetni az alábbiakat:

II. FEJEZET
Járművek és konténerek

1. Az állati melléktermékek és a feldolgozott termékek összegyűjtéséhez és szállításához légmentesen zárt, új csomagolóanyagot vagy szivárgásmentesen fedett konténereket vagy járműveket kell használni.

2. A járműveket és az újrahasználható konténereket, valamint az állati melléktermékekkel vagy feldolgozott termékekkel érintkező berendezések vagy készülékek valamennyi újrahasználható elemét:

3. Amennyiben az a keresztfertőződések elkerülése érdekében szükséges, az újrahasználható konténereket csak egy bizonyos termék fuvarozására kell kijelölni.

4. ((Beiktatta: 808/2003/EK r. mell. 2. b).)) A csomagolóanyagot az illetékes hatóság utasításainak megfelelően el kell égetni vagy más módon ártalmatlanítani kell.

III. FEJEZET
Kereskedelmi okmányok és egészségügyi bizonyítványok

1. ((Megállapította: 808/2003/EK r. mell. 2. c).)) A szállítás során az állati melléktermékeket és a feldolgozott termékeket kereskedelmi okmánynak vagy - amennyiben azt e rendelet előírja - egészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie, az olyan - 3. kategóriába tartozó anyagból származó - feldolgozott termékek kivételével, amelyekkel ugyanazon tagállamon belül a kiskereskedő látja el - az ipari vállalkozón kívül - a végső felhasználót.

2. A kereskedelmi okmányokon az alábbiaknak kell szerepelnie:

3. A kereskedelmi okmányt legalább három (egy eredeti és két másolati) példányban kell kiállítani. Az eredeti a végső rendeltetési helyig kíséri a szállítmányt. A címzettnek azt meg kell őriznie. A termelő az egyik, a szállító a másik másolati példányt őrzi meg.

4. A kereskedelmi okmány mintája a 33. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint állapítható meg.

5. Az egészségügyi bizonyítványokat az illetékes hatóságnak kell kiállítania és aláírnia.

IV. FEJEZET
Nyilvántartások

A 9. cikkben említett nyilvántartásoknak az alábbiakban felsorolt, a III. fejezet (2) bekezdésében említett információkat kell tartalmazniuk:

V. FEJEZET
A dokumentumok megőrzése

A III. fejezetben említett kereskedelmi okmányt és egészségügyi bizonyítványt, valamint a IV. fejezetben említett nyilvántartásokat az illetékes hatóságnak történő bemutatás céljából legalább két éven át meg kell őrizni.

VI. FEJEZET
Hőmérsékleti viszonyok

1. Az állati melléktermékek szállításának az állat-egészségügyi vagy közegészségügyi veszélyek elkerülése érdekében megfelelő hőmérsékleten kell történnie.

2. A takarmányanyag vagy a kedvtelésből tartott állatok eledele előállítására szánt, 3. kategóriába tartozó, feldolgozatlan anyagot hűtve vagy fagyasztva kell szállítani, kivéve, ha azt az indulástól számított 24 órán belül feldolgozzák.

3. A hűtve szállításhoz használt járműveket úgy kell kialakítani, hogy azok a szállítás teljes időtartama alatt biztosítsák a megfelelő hőmérséklet fenntartását.

VII. FEJEZET
A tranzitforgalomra vonatkozó különös szabályok

Az állati melléktermékek és a feldolgozott termékek tranzitforgalomban történő szállításának teljesítenie kell az I., II., III. és VI. fejezet követelményeit.

VIII. FEJEZET
Ellenőrzési intézkedések

Az illetékes hatóság megteszi a szükséges intézkedéseket az állati melléktermékek és a feldolgozott termékek összegyűjtésének, szállításának, felhasználásának és ártalmatlanításának ellenőrzése érdekében, többek között a szükséges nyilvántartások és dokumentumok vezetésének ellenőrzésével és - amennyiben azt e rendelet előírja vagy azt az illetékes hatóság szükségesnek tartja - zárolás útján.

Amennyiben az illetékes hatóság zárat helyez el egy állati melléktermékekből vagy feldolgozott termékekből álló szállítmányon, erről értesíti a rendeltetési hely szerint illetékes hatóságot.

IX. FEJEZET
Az állati anyagok szennyvízkezelés során történő gyűjtése

((Beiktatta: 808/2003/EK r. mell. 2. d).))

1. Azon 1. kategóriába tartozó feldolgozó üzemeknek és egyéb üzemeknek, amelyekben különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagot távolítanak el, a vágóhidaknak és a 2. kategóriába tartozó feldolgozó üzemeknek a szennyvízkezelés első lépéseként rendelkezniük kell egy előkezelési eljárással az állati anyagok visszatartására és összegyűjtésére. Az előkezelési eljárás során használt felszerelés vagy az azzal egyenértékű berendezés vízelvezetője egy legfeljebb 6 mm-es rácsméretű vagy nyílású rácsban vagy víznyelőben végződik, amely biztosítja, hogy a rajta áthaladó szennyvízben lévő szilárd részecskék mérete nem haladja meg a 6 mm-t.

2. Az (1) bekezdésben említett üzemekből származó szennyvíznek be kell lépnie az előkezelési eljárásba, amely biztosítja, hogy az eljárás során az összes szennyvizet átszűrik, mielőtt elvezetik az üzemből. Nem kerülhet sor darálásra vagy aprításra, amely elősegíthetné az állati anyag előkezelési eljáráson való átjutását.

3. Az (1) bekezdésben említett üzemekben az előkezelési eljárásban visszatartott minden állati anyagot az 1. kategóriába vagy - adott esetben - a 2. kategóriába tartozó anyagként gyűjtenek össze és szállítanak, és e rendeletnek megfelelően ártalmatlanítanak.

4. Az (1) bekezdésben említett üzemekben az előkezelési eljáráson áthaladt szennyvizet, valamint az olyan üzemekből származó szennyvizet, amelyek kizárólag 3. kategóriába tartozó anyagot kapnak, az egyéb vonatkozó közösségi jogszabályoknak megfelelően kezelik.

III. MELLÉKLET

HIGIÉNIAI KÖVETELMÉNYEK A KÖZBENSŐ ÉS A TÁROLÓÜZEMEKRE VONATKOZÓAN

I. FEJEZET
A közbenső üzemek engedélyezésére vonatkozó követelmények

1. A létesítményeknek és a berendezéseknek legalább az alábbi követelményeket kell teljesíteniük.


2. Az üzemben megfelelő létesítményeknek kell rendelkezésre állniuk az állati melléktermékek fogadására szolgáló tárolóedények vagy konténerek és - a hajók kivételével - a szállítást végző járművek tisztításához és fertőtlenítéséhez. Megfelelő lehetőségnek kell rendelkezésre állnia a járművek kerekeinek fertőtlenítéséhez.

II. FEJEZET
Általános higiéniai követelmények

A. A 3. kategóriába tartozó anyagok közbenső kezelésére szolgáló üzemek

1. Az üzem kizárólag 3. kategóriába tartozó anyag behozatalával, gyűjtésével, válogatásával, darabolásával, hűtésével, tömbökbe fagyasztásával, átmeneti tárolásával és elszállításával foglalkozhat.

2. A 3. kategóriába tartozó anyag válogatását úgy kell végezni, hogy az állatbetegségek terjedésének valamennyi veszélye elkerülhető legyen.

3. A válogatás vagy tárolás teljes időtartama alatt a 3. kategóriába tartozó anyagot a 3. kategóriába tartozó anyagon kívüli termékektől elkülönítetten kell kezelni és tárolni úgy, hogy elkerülhető legyen a kórokozók terjedése, és biztosítható legyen a 22. cikk betartása.

4. A 3. kategóriába tartozó anyagot a továbbszállítás időpontjáig rendeltetésszerűen kell tárolni, adott esetben hűteni vagy fagyasztani.

5. ((Hat. kiv. h.: 808/2003/EK r. mell. 3.))


B. Az 1. vagy 2. kategóriába tartozó anyagok közbenső kezelésére szolgáló üzemek

6. Az üzem kizárólag az 1. vagy 2. kategóriába tartozó anyag gyűjtésével, kezelésével, átmeneti tárolásával és elszállításával foglalkozhat.

7. Az 1. vagy 2. kategóriába tartozó anyag válogatását úgy kell végezni, hogy az állatbetegségek terjedésének valamennyi veszélye elkerülhető legyen.

8. A tárolás teljes időtartama alatt az 1. vagy 2. kategóriába tartozó anyagot az egyéb termékektől elkülönítetten kell kezelni és tárolni úgy, hogy elkerülhető legyen a kórokozók terjedése.

9. Az 1. vagy 2. kategóriába tartozó anyagot a továbbszállítás időpontjáig rendeltetésszerűen- a megfelelő hőmérsékleti viszonyokat is beleértve - kell tárolni.

10. ((Hat. kiv. h.: 808/2003/EK r. mell. 3.))

11. A szennyvizet úgy kell kezelni, hogy - amennyiben ez gyakorlatilag lehetséges - biztosítható legyen, hogy abban kórokozók nem maradtak. Az 1. és 2. kategóriába tartozó anyagok közbenső kezelésére szolgáló üzemekből származó szennyvíz kezelésére vonatkozó különös követelményeket a 33. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban lehet megállapítani.

III. FEJEZET
A tárolóüzemek engedélyezésére vonatkozó követelmények

A létesítményeknek és a berendezéseknek legalább az alábbi követelményeket kell teljesíteniük.

1. A 3. kategóriába tartozó anyagból származó, feldolgozott termékeket tároló helyiség nem lehet ugyanazon telephelyen, mint az 1. vagy 2. kategóriába tartozó anyagból származó, feldolgozott termékeket tároló helyiség, kivéve ha az nem egy teljesen elkülönített épületben található.

2. Az üzemnek:

3. Az üzemnek megfelelő létesítményekkel kell rendelkeznie a termékek átvételére szolgáló tárolóedények vagy konténerek és - a hajók kivételével - a szállítást végző járművek tisztításához és fertőtlenítéséhez. Ezen kívül megfelelő lehetőségnek kell rendelkezésre állnia a járművek kerekeinek fertőtlenítéséhez.

4. A termékeket a továbbszállítás időpontjáig megfelelően kell tárolni.

IV. MELLÉKLET

AZ OLYAN HULLADÉKÉGETŐ ÉS HULLADÉK-EGYÜTTÉGETŐ MŰVEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK, AMELYEKRE A 2000/76/EK IRÁNYELVET NEM KELL ALKALMAZNI

I. FEJEZET
Általános feltételek

1. ((Megállapította: 808/2003/EK r. mell. 4. a).)) A hulladékégető és hulladék-együttégető műveket úgy kell kialakítani, felszerelni és üzemeltetni, hogy azok megfeleljenek e rendelet követelményeinek. A következő higiéniai feltételeknek kell teljesülni:

2. Az égető- és együttégető mű üzemeltetője az állati melléktermékek átvételével kapcsolatban valamennyi szükséges óvintézkedést megtesz a köz- vagy állategészség közvetlen veszélyeinek elkerülése vagy lehetőség szerinti korlátozása érdekében.

II. FEJEZET
Működési feltételek

3. A hulladékégető vagy hulladék-együttégető műveket úgy kell kialakítani, felszerelni, megépíteni és üzemeltetni, hogy a folyamatból származó gáz hőmérséklete ellenőrzött és egyenletes módon, még a legkedvezőtlenebb körülmények között is 850 °C-ra hevüljön, a mérést - az illetékes hatóság engedélye szerint - két másodpercen keresztül az égetőkamra belső fala közelében vagy annak más reprezentatív pontján kell végezni.

4. A nagy kapacitású hulladékégető művek valamennyi egységét legalább egy segédégetővel kell felszerelni. Ezen égetőnek automatikusan be kell kapcsolnia akkor, ha az égési levegő utolsó befújását követően az égési gázok hőmérséklete 850 °C alá esik. Használni kell továbbá az üzem tevékenységének megkezdése és leállítása során is annak biztosítása érdekében, hogy a 850 °C-os hőmérséklet állandó legyen e műveletek teljes időtartama alatt és mindaddig, amíg elégetetlen anyag található az égetőkamrában.

5. A nagy kapacitású égető- vagy együttégető műveknek olyan automata rendszerrel kell rendelkezniük, amely megakadályozza az állati melléktermékek bejutását:

6. Az állati melléktermékeket - lehetőség szerint - közvetlen kezelés nélkül kell közvetlenül a kemencébe helyezni.

III. FEJEZET
Vízelvezetés

7. A hulladékégető vagy hulladék-együttégető művek területeit - az állati melléktermékek tárolására szolgáló területeket is beleértve - úgy kell kialakítani, hogy a vonatkozó közösségi jogszabályokban előírt rendelkezésekkel összhangban elkerülhető legyen a szennyező anyagok engedély nélküli vagy véletlenszerű kijutása a talajba, a felszíni vizekbe és a talajvízbe. Emellett tárolókapacitásról kell gondoskodni a hulladékégető mű területéről elfolyó szennyezett esővíz, illetve a túlfolyásból vagy a tűzoltási műveletekből származó szennyezett víz számára.

8. A tárolókapacitásnak elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy szükség esetén az ilyen vizet vizsgálni és - az elvezetést megelőzően - kezelni lehessen.

IV. FEJEZET
Szermaradványok

9. E fejezet alkalmazásában a "szermaradványok" alatt olyan folyékony vagy szilárd anyagokat kell érteni, amelyek a hulladékégető vagy hulladék-együttégető művön belüli égetési vagy együttégetési, szennyvíz-kezelési vagy más folyamatokból származnak. Idetartozik a visszamaradó hamu és salak, a szállóhamu és a kazánpor.

10. A hulladékégető vagy hulladék-együttégető művek működéséből származó szermaradványok mennyiségét és ártalmasságát a lehető legkisebbre kell csökkenteni. A szermaradványok újrahasznosítását - amennyiben az célszerű - a vonatkozó közösségi jogszabályokkal összhangban közvetlenül az üzemben vagy azon kívül kell elvégezni.

11. A száraz szermaradványok por alakban történő szállítását és közbenső tárolását úgy kell végezni, hogy megakadályozható legyen szétszóródásuk a környezetben (pl. zárt tárolóedények alkalmazásával).

V. FEJEZET
Hőmérsékletmérés

12. A hulladékégetési és hulladék-együttégetési folyamathoz tartozó paraméterek és körülmények figyelemmel kíséréséhez különböző technikákat kell alkalmazni. A nagy kapacitású hulladékégető és hulladék-együttégető műveknek hőmérsékletmérő berendezéssel kell rendelkezniük és üzemelniük.

13. Az illetékes hatóság által kiadott engedélyben vagy az ahhoz csatolt feltételekben meg kell állapítani a hőmérséklet mérésére vonatkozó követelményeket.

14. Az automata megfigyelő berendezések megfelelő üzembe helyezését és működését ellenőrzésnek és évenkénti felügyeleti vizsgálatnak kell alávetni. A kalibrálást legalább háromévenként a referenciamódszereken alapuló párhuzamos mérésekkel kell elvégezni.

15. A hőmérsékletmérési eredményeket úgy kell nyilvántartani és bemutatni, hogy az illetékes hatóság - az általa meghatározott eljárásokkal összhangban - ellenőrizhesse az e rendelet szerint engedélyezett működési feltételek betartását.

VI. FEJEZET
Rendellenes működés

16. Üzemzavar vagy rendellenes működés esetén az üzemeltetőnek a lehető leghamarabb csökkentenie kell vagy le kell állítania a működést mindaddig, amíg helyre nem állnak a rendes működési feltételek.

VII. FEJEZET
A 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett 1. kategóriába tartozó anyagok égetése

((Beiktatta: 808/2003/EK r. mell. 4. b).))

1. A kis teljesítményű hulladékégető műnek jó vízelvezetésű, szilárd alapon kell elhelyezkednie.

2. Az állatállomány nem kerülhet kapcsolatba a kis teljesítményű hulladékégető művel, az égetésre szánt állati melléktermékekkel vagy az állati melléktermékek égetéséből eredő hamuval. Amennyiben a kis teljesítményű hulladékégető mű egy állattartó mezőgazdasági üzemben helyezkedik el,:

3. Az állati melléktermékeket és a hamut fedetten, felcímkézve és szivárgásmentesen kell tárolni.

4. Az üzemeltetőnek ellenőriznie kell, hogy az állati melléktermékeket olyan módon égetik el, hogy azok teljesen elhamvadjanak. A hamut az 1999/31/EK irányelv alapján engedélyezett hulladéklerakóban kell elhelyezni.

5. A nem teljesen elégett állati melléktermékeket nem szabad a hulladéklerakóban elhelyezni, hanem azokat újra kell égetni vagy - e rendeletnek megfelelően - egyéb módon ártalmatlanítani.

6. A kis teljesítményű hulladékégető művet utóégető berendezéssel kell felszerelni.

7. Az üzemeltetőnek nyilvántartást kell vezetnie az elégetett állati melléktermékek mennyiségéről, kategóriájáról és az állatfajról, valamint az égetés dátumáról.

8. Az illetékes hatóságnak az engedélyezés előtt, illetve azt követően legalább évente ellenőriznie kell e rendelet előírásainak teljesítését a kis teljesítményű hulladékégető műben.

V. MELLÉKLET

ÁLTALÁNOS HIGIÉNIAI KÖVETELMÉNYEK AZ 1., 2. ÉS 3. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ANYAGOK FELDOLGOZÁSÁRA VONATKOZÓAN

I. FEJEZET
Általános követelmények az 1., 2. és 3. kategóriába tartozó anyagok feldolgozására szolgáló üzemek engedélyezésére

1. A létesítményeknek és a berendezéseknek legalább az alábbi követelményeket kell teljesíteniük:

2. Az üzemnek megfelelő létesítményekkel kell rendelkeznie az állati melléktermékek átvételére szolgáló tárolóedények vagy konténerek és - a hajók kivételével - a szállítást végző járművek tisztításához és fertőtlenítéséhez.

3. Megfelelő lehetőségnek kell rendelkezésre állnia a feldolgozó üzem nem tiszta körzetéből való távozáskor a járművek kerekeinek fertőtlenítéséhez.

4. Valamennyi feldolgozó üzemnek az illetékes hatóság követelményeinek megfelelő szennyvíz-elvezető rendszerrel kell rendelkeznie.

5. A feldolgozó üzemnek saját laboratóriummal kell rendelkeznie vagy egy külső laboratórium szolgáltatásait kell igénybe vennie. A laboratórium felszereltségének elegendőnek kell lennie a szükséges elemzések elvégzéséhez, és az illetékes hatóság engedélyével kell rendelkeznie.

II. FEJEZET
Általános higiéniai követelmények

1. Az állati melléktermékeket a beszállítást követően a lehető leghamarabb fel kell dolgozni. Feldolgozásukig azokat rendeltetésszerűen kell tárolni.

2. A feldolgozatlan anyag szállításához használt tárolóedények, konténerek vagy járművek tisztítását egy erre kijelölt területen kell végezni. A terület elhelyezkedésének, illetve kialakításának olyannak kell lennie, hogy elkerülhető legyen a feldolgozott termékek fertőződésének veszélye.

3. A nem tiszta körzetben dolgozó személyek csak úgy léphetnek be a létesítmény tiszta körzetébe, ha előtte lecserélik munkaruhájukat és lábbelijüket, vagy ez utóbbit fertőtlenítik. Berendezéseket és eszközöket csak előzetes tisztítás és fertőtlenítés után szabad a nem tiszta körzetből a tiszta körzetbe vinni. A személyzet különböző munkaterületek közötti mozgásának ellenőrzésére eljárásokat kell kidolgozni, és elő kell írni a lábfürdők és kerékmosók helyes használatát.

4. A nem tiszta körzetben keletkező szennyvizet úgy kell kezelni, hogy - amennyire ez gyakorlatilag lehetséges - biztosítható legyen, hogy kórokozók nem maradnak. A feldolgozó üzemekből származó szennyvíz kezelésére vonatkozó különös követelményeket a 33. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint lehet megállapítani.

5. Rendszeres védőintézkedéseket kell tenni a madarak, rágcsálók, rovarok vagy egyéb kártevők ellen. E célra kártevők elleni dokumentált védekezési tervet kell használni.

6. Az üzem minden részére vonatkozóan tisztítási eljárásokat kell kidolgozni és dokumentálni. A tisztításhoz megfelelő eszközöket és tisztítószereket kell biztosítani.

7. A higiéniai ellenőrzésnek a munkakörnyezet és a berendezések rendszeres ellenőrzését is magában kell foglalnia. Az ellenőrzések menetét és eredményeit dokumentálni kell és legalább két éven át meg kell őrizni.

8. A létesítményeket és berendezéseket jó állapotban kell tartani, a mérőberendezéseket rendszeres időközönként kalibrálni kell.

9. A feldolgozott termékeket úgy kell kezelni és tárolni a feldolgozó üzemben, hogy az újrafertőződés elkerülhető legyen.

III. FEJEZET
Feldolgozási módszerek

1. módszer

Aprítás

1. Ha a feldolgozandó állati melléktermékek darabjainak mérete meghaladja az 50 millimétert, az állati melléktermékek méretét megfelelő berendezés segítségével úgy kell csökkenteni, hogy az aprítást követően a darabok mérete ne haladja meg az 50 millimétert. A berendezés hatékonyságát naponta kell ellenőrizni, állapotát fel kell jegyezni. Ha az ellenőrzések 50 milliméternél nagyobb darabok jelenlétét mutatják, az aprítási folyamatot le kell állítani, és a berendezést a működés újrakezdése előtt meg kell javítani.

Időtartam, hőmérséklet és nyomás

2. Az aprítást követően az állati melléktermékeket legalább 20 percen keresztül folyamatosan 133 °C-os belső hőmérséklet fölé kell hevíteni telített gőzzel(("Telített gőz": a sterilizáló kamrában az összes levegőt gőzzel helyettesítik.)) előállított, legalább 3 bar értékű (abszolút) nyomáson; a hőkezelés egyedüli folyamatként vagy folyamat előtti vagy utáni sterilizációs fázisként alkalmazható.

3. A feldolgozás történhet gyártási tételenként vagy folyamatos rendszerben.


2. módszer

Aprítás

1. Ha a feldolgozandó állati melléktermékek darabjainak mérete meghaladja a 150 millimétert, az állati melléktermékek méretét megfelelő berendezés segítségével úgy kell csökkenteni, hogy az aprítást követően a darabok mérete ne haladja meg a 150 millimétert. A berendezés hatékonyságát naponta kell ellenőrizni, állapotát fel kell jegyezni. Ha az ellenőrzések 150 milliméternél nagyobb darabok jelenlétét mutatják, az aprítási folyamatot le kell állítani, és a berendezést a működés újrakezdése előtt meg kell javítani.

Időtartam, hőmérséklet és nyomás

2. Az aprítást követően az állati melléktermékeket legalább 125 percen keresztül 100 °C-os belső hőmérséklet fölé, legalább 120 percen keresztül 110 °C-os belső hőmérséklet fölé és legalább 50 percen keresztül 120 °C-os belső hőmérséklet fölé kell hevíteni.

3. A feldolgozást gyártási tételenként kell végezni.

4. ((Megállapította: 808/2003/EK r. mell. 5. b).)) Az állati melléktermékeket úgy lehet hevíteni, hogy az időtartamra és a hőmérsékletre vonatkozó követelmények egyszerre teljesüljenek.


3. módszer

Aprítás

1. Ha a feldolgozandó állati melléktermékek darabjainak mérete meghaladja a 30 millimétert, az állati melléktermékek méretét megfelelő berendezés segítségével úgy kell csökkenteni, hogy az aprítást követően a darabok mérete ne haladja meg a 30 millimétert. A berendezés hatékonyságát naponta kell ellenőrizni, állapotát fel kell jegyezni. Ha az ellenőrzések 30 milliméternél nagyobb darabok jelenlétét mutatják, az aprítási folyamatot le kell állítani, és a berendezést a működés újrakezdése előtt meg kell javítani.

Időtartam, hőmérséklet és nyomás

2. Az aprítást követően az állati melléktermékeket legalább 95 percen keresztül 100 °C-os belső hőmérséklet fölé, legalább 55 percen keresztül 110 °C-os belső hőmérséklet fölé és legalább 13 percen keresztül 120 °C-os belső hőmérséklet fölé kell hevíteni.

3. A feldolgozás történhet gyártási tételenként vagy folyamatos rendszerben.

4. Az állati melléktermékeket úgy hevíthetők, hogy az időtartamra és a hőmérsékletre vonatkozó követelmények egyszerre teljesülnek.


4. módszer

Aprítás

1. Ha a feldolgozandó állati melléktermékek darabjainak mérete meghaladja a 30 millimétert, az állati melléktermékek méretét megfelelő berendezés segítségével úgy kell csökkenteni, hogy az aprítást követően a darabok mérete ne haladja meg a 30 millimétert. A berendezés hatékonyságát naponta kell ellenőrizni, állapotát fel kell jegyezni. Ha az ellenőrzések 30 milliméternél nagyobb darabok jelenlétét mutatják, az aprítási folyamatot le kell állítani, és a berendezést a működés újrakezdése előtt meg kell javítani.

Időtartam, hőmérséklet és nyomás

2. Az aprítást követően az állati melléktermékeket zsír hozzáadása mellett egy edénybe kell helyezni és legalább 16 percen keresztül 100 °C-os belső hőmérséklet fölé, legalább 13 percen keresztül 110 °C-os belső hőmérséklet fölé, legalább 8 percen keresztül 120 °C-os belső hőmérséklet fölé és legalább 3 percen keresztül 130 °C-os belső hőmérséklet fölé kell hevíteni.

3. A feldolgozás történhet gyártási tételenként vagy folyamatos rendszerben.

4. Az állati melléktermékek úgy hevíthetők, hogy az időtartamra és hőmérsékletre vonatkozó követelmények egyszerre teljesülnek.


5. módszer

Aprítás

1. Ha a feldolgozandó állati melléktermékek darabjainak mérete meghaladja a 20 millimétert, az állati melléktermékek méretét megfelelő berendezés segítségével úgy kell csökkenteni, hogy az aprítást követően a darabok mérete ne haladja meg a 20 millimétert. A berendezés hatékonyságát naponta kell ellenőrizni, állapotát fel kell jegyezni. Ha az ellenőrzések 20 milliméternél nagyobb darabok jelenlétét mutatják, az aprítási folyamatot le kell állítani, és a berendezést a működés újrakezdése előtt meg kell javítani.

Időtartam, hőmérséklet és nyomás

2. Az aprítást követően az állati melléktermékeket a koaguláció megtörténtéig kell hevíteni, majd össze kell préselni, hogy a fehérjeszerű anyagból a zsír és a víz távozni tudjon. Ezután a fehérjeszerű anyagot legalább 120 percen keresztül 80 °C-os belső hőmérséklet fölé és legalább 60 percen keresztül 100 °C-os belső hőmérséklet fölé kell hevíteni.

3. A feldolgozás történhet gyártási tételenként vagy folyamatos rendszerben.

4. Az állati melléktermékek úgy hevíthetők, hogy az időtartamra és hőmérsékletre vonatkozó követelmények egyszerre teljesülnek.


6. módszer (kizárólag a halakból származó állati melléktermékekhez)

Aprítás

1. Az állati melléktermékek méretét ... milliméterre kell csökkenteni. Ezután hangyasavval kell azokat összekeverni, hogy a pH-érték ...-re csökkenjen. A további kezeléstől függően a keveréket ... órán át kell állni hagyni.

2. A keveréket ezután egy hőmérséklet-átalakítóba kell helyezni és legalább ... percen keresztül ... °C-os belső hőmérsékletre kell hevíteni. A termék alakulását a hőmérséklet-átalakítóban az elmozdulást korlátozó gépi utasításokkal kell szabályozni úgy, hogy a hőkezelési művelet végére a termék egy olyan cikluson menjen keresztül, amely mind az időre, mind a hőmérsékletre vonatkozó követelményeknek megfelel.

3. A hőkezelést követően a terméket gépi úton kell folyadékra, zsírra és töpörtyűre különválasztani. Feldolgozott állatifehérje-koncentrátum nyeréséhez a folyadékfázist két gőzfűtéses és vákuumkamrával felszerelt hőcserélőbe kell beszivattyúzni, hogy a víztartalom ott vízgőz formájában távozzon. Tárolás előtt a töpörtyűt vissza kell dolgozni a fehérjekoncentrátumba.


7. módszer

1. Az illetékes hatóság által engedélyezett olyan feldolgozási módszerek, amelyeknél az említett hatóság megbizonyosodott arról, hogy a késztermékből egy hónapon keresztül naponta mintát vettek, és azok megfeleltek az alábbi mikrobiológiai szabványoknak:

ahol:

2. A kritikus ellenőrzési pontokra vonatkozó azon részleteket, amelyek esetében az egyes feldolgozó üzemek kielégítő módon teljesítik a mikrobiológiai szabványokat, fel kell jegyezni és meg kell őrizni, hogy a tulajdonos, az üzemeltető vagy ezek képviselője és az illetékes hatóság figyelemmel kísérhesse a feldolgozó üzem működését. Különösen a darabok méretére, a kritikus hőmérsékletre és - adott esetben - az abszolút időre, a nyomás alakulására, a nyersanyag adagolásának és a zsír újrafelhasználásának ütemére vonatkozó adatokat kell feljegyezni és megőrizni.

3. Ezen információt - kérelem alapján -a Bizottság rendelkezésére kell bocsátani.

IV. FEJEZET
A termelés felügyelete

1. Az e rendeletben szereplő követelmények betartásának biztosítása érdekében az illetékes hatóság felügyeli a feldolgozó üzemeket, különösen:

2. Az (1) bekezdés szerinti feladatok elvégzéséhez az illetékes hatóságnak mindenkor szabad hozzáférést kell biztosítani a feldolgozó üzem valamennyi területéhez, valamint a nyilvántartásokhoz, kereskedelmi okmányokhoz és egészségügyi bizonyítványokhoz.

V. FEJEZET
Validálási eljárások

1. Az illetékes hatóság az alábbi eljárásokkal és mutatókkal összhangban validálja a feldolgozó üzemeket:

2. A gyártási tételenként alkalmazott nyomás szerinti rendszer esetén:

A hőelemet és a nyomásmérőt legalább évente egyszer kalibrálni kell.

3. A folyamatos rendszer esetén:

Az összes mérő- és figyelőberendezést legalább évente egyszer kalibrálni kell.

4. Az illetékes hatóság rendszeresen és - amennyiben szükségesnek ítéli - mindig megismétli a validálási eljárásokat, és mindenképpen valamennyi olyan alkalommal, amikor a folyamat jelentős változtatásokon megy keresztül (például módosul a berendezés vagy változnak a nyersanyagok).

5. A tesztelési módokon alapuló validálási eljárásokat a 33. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint lehet megállapítani.

VI. MELLÉKLET

AZ 1. ÉS 2. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ANYAGOK FELDOLGOZÁSÁRA, VALAMINT A BIOGÁZ ÉS A KOMPOSZTÁLÓ ÜZEMEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS KÖVETELMÉNYEK

I. FEJEZET
Az 1. és 2. kategóriába tartozó anyagok feldolgozására vonatkozó különös követelmények

Az V. mellékletben megállapított általános követelmények mellett az alábbi követelményeket kell alkalmazni.


A. Létesítmények

1. Az 1. és 2. kategóriába tartozó anyagok feldolgozására szolgáló üzemek kialakításának biztosítania kell azt, hogy az 1. kategóriába tartozó anyag a nyersanyag átvételétől kezdve egészen a feldolgozott termék elszállításáig teljes mértékben elkülönüljön a 2. kategóriába tartozó anyagtól.

2. Az illetékes hatóság azonban engedélyezheti egy 2. kategóriába tartozó anyag feldolgozására szolgáló üzem 1. kategóriába tartozó anyag feldolgozására történő átmeneti igénybevételét, ha valamely járványos állatbetegség kitörése vagy más rendkívüli, előre nem látható körülmény miatt az 1. kategóriába tartozó anyagok feldolgozására szolgáló üzemekben kapacitáshiány alakul ki.

Mielőtt a 2. kategóriába tartozó anyag feldolgozására szolgáló üzem ismét 2. kategóriába tartozó anyag feldolgozásához kezd, az illetékes hatóságnak - a 13. cikkel összhangban - újra engedélyeznie kell a 2. kategóriába tartozó anyag feldolgozására szolgáló üzemet.


B. Feldolgozási szabványok

3. Valamennyi, az V. melléklet III. fejezetében foglalt feldolgozási módszer vonatkozásában meg kell határozni azon kritikus ellenőrzési pontokat, amelyek meghatározzák a feldolgozás során alkalmazott hőkezelések mértékét. A kritikus ellenőrzési pontok az alábbiak lehetnek:

Minden alkalmazható kritikus ellenőrzési pont esetében meg kell határozni a folyamatra vonatkozó minimális szabványokat.

4. Legalább két éven át kell vezetni a nyilvántartásokat annak bemutatására, hogy minden egyes kritikus ellenőrzési pont esetében alkalmazzák a folyamatra vonatkozó minimális értékeket.

5. Pontosan kalibrált mérő-/regisztráló eszközöket kell használni a feldolgozási viszonyok folyamatos figyelemmel kíséréséhez.

6. Azon anyagokat, amelyek a meghatározott hőkezelésen esetleg nem estek át (pl. a tevékenység kezdetekor bekövetkezett elfolyás vagy a kazánok szivárgása miatt), újra hőkezelés alá kell vetni vagy össze kell gyűjteni és újra fel kell dolgozni.

7. Az állati melléktermékeket az alábbi feldolgozási szabványokkal összhangban kell feldolgozni.

Az illetékes hatóság azonban megkövetelheti, hogy az égetésre vagy együttégetésre szánt 1. kategóriába tartozó anyag esetében az 1. feldolgozási módszert alkalmazzák.


C. Feldolgozott termékek

8. Az 1. vagy 2. kategóriába tartozó anyagokból származó feldolgozott termékeket - a biogáz vagy komposztáló üzemekbe szánt folyékony termékek kivételével - tartós módon, az illetékes hatóság által engedélyezett rendszer alkalmazásával - amennyiben ez technikailag megoldható, szagosítással - kell megjelölni. Az ilyen megjelölés részletes szabályait a 33. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint lehet megállapítani.

9. A biogáz vagy komposztáló üzemekbe vagy hulladéklerakóba szánt feldolgozott termékek - közvetlenül a hőkezelés után vett - mintái nem tartalmazhatják patogén baktériumok hőrezisztens spóráit (Clostridium perfingens a termékek 1 grammjában nem mutatható ki).

II. FEJEZET
A biogáz és a komposztáló üzemek engedélyezésére vonatkozó különös követelmények

A. Létesítmények

1. ((Megállapította: 808/2003/EK r. mell. 6. b). i.)) Amennyiben a biogázüzem olyan üzemben található, amelyben tenyésztett állatokat tartanak, az üzemnek az állattartásra szolgáló területtől megfelelő távolságban kell elhelyezkednie, és az üzemet és az állatokat, valamint takarmányukat és almukat fizikailag minden esetben teljesen el kell különíteni, szükség esetén kerítéssel. A biogázüzemet a következő berendezésekkel kell felszerelni:

Pasztőröző/higienizáló egység azonban nem kötelező az olyan biogázüzemekre vonatkozóan, amelyek csak az 1. feldolgozási módszerrel kezelt állati melléktermékek feldolgozását végzik.

Ezenkívül a pasztőröző/higienizáló egység nem kötelező az olyan biogázüzemekre vonatkozóan, amelyek csak az olyan - 3. kategóriába tartozó - anyagok feldolgozását végzik, amelyek máshol már pasztőrözésen/higienizáláson mentek át.

2. Amennyiben a komposztáló üzem olyan üzemben található, amelyben tenyésztett állatokat tartanak, az üzemnek az állattartásra szolgáló területtől megfelelő távolságban kell elhelyezkednie, és az üzemet és az állatokat - valamint takarmányukat és almukat - fizikailag minden esetben teljesen el kell különíteni, szükség esetén kerítéssel. A komposztáló üzemet a következő berendezésekkel kell felszerelni:

Azonban egyéb típusú komposztáló üzemeket is lehet engedélyezni, feltéve, hogy:

3. Valamennyi biogáz és komposztáló üzemnek saját laboratóriummal kell rendelkeznie vagy egy külső laboratórium szolgáltatásait kell igénybe vennie. A laboratórium felszereltségének elegendőnek kell lennie a szükséges elemzések elvégzéséhez, és az illetékes hatóság engedélyével kell rendelkeznie.


B. Higiéniai követelmények

4. Csak az alábbi állati melléktermékek alakíthatók át biogáz vagy komposztáló üzemben:

5. A 4. pontban említett állati melléktermékeket a beszállítást követően a lehető leghamarabb fel kell dolgozni. Kezelésükig azokat rendeltetésszerűen kell tárolni.

6. A feldolgozatlan anyag szállításához használt tárolóedények, konténerek és járművek tisztítását egy erre kijelölt területen kell végezni. A terület elhelyezkedésének, illetve kialakításának olyannak kell lennie, hogy elkerülhető legyen a kezelt termékek fertőződésének veszélye.

7. Rendszeres védőintézkedéseket kell tenni a madarak, rágcsálók, rovarok vagy egyéb kártevők ellen. E célra kártevők elleni dokumentált védekezési tervet kell használni.

8. Az üzem minden részére vonatkozóan tisztítási eljárásokat kell kidolgozni és dokumentálni. A tisztításhoz megfelelő eszközöket és tisztítószereket kell biztosítani.

9. A higiéniai ellenőrzésnek a munkakörnyezet és a berendezések rendszeres ellenőrzését is magában kell foglalnia. Az ellenőrzések menetét és eredményeit dokumentálni kell.

10. A létesítményeket és berendezéseket jó állapotban kell tartani, a mérőberendezéseket rendszeres időközönként kalibrálni kell.

11. Az emésztési szermaradványokat úgy kell kezelni és tárolni a feldolgozó üzemben, hogy az újrafertőződés elkerülhető legyen.


C. Feldolgozási szabványok

12. A pasztőröző/higienizáló egységgel felszerelt biogáz üzemben nyersanyagként felhasznált, 3. kategóriába tartozó anyagra az alábbi minimum követelményeket kell alkalmazni:

13. A komposztáló üzemben nyersanyagként felhasznált, 3. kategóriába tartozó anyagra az alábbi minimális követelményeket kell alkalmazni:

14. ((Megállapította: 808/2003/EK r. mell. 6. b). iii.)) A 6. cikk (2) bekezdésének g) pontjának megfelelő szabályok elfogadásáig azonban az illetékes hatóság - amennyiben egy biogáz- vagy komposztáló üzemben az élelmiszer-hulladék az egyetlen, nyersanyagként felhasznált állati melléktermék - engedélyezheti az e fejezetben meghatározottaktól eltérő különleges követelmények használatát, feltéve, hogy azok azonos hatást biztosítanak a kórokozók visszaszorításának tekintetében. A fenti különleges követelmények vonatkozhatnak élelmiszer-hulladékra is, amennyiben az trágyával, az emésztőtraktus emésztőtraktustól elválaszott tartalmával, tejjel és kolosztrummal keveredik, feltéve, ha a keletkező anyagot úgy tekintik, mintha élelmiszer-hulladékból eredne.

Amennyiben a trágya, az emésztőtraktus emésztőtraktustól elválasztott tartalma, a tej és a kolosztrum az egyetlen olyan állati eredetű anyag, amelyet a biogáz- vagy komposztáló üzemben kezelnek, az illetékes hatóság engedélyezheti az e fejezetben meghatározottaktól eltérő különleges követelmények használatát, feltéve, hogy:


D. Emésztési szermaradványok és komposzt

15. Az emésztési szermaradványokból vagy komposztból - a biogáz vagy komposztáló üzemben történő tárolás során vagy közvetlenül azt követően - vett mintáknak az alábbi szabványoknak kell megfelelniük:

Salmonella: 25 g-ban nem mutatható ki: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

Enterobacteriaceae: 1 g-ban n = 5, c = 2, m = 10, M = 300

ahol:

III. FEJEZET
A kiolvasztott zsírok további feldolgozására vonatkozó kezelési szabványok

A zsírszármazékok 2. kategóriába tartozó anyagból származó kiolvasztott zsírokból történő előállításához az alábbi folyamatokat lehet alkalmazni:

1. átészterezés vagy hidrolízis legalább 200 °C-on az ehhez tartozó megfelelő nyomáson 20 percen keresztül (glicerin, zsírsavak és észterek); vagy

2. szappanosítás 12 mólos NaOH-val (glicerin és szappan):

VII. MELLÉKLET

A TAKARMÁNYANYAGKÉNT FELHASZNÁLHATÓ, FELDOLGOZOTT ÁLLATI FEHÉRJE ÉS MÁS FELDOLGOZOTT TERMÉKEK FELDOLGOZÁSÁRA ÉS FORGALOMBA HOZATALÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS HIGIÉNIAI KÖVETELMÉNYEK

I. FEJEZET
A 3. kategóriába tartozó anyag feldolgozására szolgáló üzemek engedélyezésére vonatkozó különös követelmények

Az V. mellékletben foglalt általános követelmények mellett az alábbi követelményeket kell alkalmazni.


A. Létesítmények

1. A 3. kategóriába tartozó anyag feldolgozására szolgáló létesítmény nem lehet ugyanazon a területen, mint az 1. vagy 2. kategóriába tartozó anyag feldolgozására szolgáló létesítmény, kivéve, ha az egy teljesen külön épületben található.

2. Az illetékes hatóság azonban engedélyezheti egy 3. kategóriába tartozó anyag feldolgozására szolgáló üzem 1. vagy 2. kategóriába tartozó anyag feldolgozására történő átmeneti igénybevételét, ha valamely járványos állatbetegség kitörése vagy más rendkívüli, előre nem látható körülmény miatt az 1. vagy 2. kategóriába tartozó anyag feldolgozására szolgáló üzemben kapacitáshiány alakul ki.

Mielőtt a 3. kategóriába tartozó anyag feldolgozására szolgáló üzem ismét 3. kategóriába tartozó anyag feldolgozásához kezd, az illetékes hatóságnak - a 17. cikkel összhangban - újra engedélyeznie kell a 3. kategóriába tartozó anyag feldolgozására szolgáló üzemet.

3. A 3. kategóriába tartozó anyag feldolgozására szolgáló üzemeknek az alábbiakkal kell rendelkezniük:


B. Nyersanyag

4. ((Megállapította: 808/2003/EK r. mell. 7. a) i.)) Kizárólag a 6. cikk (1) bekezdésének a)-j) pontjában felsorolt olyan - 3. kategóriába tartozó - anyag használható fel feldolgozott állati fehérjék és egyéb takarmányanyagok előállításához, amelyet a 7., 8. és 9. cikknek megfelelően kezeltek, tároltak és szállítottak.

5. A feldolgozás előtt ellenőrizni kell, hogy az állati melléktermékek tartalmaznak-e idegen anyagot. Ha igen, akkor azt azonnal el kell távolítani.


C. Feldolgozási szabványok

6. Az V. melléklet III. fejezetében foglalt valamennyi feldolgozási módszer vonatkozásában meg kell adni azon kritikus ellenőrzési pontokat, amelyek meghatározzák a feldolgozás során alkalmazott hőkezelések mértékét. A kritikus ellenőrzési pontok az alábbiak lehetnek:

Valamennyi érvényes kritikus ellenőrzési ponttal kapcsolatban meg kell határozni a folyamatra vonatkozó minimális szabványokat.

7. Legalább két éven keresztül kell vezetni a nyilvántartásokat annak bemutatására, hogy valamennyi kritikus ellenőrzési pont esetében alkalmazták a folyamatra vonatkozó minimális értékeket.

8. Pontosan kalibrált mérő-/regisztráló eszközöket kell használni a feldolgozási viszonyok folyamatos figyelemmel kíséréséhez. Ezen eszközök kalibrálási dátumát fel kell jegyezni, és e nyilvántartásokat legalább két éven keresztül meg kell őrizni.

9. Azon anyagokat, amelyek a meghatározott hőkezelésen esetleg nem estek át (pl. a tevékenység kezdetekor bekövetkezett elfolyás vagy a kazánok szivárgása miatt), újra hőkezelés alá kell vetni, vagy össze kell gyűjteni és újra fel kell dolgozni.


D. Feldolgozott termékek

10. A késztermékekből - a feldolgozó üzemben történő tárolás során vagy közvetlenül azt követően - vett mintáknak az alábbi szabványoknak kell megfelelniük:

Salmonella: 25 g-ban nem mutatható ki: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

Enterobacteriaceae: 1 g-ban n = 5, c = 2, m = 10, M = 300

ahol:

11. ((Beiktatta: 808/2003/EK r. mell. 7. a) ii.)) A fel nem használt vagy felesleges feldolgozott termékeket tartós megjelölésük után:

II. FEJEZET
A feldolgozott állati fehérjére vonatkozó különös követelmények

Az I. fejezetben megállapított általános feltételek mellett az alábbi feltételeket kell alkalmazni.


A. Feldolgozási szabványok

1. ((Megállapította: 808/2003/EK r. mell. 7. b).)) Az emlősökből származó feldolgozott állati fehérjét az 1. feldolgozási módszernek kell alávetni.

Amíg azonban a 2000/766/EK tanácsi határozatban előírt takarmányozási tilalom hatályban marad, az emlősökből származó feldolgozott állati fehérjét előzetesen alávethetik az 1-5. feldolgozási módszer vagy a 7. módszer bármelyikének, és azt e feldolgozás után azonnal, de még a vonatkozó közösségi jogszabályoknak megfelelő, hulladékként történő ártalmatlanítása előtt festékkel vagy más módon tartósan meg kell jelölni.

Ezenkívül amíg a 2000/766/EK tanácsi határozatban előírt takarmányozási tilalom hatályban marad, a kizárólag kedvtelésből tartott állatok eledelében való felhasználásra szánt, emlősökből származó, feldolgozott állati fehérjét, amelyet olyan, e célra szánt szállítótartályokban szállítanak, amelyeket nem használnak állati melléktermékek vagy tenyésztett állatok takarmányának szállítására, és amelyet a 3. kategóriába tartozó feldolgozó üzemből közvetlenül a kedvtelésből tartott állatok eledelét előállító üzembe küldenek, az 1-5. módszer vagy a 7. módszer bármelyikének alá lehet vetni.

2. A nem emlősökből származó feldolgozott állati fehérje esetében - a halliszt kivételével - az 1-5. vagy 7. feldolgozási módszerek egyikét kell alkalmazni.

3. A halliszt esetében:


B. Tárolás

4. A feldolgozott állati fehérje csomagolásához és tárolásához új vagy sterilizált zsákokat vagy megfelelően kialakított ömlesztettáru-tartályokat kell használni.

5. Kielégítő intézkedéseket kell hozni a tartályokon, szállítóberendezésekben vagy felvonókon belüli páralecsapódás minimalizálása érdekében.

6. A szállítóberendezéseken, felvonókon és tartályokban lévő termékeket védeni kell az esetleges fertőződéstől.

7. A feldolgozott állati fehérje kezelésére szolgáló berendezéseket tisztán és szárazon kell tartani, valamint megfelelő vizsgálati pontokkal kell ellátni, hogy ellenőrizhető legyen a berendezések tisztasága. A termelési követelményeknek megfelelően valamennyi tárolólétesítményt rendszeresen ki kell üríteni és tisztítani kell.

8. A feldolgozott állati fehérjét szárazon kell tartani. A tárolási területen meg kell akadályozni a szivárgást és a páralecsapódást.


C. Behozatal

9. A tagállamok engedélyezik a feldolgozott állati fehérje behozatalát,:

10. Mielőtt a szállítmányokat a Közösségen belül szabad forgalomba bocsátják, az illetékes hatóság az állat-egészségügyi határállomáson mintát vesz a behozott feldolgozott állati fehérjéből az I. fejezet 10. pontja szerinti követelmények betartatásának biztosítása érdekében. Az illetékes hatóság:

11. Amennyiben egy adott harmadik országból származó ömlesztettáru-szállítmányok esetében végzett, hat egymást követő teszt negatív eredményre vezet, az illetékes hatóság az e harmadik országból származó, további szállítmányok esetében áttérhet a szúrópróbaszerű mintavételekre. Amennyiben az ilyen szúrópróbaszerű mintavételek egyike pozitív eredményt ad, a mintavételt végző illetékes hatóság értesíti a származási ország illetékes hatóságát, hogy az megtehesse a megfelelő korrekciós intézkedéseket. A származási ország illetékes hatósága tájékoztatja ezen intézkedésekről a mintavételt végző illetékes hatóságot. Amennyiben ugyanazon származású termékek esetében még egy pozitív eredmény adódik, az illetékes hatóság köteles valamennyi, ugyanazon származású szállítmányból mintát venni mindaddig, amíg hat egymást követő teszt ismét negatív eredményre nem vezet.

12. Az illetékes hatóság - legalább két éven át - valamennyi, a mintavételnek alávetett szállítmányra vonatkozóan megőrzi a mintavételi eredmények nyilvántartását.

13. Ha egy szállítmány Salmonella-ra pozitív eredményt ad, akkor azt vagy:

III. FEJEZET
A vértermékekre vonatkozó különös követelmények

Az I. fejezetben megállapított általános feltételek mellett az alábbi feltételeket kell alkalmazni.


A. Nyersanyag

1. Csak a 6. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti vér használható fel vértermékek előállításához.


B. Feldolgozási szabványok

2. A vértermékek esetében:


C. Behozatal

3. A tagállamok engedélyezik a vértermékek behozatalát,:

IV. FEJEZET
A kiolvasztott zsírokra és a halolajra vonatkozó különös követelmények

Az I. fejezetben foglalt általános feltételek mellett az alábbi feltételeket kell alkalmazni.


A. Feldolgozási szabványok

1. ((Megállapította: 808/2003/EK r. mell. 7. c).)) Amennyiben a kiolvasztott zsírokat nem a 77/99/EGK tanácsi irányelv ((HL L 26., 1977.1.31., 85. o.)) C. melléklete II. fejezetének vagy a 92/118/EGK tanácsi irányelv ((HL L 62., 1993.3.15., 49. o.)) I. melléklete 9. fejezetének megfelelően állították elő, a kiolvasztott zsírokat az 1-5. módszerrel vagy a 7. módszerrel, valamint a halolajakat az V. melléklet III. fejezetében említettek alapján a 6. módszerrel kell előállítani.

A kérődzőkből nyert kiolvasztott zsírokat olyan módon kell megtisztítani, hogy az összes visszamaradó oldhatatlan szennyeződés legmagasabb szintje ne haladja meg a 0,15 tömegszázalékot.


B. A kiolvasztott zsírok behozatala

2. A tagállamok engedélyezik a kiolvasztott zsírok behozatalát,:


C. A halolaj behozatala

3. A tagállamok engedélyezik a halolaj behozatalát:


D. Higiéniai követelmények

4. Ha a kiolvasztott zsír vagy a halolaj csomagolásra kerül, a csomagoláshoz toolóedényt kell használni és minden szükséges intézkedést meg kell tenni az újrafertőződés elkerülése érdekében. Amennyiben a termék szállítása ömlesztve történik, használat előtt ellenőrizni kell és tisztának kell találni azon csöveket, szivattyúkat és tartályokat, továbbá egyéb, ömlesztettáru-konténereket vagy közúti tartálykocsikat, amelyeket a termékek előállító üzemből akár közvetlenül a hajóra vagy partmenti tartályokba, akár közvetlenül az üzemekbe történő szállításához használnak.

V. FEJEZET
A tejre, tejalapú termékekre és kolosztrumra vonatkozó különös követelmények

Az I. fejezetben meghatározott általános feltételek mellett az alábbi feltételeket kell alkalmazni.


A. Feldolgozási szabványok

1. A nyerstej és a kolosztrum előállítását megfelelő állat-egészségügyi biztosítékokat nyújtó feltételek között kell végezni. E feltételeket a 33. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban lehet megállapítani.

2. A tej vagy a kezelt vagy feldolgozott tejtermékek esetében legalább 15 másodpercen át tartó, legalább 72 °C-os hőkezelést vagy a hőmérséklet és az időtartam olyan kombinációjából álló kezelést kell végrehajtani, amely legalább egyenértékű hőhatást biztosít és a foszfatáz-próbára negatív eredményt ad, majd ezután:

3. A 2. pontban foglalt követelményeken kívül a tejpornak vagy tejportermékeknek az alábbi követelményeket kell teljesíteniük:


B. Behozatal

4. A tagállamok engedélyezik a tej és a tejalapú termékek behozatalát:

5. A 95/340/EK határozat mellékletének C. oszlopában felsorolt olyan harmadik országokból vagy azok részeiből származó tejet és tejalapú termékeket, amelyekben az utolsó 12 hónapban ragadós száj-és körömfájás fordult elő, vagy amelyekben az utolsó 12 hónapban ragadós száj- és körömfájás ellen vakcináztak, a Közösségbe történő behozatal előtt az alábbiak egyikének kell alávetni:

6. Amennyiben valamely egzotikus betegség behurcolásának veszélyét vagy bármely egyéb állat-egészségügyi veszélyt azonosítanak, - a 33. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban - további feltételek állapíthatók meg az állatok egészségének védelme érdekében.

VI. FEJEZET
A zselatinra és a hidrolizált fehérjére vonatkozó különös követelmények

Az I. fejezetben meghatározott általános feltételek mellett az alábbi feltételeket kell alkalmazni.


A. A zselatinra vonatkozó feldolgozási szabványok

1. a) A zselatint olyan folyamattal kell előállítani, amely biztosítja, hogy a 3. kategóriába tartozó, feldolgozatlan anyag savas vagy lúgos kezelést kapjon, amit egy vagy két öblítés követ. A pH-értéket ezt követően kell beállítani. A zselatint egyszeri vagy egymást követő, többszöri melegítéssel kell kivonni, amit szűréses és sterilizálásos tisztítás követ.

2. A zselatin védőcsomagolását, csomagolását, tárolását és szállítását kielégítő higiéniai feltételek mellet kell végezni. Különösen:


B. A hidrolizált fehérjére vonatkozó feldolgozási szabványok

3. ((Megállapította: 808/2003/EK r. mell. 7. e).)) A hidrolizált fehérjét olyan termelési eljárással kell előállítani, amely megfelelő intézkedésekkel biztosítja a nyers, 3. kategóriába tartozó anyaggal való szennyeződés legkisebb szintre történő csökkentését. A hidrolizált fehérje molekulatömegének 10 000 dalton alatt kell lennie.

Ezenkívül a teljesen vagy részben kérődző állatok irhájából vagy nyersbőréből nyert hidrolizált fehérjéket kizárólag hidrolizált fehérje előállítására szánt feldolgozó üzemben szabad előállítani olyan eljárással, amely során a nyers, 3. kategóriába tartozó anyagot pácolással, meszezéssel és intenzív mosással dolgozzák fel, s amelyet a következő eljárások követnek:


C. Behozatal

4. ((Megállapította: 808/2003/EK r. mell. 7. f).)) A tagállamoknak engedélyezniük kell a zselatin és a hidrolizált fehérjék behozatalát, amennyiben:

VII. FEJEZET
A dikalcium-foszfátra vonatkozó különös követelmények

((Megállapította: 808/2003/EK r. mell. 7. g).))

Az I. fejezetben meghatározott általános feltételeken kívül a következő feltételeket kell alkalmazni.


A. A feldolgozási szabványok

1. A dikalcium-foszfátot olyan eljárással kell előállítani, amely:

2. Amennyiben a dikalcium-foszfátot zsírtalanított csontokból nyerték, annak a levágást megelőző és az azt követő húsvizsgálat alapján emberi fogyasztásra alkalmas csontokból kell származnia.


B. A behozatal

3. A tagállamok engedélyezik a dikalcium-foszfát behozatalát, amennyiben:

VIII. FEJEZET
A trikalcium-foszfátra vonatkozó különös követelmények

((Beiktatta: 808/2003/EK r. mell. 7. h).))

Az I. fejezetben meghatározott általános feltételeken kívül a következő feltételeket kell alkalmazni.


A. A feldolgozási szabványok

1. A trikalcium-foszfátot olyan eljárással kell előállítani, amely biztosítja:


B. A behozatal

2. A tagállamok engedélyezik a trikalcium-foszfát behozatalát, amennyiben:

IX. FEJEZET

A kollagénre vonatkozó különös követelmények

((Beiktatta: 668/2004/EK r. mell. 2. g).))

Az I. fejezetben meghatározott általános feltételeken kívül a következő feltételeket kell alkalmazni.


A. Feldolgozási szabványok

1. A kollagént olyan folyamattal kell előállítani, amely biztosítja, hogy a 3. kategóriába tartozó, feldolgozatlan anyag mosást, savas vagy lúgos pH-érték-beállítást magában foglaló kezelést kapjon, amit egy vagy két öblítés, szűrés és extrudálás követ. E kezelést követően a kollagén egy szárítási folyamatnak vethető alá.


2. Tartósítószerek használata - a közösségi jogszabályok által engedélyezettek kivételével - tilos.


3. A kollagén védőcsomagolását, csomagolását, tárolását és szállítását kielégítő higiéniai feltételek mellet kell végezni. Különösen:


B. Behozatal

4. A tagállamok engedélyezik a kollagén behozatalát ha:

X. FEJEZET
A tojástermékekre vonatkozó különös követelmények

((Beiktatta: 668/2004/EK r. mell. 2. g).))

Az I. fejezetben meghatározott általános feltételeken kívül a következő feltételeket kell alkalmazni.


A. Feldolgozási szabványok

1. A tojástermékek esetében:


B. Behozatal

2. A tagállamok engedélyezik a tojástermékek behozatalát ha:

VIII. MELLÉKLET

A KEDVTELÉSBŐL TARTOTT ÁLLATOK ELEDELE, A MŰCSONTOK ÉS A MŰSZAKI TERMÉKEK FORGALOMBA HOZATALÁRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

I. FEJEZET
A kedvtelésből tartott állatok eledelét előállító üzemek és a műszaki üzemek engedélyezésére vonatkozó követelmények

A kedvtelésből tartott állatok eledelét, a műcsontokat és a műszaki termékeket - a 2. kategóriába tartozó anyagokból nyert szerves trágyák, talajjavító szerek és zsírszármazékok kivételével - előállító üzemeknek az alábbi követelményeket kell teljesíteniük:

1. megfelelő lehetőséggel kell rendelkezniük a beérkező anyag teljes biztonságban történő tárolásához és kezeléséhez; és

2. megfelelő berendezéssel kell rendelkezniük a termékek előállítását követően megmaradó, fel nem használt állati melléktermékek e rendelettel összhangban történő ártalmatlanításához, vagy az ilyen anyagot - e rendelettel összhangban - feldolgozó üzembe vagy hulladékégető vagy hulladék-együttégető műbe kell küldeni.

II. FEJEZET
A kedvtelésből tartott állatok eledelére és a műcsontokra vonatkozó követelmények

A. Nyersanyag

1. A kedvtelésből tartott állatok eledele és a műcsontok előállításához kizárólag a 6. cikk (1) bekezdésének a)-j) pontjában említett állati melléktermékek használhatók fel. A kedvtelésből tartott állatok nyers eledele azonban csak a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett állati melléktermékekből állítható elő.


B. Feldolgozási szabványok

2. A kedvtelésből tartott állatok konzervált eledelét hőkezelésnek kell alávetni, amely legalább 3-as Fc értéket eredményez.

3. A kedvtelésből tartott állatok feldolgozott eledelét - a konzervált eledel kivételével -legalább 90 °C-os belső hőmérséklettel járó hőkezelésnek kell alávetni. A kezelést követően minden óvintézkedést meg kell tenni a termékek fertőződésének elkerülése érdekében. A terméket új csomagolóanyagba kell csomagolni.

4. A feldolgozás során a műcsontokat olyan hőkezelésnek kell alávetni, amely biztosítja a kórokozó szervezetek (többek között a Salmonella) hatékony elpusztítását. A kezelést követően minden óvintézkedést meg kell tenni a termékek fertőződésének elkerülése érdekében. A terméket új csomagolóanyagba kell csomagolni.

5. A kedvtelésből tartott állatok nyers eledelét a szivárgás megelőzésére alkalmas, új csomagolóanyagba kell csomagolni. Hatékony lépéseket kell tenni annak biztosítása érdekében, hogy a termék az előállítási folyamat során az eladási helyre történő leadásáig semmilyen fertőződésnek ne legyen kitéve. A csomagoláson jól látható és olvasható módon fel kell tüntetni a "Kizárólag kedvtelésből tartott állatok etetésére" szavakat.

6. ((Megállapította: 808/2003/EK r. mell. 8. a).)) A következő szabványoknak való megfelelés ellenőrzése céljából az előállítás során és/vagy a tárolás során (a feladás előtt) véletlenszerűen mintákat kell venni:

Salmonella: 25 g-ban nem mutatható ki, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

Enterobacteriaceae: 1 g-ban n = 5, c = 2, m = 10, M = 300

ahol:

A (2) bekezdésben említett hőkezelésen átment, kedvtelésből tartott állatok számára készült konzerveledelre vonatkozóan azonban el lehet tekinteni a Salmonella- és Enterobacteriaceae-vizsgálattól.


C. Behozatal

7. A tagállamok engedélyezik a kedvtelésből tartott állatok eledele és a műcsontok behozatalát, ha:

III. FEJEZET
A trágyára, feldolgozott trágyára és feldolgozott trágyatermékekre vonatkozó követelmények

I. Feldolgozatlan trágya


A. Kereskedelem

1. a) A feldolgozatlan trágya kereskedelme - a baromfifélékhez vagy lófélékhez tartozó fajok feldolgozatlan trágyájának kivételével - tilos, kivéve azon trágyát:

Ilyen esetekben a trágyát olyan egészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie, amely a 33. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint megállapított mintának megfelel.

2. A baromfifélék feldolgozatlan trágyájának kereskedelmére az alábbi feltételek vonatkoznak:

3. A lófélék feldolgozatlan trágyájának kereskedelmére semmilyen állat-egészségügyi feltétel nem vonatkozik.


B. Behozatal

4. A tagállamok engedélyezik a feldolgozatlan trágya behozatalát, ha:


II. Feldolgozott trágya és feldolgozott trágyatermékek


A. Forgalomba hozatal

5. A feldolgozott trágya és a feldolgozott trágyatermékek forgalomba hozatalára az alábbi feltételek vonatkoznak:


B. Behozatal

6. A tagállamok engedélyezik a feldolgozott trágya és a feldolgozott trágyatermékek behozatalát, ha:


III. Guanó

7. A guanó forgalomba hozatalára semmilyen állat-egészségügyi feltétel nem vonatkozik.

IV. FEJEZET
A lósavó kivételével műszaki célokra - beleértve a gyógyszereket, in vitro diagnózist és laboratóriumi reagenseket - használt vérre és vértermékekre vonatkozó követelmények

((Megállapította: 668/2004/EK r. mell. 3. a).))


A. Behozatal

1. A vér behozatalára a XI. fejezetben megállapított követelmények vonatkoznak.

2. A tagállamok engedélyezik a vértermékek behozatalát, ha:

3. A tagállamok engedélyezik a vértermékek behozatalát, ha azok olyan harmadik országból vagy harmadik országbeli régióból származnak:


4. Az in vitro diagnózishoz és laboratóriumi reagensekhez felhasználandó termékek behozatalára vonatkozó különös feltételeket - szükség esetén - a 33. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint lehet megállapítani.

V. FEJEZET
A lósavóra vonatkozó követelmények

A. Nyersanyag

1. A lósavónak(t):


B. Behozatal

2. A tagállamok engedélyezik a lósavó behozatalát, ha:

VI. FEJEZET
A patás állatok nyersbőrére és irhájára vonatkozó követelmények

A. Hatály

1. E fejezet rendelkezéseit nem kell alkalmazni:

2. E fejezet rendelkezéseit az (1) bekezdésben meghatározott alkalmazási körön belül a friss, hűtött és kezelt nyersbőrökre és irhákra kell alkalmazni. E fejezet alkalmazásában a "kezelt nyersbőr és irha" olyan nyersbőr és irha, amelyet:


B. Kereskedelem

3. A friss vagy hűtött nyersbőrök és irhák kereskedelmére ugyanazon egészségügyi feltételek vonatkoznak, mint amelyeket a friss hús Közösségen belüli kereskedelmét érintő egészségügyi problémákról szóló, 1972. december 12-i 72/461/EGK tanácsi irányelv ((HL L 302., 1972.12.31., 24. o. A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.)) alapján a friss húsra kell alkalmazni.

4. A kezelt nyersbőrök és irhák kereskedelmét abban az esetben engedélyezik, ha valamennyi szállítmányt a II. mellékletben előírt kereskedelmi okmány kísér és az tanúsítja, hogy:


C. Behozatal

5. A tagállamok engedélyezik a friss vagy hűtött nyersbőrök és irhák behozatalát, ha:

6. A tagállamok engedélyezik a kezelt nyersbőrök és irhák behozatalát, ha:

7. A patás állatok friss, hűtött vagy kezelt nyersbőreit és irháit a küldő harmadik ország illetékes hatósága által lezárt konténerekben, közúti járművekben, vasúti vagonokban vagy bálákban kell behozni.

VII. FEJEZET
A vadásztrófeákra vonatkozó követelmények

A. Nyersanyag

1. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet ((HL L 61., 1997.3.3., 1. o. A legutóbb az 1579/2001 bizottsági rendelettel (HL L 209., 2001.8.2., 14. o.) módosított rendelet.)) alapján elfogadott intézkedések sérelme nélkül

nem tartoznak állat-egészségügyi okok miatt bevezetett tilalom vagy korlátozás hatálya alá.

2. Az (1) bekezdés a) pontjában említett kezelésen át nem esett patás állatok és madarak vadásztrófeáira - a 338/97/EK rendelet alapján elfogadott intézkedések sérelme nélkül - az alábbi feltételek vonatkoznak. E vadásztrófeáknak:

3. A kizárólag csontból, szarvból, patából, karomból, agancsból vagy fogakból álló vadásztrófeákat:

4. A kizárólag nyersbőrből és irhából álló vadásztrófeákat


B. Behozatal

5. A tagállamok engedélyezik a madarakhoz és patás állatokhoz tartozó - kizárólag csontból, szarvból, patából, karomból, agancsból, fogból vagy nyersbőrből vagy irhából álló - kezelt vadásztrófeák harmadik országokból történő behozatalát, ha:

6. A tagállamok a 7. pont követelményeivel összhangban engedélyezik a madarak és patás állatok teljes anatómiai egységekből álló, kezeletlen vadásztrófeáinak olyan harmadik országokból történő behozatalát,:

7. A tagállamok a 6. pontban említett vadásztrófeák behozatalát engedélyezik, ha:

VIII. FEJEZET
A gyapjúra, szőrre, sertéssörtére, tollra és tollrészekre vonatkozó követelmények

A. Nyersanyag

1. ((Megállapította: 808/2003/EK r. mell. 8. c).)) a) A feldolgozatlan gyapjúnak, a feldolgozatlan szőrnek, a feldolgozatlan sertéssörtének és a feldolgozatlan tollnak és tollrészeknek a 6. cikk (1) bekezdésének c) vagy k) pontjában említett állatokból kell származniuk. Ezeket biztonságosan és szárazon kell becsomagolni. A vágóhídról közvetlenül a feldolgozó üzembe küldött feldolgozatlan toll és tollrészek esetében azonban az illetékes hatóság eltérést engedélyezhet a szárazságra vonatkozó követelmény alól, feltéve, hogy

2. Az 1. pont rendelkezéseit nem kell alkalmazni a dísztollakra vagy az olyan tollakra, amelyeket:


B. Behozatal

3. A tagállamok engedélyezik harmadik országokból vagy - a közösségi jogszabályok szerinti regionalizáció esetén - harmadik országok régióiból származó sertéssörte behozatalát, ha:

4. A tagállamok engedélyezik a feldolgozatlan gyapjú, a feldolgozatlan szőr, a feldolgozatlan toll és tollrészek behozatalát, ha:

IX. FEJEZET
A méhészeti termékekre vonatkozó követelmények

((Megállapította: 668/2004/EK r. mell. 3. f).))


A. Nyersanyag

1. A kizárólag méhészeti célú felhasználásra szánt méhészeti termékek(nek):


B. Behozatal

2. Mivel a kis méhkas bogár és a Tropilaelaps spp. nem fordul elő a Közösségben, a méhészeti termékek behozatalára vonatkozóan a következő kiegészítő biztosítékokat kell megállapítani.

3. A tagállamok engedélyezik a méhészeti célú felhasználásra szánt méhészeti termékek behozatalát, ha:

X. FEJEZET
A nem takarmányanyagként, szerves trágyaként vagy talajjavító szerként történő felhasználásra szánt csontra és csonttermékekre (a csontliszt kivételével), szarvra és szarvtermékekre (a szaruliszt kivételével), valamint patára és patatermékekre (a pataliszt kivételével) vonatkozó követelmények

1. A tagállamok engedélyezik a csont és csonttermékek (a csontliszt kivételével), a szarv és szarvtermékek (a szaruliszt kivételével), valamint a pata és patatermékek (a pataliszt kivételével) műszaki termékek előállításához történő behozatalát, ha:

2. Valamennyi szállítmányt az alábbiaknak kell kísérnie:

3. A Közösség területére történő szállításkor az anyagot légmentesen zárt konténerekben vagy járművekben vagy - ömlesztett áruként - hajón kell szállítani. Konténerekben történő szállítás esetén a konténereken - és valamennyi kísérő okmányon - fel kell tüntetni a műszaki üzem nevét és címét.

4. ((Megállapította: 668/2004/EK r. mell. 3. g) iv.)) A 97/78/EK irányelvben előírt határellenőrzést követően az anyagot - az ugyanezen irányelv 8. cikkének (4) bekezdésében megállapított feltételekkel összhangban - közvetlenül a műszaki üzembe kell szállítani.

5. A feldolgozó létesítményben nyilvántartást kell vezetni az anyag mennyiségéről és jellegéről annak biztosítása érdekében, hogy az anyagot ténylegesen a megadott célra használják fel.

XI. FEJEZET
A takarmány - beleértve a kedvtelésből tartott állatok eledelét - , gyógyszerek és egyéb műszaki termékek előállítására szánt állati melléktermékek

((Megállapította: 668/2004/EK r. mell. 3. h).))

A tagállamok engedélyezik a takarmány - beleértve a kedvtelésből tartott állatok eledelét -, gyógyszerek és egyéb műszaki termékek előállítására szánt állati melléktermékek behozatalát, ha:


1. azok olyan harmadik országokból származnak, amelyek a XI. melléklet VI., VII.A., illetve VII.B. részében található jegyzéken szerepelnek;


2. azok kizárólag a 6. cikk (1) bekezdésének a)-j) pontjában említett állati melléktermékekből állnak, és/vagy amennyiben kedvtelésből tartott állatok eledeléhez történő felhasználásra szánják azokat, a 28. cikk második bekezdése szerint kezelt állatokból származó anyagból állnak;

Azonban a tenyésztett prémes állatoknak szánt eledelhez használt állati melléktermékeknek a 6. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett melléktermékekből kell állniuk, továbbá a kedvtelésből tartott állatok nyers eledeléhez használt állati melléktermékeknek kizárólag a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett melléktermékekből kell állniuk;


3. azokat a származási üzemben mélyfagyasztották, vagy a közösségi jogszabályokkal összhangban tartósították oly módon, amely megakadályozza a feladás és a rendelkezési üzembe történő megérkezés közötti megromlásukat;


4. minden óvintézkedést megtettek a kórokozókkal történő újrafertőződés elkerülése érdekében;


5. azokat szivárgásmentes, új csomagolóanyagba csomagolták;


6. azokat egy, a X. melléklet 8.A. fejezetében, 8B. fejezetében vagy 3.D. fejezetében előírt mintának megfelelő bizonyítvány kíséri;


7. azok szállítása a 97/78/EK irányelvben előírt határellenőrzést követően az ugyanezen irányelv 8. cikkének (4) bekezdésében megállapított feltételekkel összhangban történt a következő helyek valamelyikére:


8.1. az e rendelet 28. cikkének második bekezdésében említett, a 96/22/EK irányelvvel összhangban betiltott anyagokkal kezelt állatokból származó, kedvtelésből tartott állatok eledelének előállításához használt nyersanyag esetében azt:


8.2. amennyiben egy szállítmány a 8.1. ponttal összhangban kezelt nyersanyagból, és más nem kezelt nyersanyagból áll, a szállítmányban található összes nyersanyagot meg kell jelölni a 8.1. a) és b) pont szerint;


8.3. a 8.1. a) és b) pontban, valamint a 8.2. pontban előírt jelölésnek a feladástól a rendeltetési állateledel-üzembe történő megérkezési láthatónak kell maradnia.

XII. FEJEZET
A 2. kategóriába tartozó anyagokból származó, olajkémiai célokra szánt kiolvasztott zsírok

((Megállapította: 668/2004/EK r. mell. 3. i).))


A. Feldolgozási szabványok

1. A 2. kategóriába tartozó anyagokból származó, olajkémiai célokra szánt kiolvasztott zsírokat az V. melléklet III. fejezetében említett 1-5. módszer alkalmazásával kell előállítani.

2. A kérődzőkből származó kiolvasztott zsírokat úgy kell megtisztítani, hogy az összes visszamaradó oldhatatlan szennyeződés maximális szintje ne haladja meg a 0,15 tömegszázalékot.


B. Behozatal

3. A tagállamok engedélyezik a 2. kategóriába tartozó anyagokból származó, a VI. melléklet III. fejezetében leírt eljárások egyikének előírásait legalább teljesítő módszerrel történő feldolgozásra szánt kiolvasztott zsírok behozatalát, ha:

4. A kiolvasztott zsírokat a származási országból kizárólag szárazföldi és/vagy tengeri úton kell továbbítani közvetlenül a Közösség valamely állat-egészségügyi határállomásáig.

5. A 97/78/EK irányelvben előírt ellenőrzéseket követően az említett irányelv 8. cikkének (4) bekezdésében megállapított feltételekkel összhangban a kiolvasztott zsírokat közvetlenül azon 2. kategóriába tartozó olajkémiai üzembe kell szállítani, amelyben a zsírszármazékká történő feldolgozás történik.

6. A 3. pontban említett egészségügyi bizonyítványnak tartalmaznia kell, hogy:

7. A 3. pontban előírt egészségügyi bizonyítványt az áruknak a Közösségbe történő első belépési helye szerinti állat-egészségügyi határállomáson át kell adni az illetékes hatóságnak, és ezt követően egy másolatnak kell kísérnie a szállítmányt a rendeltetési üzembe történő megérkezésig.

8. A 97/78/EK irányelvben előírt ellenőrzéseket követően az említett irányelv 8. cikkének (4) bekezdésében megállapított feltételekkel összhangban a kiolvasztott zsírokat közvetlenül a rendeltetési üzembe kell szállítani.

XIII. FEJEZET
Zsírszármazékok

((Beiktatta: 668/2004/EK r. mell. 3. j).))


A. Feldolgozási szabványok

1. Amennyiben a zsírszármazékok előállítása a 2. kategóriába tartozó anyagokból származó kiolvasztott zsírokból történik, a VI. melléklet III. fejezetében említett eljárások egyikének előírásait legalább teljesítő módszert kell alkalmazni.


B. Behozatal

2. A tagállamok engedélyezik a zsírszármazékok behozatalát, ha minden egyes szállítmányt egy, a X. melléklet 14.A. vagy 14.B. fejezetében előírt mintának megfelelő egészségügyi bizonyítvány kísér.

3. A 2. pontban említett egészségügyi bizonyítványnak tartalmaznia kell, hogy:

4. A 2. pontban előírt egészségügyi bizonyítványt az áruknak a Közösségbe történő első belépési helye szerinti állat-egészségügyi határállomáson át kell adni az illetékes hatóságnak, és ezt követően egy másolatnak kell kísérnie a szállítmányt a rendeltetési üzembe történő megérkezésig.

5. A 97/78/EK irányelvben előírt ellenőrzéseket követően az említett irányelv 8. cikkének (4) bekezdésében megállapított feltételekkel összhangban a zsírszármazékokat közvetlenül a rendeltetési üzembe kell szállítani.

XIV. FEJEZET
A kedvtelésből tartott állatok eledelének előállításához használt ízesítő belsőségekre vonatkozó különös követelmények

Az I. fejezetben megállapított engedélyezésre vonatkozó követelmények mellett az alábbi feltételeket kell alkalmazni.


A. Nyersanyag

1. Kizárólag a 6. cikk (1) bekezdésének a)-j) pontjában említett állati melléktermékek használhatók a kedvtelésből tartott állatok eledele ízletességének növelésére használt állati eredetű folyékony/dehidratált feldolgozott termékek előállításához.


B. Feldolgozási szabványok

2. Az ízesítő belsőségek esetében olyan módszert és paramétereket kell alkalmazni, amelyek biztosítják, hogy a termék megfeleljen a VIII. melléklet II. fejezetének 6. pontjában rögzített mikrobiológiai szabványoknak. A kezelést követően minden óvintézkedést meg kell tenni a termékek fertőződésének elkerülése érdekében.

3. A végterméket:


C. Behozatal

4. A tagállamok engedélyezik az ízesítő belsőségek behozatalát, ha:

IX. MELLÉKLET

A 23. CIKK (2) BEKEZDÉSE SZERINTI EGYES ÁLLATOK TAKARMÁNYOZÁSÁRA SZÁNT BIZONYOS 2. ÉS 3. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ANYAGOK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

1. E mellékletet csak a 23. cikk (2) bekezdése c) ponjta iv., vi. és vii. alpontjának megfelelően engedélyezett és nyilvántartott felhasználókra és gyűjtőközpontokra kell alkalmazni. E melléklet alkalmazásában az "érintett anyag" a 23. cikk (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott állati melléktermék és az abból előállított termék.

2. Az érintett anyagot a II. melléklettel összhangban kell a felhasználókhoz vagy a gyűjtőközpontokba szállítani.

2a. ((Beiktatta: 808/2003/EK r. mell. 9.)) Az elhullott állatok teljes testét a gyűjtés és szállítás során a 2. kategóriába tartozó anyagként kell kezelni a különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagok későbbi ártalmatlanítás céljából történő eltávolítására vonatkozó követelmény sérelme nélkül, mielőtt a test maradék része a 23. cikkben előírt módon felhasználható takarmányozás céljára.

3. A gyűjtőközpontoknak:

A tagállamok engedélyezhetik valamely 2. kategóriába tartozó anyag feldolgozására szolgáló üzem gyűjtőközpontként történő használatát.

4. A II. melléklettel összhangban előírt nyilvántartásokon kívül az alábbi nyilvántartásokat kell vezetni az érintett anyagra vonatkozóan:

5. Az érintett anyag - a halbelsőségek kivételével - végfelhasználók részére történő szállítását végző gyűjtőközpontok üzemeltetőinek biztosítaniuk kell, hogy:

X. MELLÉKLET

BIZONYOS ÁLLATI MELLÉKTERMÉKEK ÉS AZ AZOKBÓL ELŐÁLLÍTOTT TERMÉKEK HARMADIK ORSZÁGOKBÓL TÖRTÉNŐ BEHOZATALÁHOZ SZÜKSÉGES EGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNYOK MINTÁI

((Megállapította: 668/2004/EK r. mell. 4.))

Megjegyzések

1. FEJEZET
Egészségügyi bizonyítvány
a nem emberi fogyasztásra szánt feldolgozott állati fehérje Európai Közösségbe történő szállításához, beleértve - a kedvtelésből tartott állatok eledele kivételével - az ilyen fehérjét tartalmazó termékeket és keverékeket

Megjegyzés az importőr számára: E bizonyítvány kizárólag állatorvosi célokat szolgál és a szállítmányt az állat-egészségügyi határállomásig kell kísérnie.

2.A. FEJEZET
Egészségügyi bizonyítvány
az egyszeri hőkezelésen átesett és nem emberi fogyasztásra szánt tej és tejalapú termékek Európai Közösségbe történő szállításához

Megjegyzés az importőr számára: e bizonyítvány kizárólag állatorvosi célokat szolgál és a szállítmányt az állat-egészségügyi határállomásig kell kísérnie.

2.B. FEJEZET
Egészségügyi bizonyítvány
a hőkezelt és nem emberi fogyasztásra szánt, hatnál alacsonyabbra csökkentett pH-értékű tejalapú termékek Európai Közösségbe történő szállításához

Megjegyzés az importőr számára: e bizonyítvány kizárólag állatorvosi célokat szolgál és a szállítmányt az állat-egészségügyi határállomásig kell kísérnie.

2.C. FEJEZET
Egészségügyi bizonyítvány
a sterilizált vagy kettős hőkezelésen átesett és nem emberi fogyasztásra szánt tej és tejalapú termékek Európai Közösségbe történő szállításához

Megjegyzés az importőr számára: e bizonyítvány kizárólag állatorvosi célokat szolgál és a szállítmányt az állat-egészségügyi határállomásig kell kísérnie.

3.A. FEJEZET
Egészségügyi bizonyítvány
a kedvtelésből tartott állatok konzervált eledelének Európai Közösségbe történő szállításához

Megjegyzés az importőr számára: e bizonyítvány kizárólag állatorvosi célokat szolgál és a szállítmányt az állat-egészségügyi határállomásig kell kísérnie.

3.B. FEJEZET
Egészségügyi bizonyítvány
a kedvtelésből tartott állatok feldolgozott eledelének - a konzervált eledel kivételével - Európai Közösségbe történő szállításához

Megjegyzés az importőr számára: e bizonyítvány kizárólag állatorvosi célokat szolgál és a szállítmányt az állat-egészségügyi határállomásig kell kísérnie.

3.C. FEJEZET
Egészségügyi bizonyítvány
a műcsontok Európai Közösségbe történő szállításához

Megjegyzés az importőr számára: e bizonyítvány kizárólag állatorvosi célokat szolgál és a szállítmányt az állat-egészségügyi határállomásig kell kísérnie.

3.D. FEJEZET
Egészségügyi bizonyítvány
a kedvtelésből tartott állatok közvetlen értékesítésre szánt nyers eledelének vagy a tenyésztett prémes állatok takarmányozására szánt állati melléktermékeknek az Európai Közösségbe történő szállításához

Megjegyzés az importőr számára: e bizonyítvány kizárólag állatorvosi célokat szolgál és a szállítmányt az állat-egészségügyi határállomásig kell kísérnie.

3.E. FEJEZET
Egészségügyi bizonyítvány
a kedvtelésből tartott állatok eledelének előállításához használt ízesítő belsőségek Európai Közösségbe történő szállításához

Megjegyzés az importőr számára: e bizonyítvány kizárólag állatorvosi célokat szolgál és a szállítmányt az állat-egészségügyi határállomásig kell kísérnie

4.A. FEJEZET
Egészségügyi bizonyítvány
a műszaki célokra - beleértve a gyógyszereket, in vitro diagnózist és laboratóriumi reagenseket - használt lósavó Európai Közösségbe történő szállításához

Megjegyzés az importőr számára: e bizonyítvány kizárólag állatorvosi célokat szolgál és a szállítmányt az állat-egészségügyi határállomásig kell kísérnie.

4.B. FEJEZET
Egészségügyi bizonyítvány
a nem emberi fogyasztásra szánt, takarmány-alapanyagként felhasználható vértermékek Európai Közösségbe történő szállításához

Megjegyzés az importőr számára: e bizonyítvány kizárólag állatorvosi célokat szolgál és a szállítmányt az állat-egészségügyi határállomásig kell kísérnie.

4.C. FEJEZET
Egészségügyi bizonyítvány
a lósavó kivételével műszaki célokra - beleértve a gyógyszereket, in vitro diagnózist és laboratóriumi reagenseket - használt vértermékek Európai Közösségbe történő szállításához

Megjegyzés az importőr számára: e bizonyítvány kizárólag állatorvosi célokat szolgál és a szállítmányt az állat-egészségügyi határállomásig kell kísérnie.

5.A. FEJEZET
Egészségügyi bizonyítvány
a patás állatok friss vagy hűtött nyersbőrének és irhájának az Európai Közösségbe történő szállításához

Megjegyzés az importőr számára: e bizonyítvány kizárólag állatorvosi célokat szolgál és a szállítmányt az állat-egészségügyi határállomásig kell kísérnie.

5.B. FEJEZET
Egészségügyi bizonyítvány
a patás állatok kezelt nyersbőrének és irhájának az Európai Közösségbe történő szállításához

Megjegyzés az importőr számára: e bizonyítvány kizárólag állatorvosi célokat szolgál és a szállítmányt az állat-egészségügyi határállomásig kell kísérnie.

5.C. FEJEZET
Hatósági nyilatkozat
a behozatalt megelőzően 21 napig elkülönítetten tartott vagy a behozatalt megelőzően 21 napig folyamatosan szállítani kívánt, kérődzőkből származó kezelt nyersbőrök és irhák Európai Közösségbe történő szállításához

Megjegyzés az importőr számára: e bizonyítvány kizárólag állatorvosi célokat szolgál és a szállítmányt az állat-egészségügyi határállomásig kell kísérnie.

6.A. FEJEZET
Egészségügyi bizonyítvány
a madarak és patás állatok - kizárólag csontból, szarvból, patából, karomból, agancsból, fogból, nyersbőrből és irhából álló - kezelt vadásztrófeáinak az Európai Közösségbe történő szállításához

Megjegyzés az importőr számára: e bizonyítvány kizárólag állatorvosi célokat szolgál és a szállítmányt az állat-egészségügyi határállomásig kell kísérnie.

6.B. FEJEZET
Egészségügyi bizonyítvány
a madarak és patás állatok kezeletlen teljes testrészekből álló vadásztrófeáinak az Európai Közösségbe történő szállításához

Megjegyzés az importőr számára: e bizonyítvány kizárólag állatorvosi célokat szolgál és a szállítmányt az állat-egészségügyi határállomásig kell kísérnie.

7.A. FEJEZET
Egészségügyi bizonyítvány
az afrikai sertéspestistől mentes harmadik országokból vagy harmadik országok régióiból származó sertéssörte Európai Közösségbe történő szállításához

Megjegyzés az importőr számára: e bizonyítvány kizárólag állatorvosi célokat szolgál és a szállítmányt az állat-egészségügyi határállomásig kell kísérnie.

7.B. FEJEZET
Egészségügyi bizonyítvány
az afrikai sertéspestistől nem mentes harmadik országokból vagy harmadik országok ilyen régióiból származó sertéssörték Európai Közösségbe történő szállításához

Megjegyzés az importőr számára: e bizonyítvány kizárólag állatorvosi célokat szolgál és a szállítmányt az állat-egészségügyi határállomásig kell kísérnie.

8.A. FEJEZET
Egészségügyi bizonyítvány
a kedvtelésből tartott állatok eledele előállítására szánt állati melléktermékek* Európai Közösségbe történő szállításához

* A nyers vér, nyers tej, nyersbőr és irha, pata és szarv, sertéssörte és toll kivételével (e termékek behozatalához lásd a vonatkozó specifikus bizonyítványokat)

Megjegyzés az importőr számára: e bizonyítvány kizárólag állatorvosi célokat szolgál és a szállítmányt az állat-egészségügyi határállomásig kell kísérnie.

8.B. FEJEZET
Egészségügyi bizonyítvány
a műszaki termékek - a gyógyszeripari termékeket is beleértve - előállítására szánt állati melléktermékek* Európai Közösségbe történő szállításához

* A nyers vér, nyers tej, nyersbőr és irha, pata és szarv, sertéssörte és toll kivételével (e termékek behozatalához lásd a vonatkozó specifikus bizonyítványokat).

Megjegyzés az importőr számára: e bizonyítvány kizárólag állatorvosi célokat szolgál és a szállítmányt az állat-egészségügyi határállomásig kell kísérnie.

9. FEJEZET
Egészségügyi bizonyítvány
a nem emberi fogyasztásra szánt, takarmány-alapanyagként történő felhasználásra vagy műszaki célokra szánt halolaj Európai Közösségbe történő szállításához

Megjegyzés az importőr számára: e bizonyítvány kizárólag állatorvosi célokat szolgál és a szállítmányt az állat-egészségügyi határállomásig kell kísérnie.

10.A. FEJEZET
Egészségügyi bizonyítvány
a nem emberi fogyasztásra szánt, takarmány-alapanyagként történő felhasználásra vagy műszaki célokra szánt kiolvasztott zsírok Európai Közösségbe történő szállításához

Megjegyzés az importőr számára: e bizonyítvány kizárólag állatorvosi célokat szolgál és a szállítmányt az állat-egészségügyi határállomásig kell kísérnie.

10.B. FEJEZET
Egészségügyi bizonyítvány
a nem emberi fogyasztásra szánt, műszaki célokra szánt kiolvasztott zsírok Európai Közösségbe történő szállításához

Megjegyzés az importőr számára: e bizonyítvány kizárólag állatorvosi célokat szolgál és a szállítmányt az állat-egészségügyi határállomásig kell kísérnie.

11. FEJEZET
Egészségügyi bizonyítvány
a nem emberi fogyasztásra szánt, takarmány-alapanyagként történő felhasználásra vagy műszaki célokra szánt zselatin és kollagén Európai Közösségbe történő szállításához

Megjegyzés az importőr számára: e bizonyítvány kizárólag állatorvosi célokat szolgál és a szállítmányt az állat-egészségügyi határállomásig kell kísérnie.

12. FEJEZET
Egészségügyi bizonyítvány
a nem emberi fogyasztásra szánt, takarmány-alapanyagként történő felhasználásra vagy műszaki célokra szánt hidrolizált fehérje, dikalcium-foszfát és trikalcium-foszfát Európai Közösségbe történő szállításához

Megjegyzés az importőr számára: e bizonyítvány kizárólag állatorvosi célokat szolgál és a szállítmányt az állat-egészségügyi határállomásig kell kísérnie.

13. FEJEZET
Egészségügyi bizonyítvány
a méhészeti termékek Európai Közösségbe történő szállításához

Megjegyzés az importőr számára: e bizonyítvány kizárólag állatorvosi célokat szolgál és a szállítmányt az állat-egészségügyi határállomásig kell kísérnie.

14.A. FEJEZET
Egészségügyi bizonyítvány
a nem emberi fogyasztásra szánt, műszaki célokra szánt zsírszármazékok Európai Közösségbe történő szállításához

Megjegyzés az importőr számára: e bizonyítvány kizárólag állatorvosi célokat szolgál és a szállítmányt az állat-egészségügyi határállomásig kell kísérnie.

14.B. FEJEZET
Egészségügyi bizonyítvány
a nem emberi fogyasztásra szánt, takarmány-alapanyagként történő felhasználásra vagy műszaki célokra szánt zsírszármazékok Európai Közösségbe történő szállításához

Megjegyzés az importőr számára: e bizonyítvány kizárólag állatorvosi célokat szolgál és a szállítmányt az állat-egészségügyi határállomásig kell kísérnie.

15. FEJEZET
Egészségügyi bizonyítvány
a nem emberi fogyasztásra szánt, takarmány-alapanyagként felhasználható tojástermékek Európai Közösségbe történő szállításához

Megjegyzés az importőr számára: e bizonyítvány kizárólag állatorvosi célokat szolgál és a szállítmányt az állat-egészségügyi határállomásig kell kísérnie.

16. FEJEZET
Nyilatkozatminta

A nem takarmány-alapanyagként, szerves trágyaként vagy talajjavító szerként történő felhasználásra, az Európai Közösségbe történő szállításra szánt csont és csonttermékek (a csontliszt kivételével), szarv és szarvtermékek (a szaruliszt kivételével), pata és patatermékek (a pataliszt kivételével) importőrének nyilatkozata

Megjegyzés az importőr számára: e nyilatkozat kizárólag állatorvosi célokat szolgál és a szállítmányt az állat-egészségügyi határállomásig kell kísérnie.

Alulírott kijelenti, hogy a következő termékeket ((A nem kívánt rész törlendő.)):

a) csont és csonttermékek (a csontliszt kivételével);

b) szarv és szarvtermékek (a szaruliszt kivételével);

c) pata és patatermékek (a pataliszt kivételével);

kívánja behozni a Közösségbe, továbbá kijelenti, hogy e termékeket nem lehet élelmiszerben, takarmány-alapanyagban, szerves trágyákban vagy talajjavító szerekben felhasználni, és azokat közvetlenül az alábbi feldolgozó létesítménybe szállítják:

Név:..............................................................................Cím:....................................................................

Az importőr

neve:.............................................................................címe:...................................................................

Kelt..............................................................................-ben....................................................................-án

..............................................................................................

(Hely)

..............................................................................................

(Dátum)

Aláírás....................................................................

A 93/13/EGK bizottsági határozat B. melléklete szerinti bizonyítványon feltüntetett hivatkozási szám:.......................................................................................................

..............................................................................................................

Az EK területére történő belépés helye szerinti állat-egészségügyi határállomás hivatalos pecsétje
((Az aláírásnak és a pecsétnek a nyomtatástól eltérő színűnek kell lennie.))

Aláírás...............................................................................

(Az állat-egészségügyi határállomás hatósági állatorvosának aláírása)
((Az aláírásnak és a pecsétnek a nyomtatástól eltérő színűnek kell lennie.))

Név:

(Név nyomtatott betűvel)

XI. MELLÉKLET

Azon harmadik országok jegyzékei, amelyekből a tagállamok a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékek behozatalát engedélyezhetik

((Megállapította: 668/2004/EK r. mell. 5.))

Egy harmadik országnak az alábbi jegyzékek egyikére történő felvétele szükséges - de nem elégséges - feltétele az érintett termékek ezen országból történő behozatalának. A behozatal során valamennyi vonatkozó állat-egészségügyi és közegészségügyi feltételnek is teljesülnie kell.

I. RÉSZ

Azon harmadik országok jegyzéke, amelyekből a tagállamok a tej és a tejalapú termékek behozatalát engedélyezhetik (2.A., 2.B. és 2.C. fejezet szerinti egészségügyi bizonyítvány)

A 95/340/EK bizottsági határozat ((HL L 200., 1995.8.24., 38. o.)) mellékletének B. vagy C. oszlopában felsorolt harmadik országok.

II. RÉSZ

Azon harmadik országok jegyzéke, amelyekből a tagállamok a feldolgozott állati fehérjék (a halliszt kivételével) behozatalát engedélyezhetik (1. fejezet szerinti egészségügyi bizonyítvány)

A 79/542/EGK tanácsi határozat ((HL L 146., 1979.6.14., 15. o.)) II. mellékletének 1. részében felsorolt harmadik országok.

III. RÉSZ

Azon harmadik országok jegyzéke, amelyekből a tagállamok a halliszt és a halolaj behozatalát engedélyezhetik (1. és 9. fejezet szerinti egészségügyi bizonyítvány)

A 97/296/EK bizottsági határozat ((HL L 196., 1997.7.24., 82. o.)) mellékletében felsorolt harmadik országok.

IV. RÉSZ

Azon harmadik országok jegyzéke, amelyekből a tagállamok a kiolvasztott zsírok (a halolaj kivételével) behozatalát engedélyezhetik (10.A. és 10.B. fejezet szerinti egészségügyi bizonyítvány)

A 79/542/EGK határozat II. mellékletének 1. részében felsorolt harmadik országok.

V. RÉSZ

Azon harmadik országok jegyzéke, amelyekből a tagállamok a takarmány-alapanyaghoz szánt vértermékek behozatalát engedélyezhetik (4.B. fejezet szerinti egészségügyi bizonyítvány)


A. Patás állatokból származó vértermékek

A 79/542/EGK határozat II. mellékletének 1. részében felsorolt azon harmadik országok vagy harmadik országok azon részei, amelyekből az érintett állatfajok friss húsa valamennyi kategóriájának behozatala engedélyezett.


B. Más fajokból származó vértermékek

A 79/542/EGK határozat II. mellékletének 1. részében felsorolt harmadik országok.

VI. RÉSZ

Azon harmadik országok jegyzéke, amelyekből a tagállamok a műszaki és gyógyszeripari célra szánt nyersanyagok behozatalát - a vértermékeket is beleértve (a lósavót kivéve) - engedélyezhetik (4.C. és 8.B. fejezet szerinti egészségügyi bizonyítvány)


A. Vértermékek

1. Patás állatokból származó vértermékek

A 79/542/EGK határozat II. mellékletének 1. részében felsorolt azon harmadik országok vagy harmadik országok azon részei, amelyekből az érintett állatfajok friss húsa valamennyi kategóriájának behozatala engedélyezett.

2. Más fajokból származó vértermékek

A 79/542/EGK határozat II. mellékletének 1. részében felsorolt harmadik országok.


B. Gyógyszeripari felhasználásra szánt nyersanyag (a vértermékek kivételével)

A 79/542/EGK határozat II. mellékletének 1. részében, a 94/85/EGK bizottsági határozat ((HL L 44., 1994.2.17., 31. o.)) mellékeltében, illetve a 2000/585/EK bizottsági határozat ((HL L 251., 2000.10.6., 1. o.)) I. mellékletében felsorolt harmadik országok, és az alábbi országok:


C. Műszaki célokra szánt nyersanyag, a gyógyszeripari felhasználásra szánt kivételével

A 79/542/EGK határozat II. mellékletének 1. részében felsorolt azon harmadik országok, amelyekből az érintett állatfajok friss húsa adott kategóriájának behozatala engedélyezett, valamint a 94/85/EGK határozat mellékletében, illetve a 2000/585/EK határozat mellékletében felsorolt harmadik országok.

VII.A. RÉSZ

Azon harmadik országok jegyzéke, amelyekből a tagállamok a kedvtelésből tartott állatok feldolgozott eledelének előállításához használt állati melléktermékek behozatalát engedélyezhetik (3.B. és 8.A. fejezet szerinti egészségügyi bizonyítvány)


A. Szarvasmarhafélékből, juh- és kecskefélékből, sertésekből és lófélékből - beleértve a tenyésztett és vadon élő állatokat is - származó állati melléktermékek

A 79/542/EGK határozat II. mellékletének 1. részében felsorolt azon harmadik országok vagy harmadik országok azon részei, amelyekből az érintett állatfajok friss húsa adott kategóriájának behozatala engedélyezett, és a megadott melléktermékek tekintetében az alábbi országok:


B. Baromfifélékből - beleértve a laposmellű futómadarakat - származó nyersanyag

A 94/984/EK bizottsági határozat ((HL L 378., 1994.12.31., 11. o.)) I. mellékletében és/vagy a 2000/609/EK bizottsági határozat ((HL L 258., 2000.10.12., 49. o.)) I. mellékletében felsorolt azon harmadik országok vagy harmadik országok azon részei, amelyekből a tagállamok a friss baromfihús behozatalát engedélyezik.


C. Halakból származó nyersanyag

A 97/296/EK határozat mellékletében felsorolt harmadik országok.


D. Egyéb fajokból - beleértve a szárnyasvadakat, más szárazföldi emlős vadakat és nyúlféléket - származó nyersanyag

A 79/542/EGK határozat II. mellékletének 1. részében vagy a 2000/585/EK határozat I. mellékletében felsorolt azon harmadik országok, amelyekből a tagállamok az érintett állatfajok friss húsának behozatalát engedélyezik.

VII.B. RÉSZ

Azon harmadik országok jegyzéke, amelyekből a tagállamok a közvetlen értékesítésre szánt kedvtelésből tartott állatok nyers eledelének vagy a tenyésztett prémes állatoknak szánt eledelhez használt állati melléktermékeknek az Európai Közösségbe történő behozatalát engedélyezhetik (3.E. fejezet szerinti egészségügyi bizonyítvány)

A 79/542/EGK határozat II. mellékletének 1. részében, a 94/984/EK határozat I. mellékletében vagy a 2000/609/EK határozat I. mellékletében felsorolt azon harmadik országok, amelyekből a tagállamok az érintett állatfajok friss húsának behozatalát engedélyezik, amennyiben kizárólag a csontos hús engedélyezett.

Halból származó anyagok esetében a 97/296/EK határozat mellékletében felsorolt harmadik országok.

VII.C. RÉSZ

Azon harmadik országok jegyzéke, amelyekből a tagállamok a kedvtelésből tartott állatok eledelének előállításához használt ízesítő belsőségek Európai Közösségbe történő behozatalát engedélyezhetik (3.D. fejezet szerinti egészségügyi bizonyítvány)

A 79/542/EGK határozat II. mellékletének 1. részében, a 94/984/EK határozat I. mellékletében vagy a 2000/609/EK határozat I. mellékletében felsorolt azon harmadik országok, amelyekből a tagállamok az érintett állatfajok friss húsának behozatalát engedélyezik, amennyiben kizárólag a csontos hús engedélyezett.

Ízesítő belsőségek esetében a 97/296/EK határozat mellékletében felsorolt harmadik országok.

VIII. RÉSZ

Azon harmadik országok jegyzéke, amelyekből a tagállamok a sertéssörte behozatalát engedélyezhetik (7.A. és 7.B. fejezet szerinti egészségügyi bizonyítvány)


A. Kezeletlen sertéssörte esetében a 79/542/EGK határozat II. mellékletének 1. részében felsorolt azon harmadik országok, amelyek az utolsó 12 hónapban afrikai sertéspestistől mentesek voltak.


B. Kezelt sertéssörte esetén a 79/542/EGK határozat II. mellékletének 1. részében felsorolt azon harmadik országok, amelyek az utolsó 12 hónapban afrikai sertéspestistől mentesek voltak.

IX. RÉSZ

Azon harmadik országok jegyzéke, amelyekből a tagállamok a talajkezeléshez szánt trágya behozatalát engedélyezhetik


A. Feldolgozott trágyatermékek

A 79/542/EGK határozat II. mellékletének 1. részében felsorolt harmadik országok.


B. Lóféléktől származó feldolgozott trágya

Az élő lófélék tekintetében a 79/542/EGK határozat II. mellékletének 1. részében felsorolt harmadik országok.


C. Baromfiféléktől származó feldolgozatlan trágya

A 94/984/EK határozat I. mellékletében felsorol harmadik országok.

X. RÉSZ

Azon harmadik országok jegyzéke, amelyekből a tagállamok a kedvtelésből tartott állatok eledele és a műcsontok behozatalát engedélyezhetik (3.A., 3.B. és 3.C. fejezet szerinti egészségügyi bizonyítvány)

A 79/542/EGK határozat II. mellékletének 1. részében felsorolt harmadik országok, és az alábbi országok:

(LK) Sri Lanka ((Kizárólag patás állatok nyersbőréből és irhájából készült műcsontok.))

(JP) Japán ((Kizárólag díszhalaknak szánt feldolgozott állateledel.))

(TW) Tajvan ((Kizárólag díszhalaknak szánt feldolgozott állateledel.))

XI. RÉSZ

Azon harmadik országok jegyzéke, amelyekből a tagállamok a zselatin, a hidrolizált fehérje, kollagén, dikalcium-foszfát és trikalcium-foszfát behozatalát engedélyezhetik (11. és 12. fejezet szerinti egészségügyi bizonyítvány)

A 79/542/EGK határozat II. mellékletének 1. részében felsorolt harmadik országok, és az alábbi országok:

(KR) Koreai Köztársaság ((Kizárólag zselatin.))

(MY) Malajzia ((Kizárólag zselatin.))

(PK) Pakisztán ((Kizárólag zselatin.))

(TW) Tajvan ((Kizárólag zselatin.))

XII. RÉSZ

Azon harmadik országok jegyzéke, amelyekből a tagállamok a méhészeti termékek behozatalát engedélyezhetik (13. fejezet szerinti egészségügyi bizonyítvány)

A 79/542/EGK határozat II. mellékletének 1. részében felsorolt harmadik országok.

XIII. RÉSZ

Azon harmadik országok jegyzéke, amelyekből a tagállamok a lósavó behozatalát engedélyezhetik (4.A. fejezet szerinti egészségügyi bizonyítvány)

A 2004/211/EK bizottsági határozat ((HL L 73., 2004.3.11., 1. o.)) I. mellékletében felsorolt harmadik országok vagy harmadik országok azon részei, amelyekből a vágólovak behozatala engedélyezett.

XIV. RÉSZ

Azon harmadik országok jegyzéke, amelyekből a tagállamok a patás állatok nyersbőrének és irhájának behozatalát engedélyezhetik (5.A., 5.B. és 5.C. fejezet szerinti egészségügyi bizonyítvány)


A. A patás állatok friss vagy hűtött nyersbőre és irhája tekintetében a 79/542/EGK határozat II. mellékletének 1. részében felsorolt azon harmadik országok, amelyekből a tagállamok az érintett állatfajok friss húsának behozatalát engedélyezik.


B. A patás állatok kezelt nyersbőre és irhája tekintetében a 79/542/EGK határozat II. mellékletének 1. részében felsorolt harmadik országok vagy harmadik országok részei.


C. A behozatalt megelőzően 21 napig elkülönítetten tartott vagy a behozatalt megelőzően 21 napig folyamatosan szállítani kívánt, kérődzőkből származó, az Európai Közösségbe történő szállításra szánt kezelt nyersbőrök és irhák tekintetében bármely harmadik ország.

XV. RÉSZ

Azon harmadik országok jegyzéke, amelyekből a tagállamok a vadásztrófeák behozatalát engedélyezhetik (6.A. és 6.B. fejezet szerinti egészségügyi bizonyítvány)


A. A madarak és patás állatok - kizárólag csontból, szarvból, patából, karomból, agancsból, fogból, nyersbőrből és irhából álló - kezelt vadásztrófeái tekintetében bármely harmadik ország.


B. A madarak kezeletlen teljes testrészekből álló vadásztrófeái tekintetében a 94/85/EK határozat mellékletében felsorolt azon harmadik országok, amelyekből a tagállamok a friss baromfihús behozatalát engedélyezik, és az alábbi országok:

(GL) Grönland

(TN) Tunézia


C. A patás állatok kezeletlen teljes testrészekből álló vadtrófeái tekintetében a 79/542/EGK határozat II. mellékletének 1. részében a patás állatok friss húsára vonatkozó megfelelő oszlopokban felsorolt harmadik országok, beleértve a friss húsra vonatkozó különös megjegyzések oszlopában megállapított bármely korlátozást.

XVI. RÉSZ

Azon harmadik országok jegyzéke, amelyekből a tagállamok a nem emberi fogyasztásra szánt, takarmány-alapanyagként felhasználható tojástermékek behozatalát engedélyezhetik (15. fejezet szerinti egészségügyi bizonyítvány)

A 79/542/EK határozat II. mellékletének 1. részében felsorolt harmadik országok és a 94/984/EK határozat I. mellékletében és/vagy a 2000/609/EK határozat I. mellékletében felsorolt azon harmadik országok vagy harmadik országok azon részei, amelyekből a tagállamok a friss baromfihús behozatalát engedélyezik.

XVII. RÉSZ

Azon harmadik országok jegyzéke, amelyekből a tagállamok a nem takarmány-alapanyagként, szerves trágyaként vagy talajjavító szerként történő felhasználásra szánt csont és csonttermékek (a csontliszt kivételével), szarv és szarvtermékek (a szaruliszt kivételével), pata és patatermékek (a pataliszt kivételével) behozatalát engedélyezhetik (16. fejezet szerinti egészségügyi bizonyítvány)

Bármely harmadik ország.

Tartalom Részletezés