Tartalom Részletezés

1990/7. NEMZETKÖZI SZERZŐDÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTERTŐL

EGYEZMÉNY AZ EURÓPAI VADON ÉLŐ NÖVÉNYEK, ÁLLATOK ÉS TERMÉSZETES ÉLŐHELYEIK VÉDELMÉRŐL

((Közzétéve: 1990. VII. 3.))

Bevezetés

Az Európa Tanács tagállamai és az Egyezmény további aláírói tekintetbe véve, hogy az Európa Tanács célja a tagjai közötti nagyobb egység elérése,

tekintetbe véve az Európa Tanács azon óhaját, hogy a természetvédelem terén más államokkal együttműködjön,

felismerve azt, hogy a vadon élő növények és állatok esztétikai, tudományos, kulturális, rekreációs, gazdasági és belső értéket hordozó olyan természetes örökséget alkotnak, amelyeket szükséges megőrizni és átadni a jövő generációinak,

felismerve a vadon élő növények és állatok lényeges szerepét a biológiai egyensúly fenntartásában,

figyelembe véve azt, hogy számos vadon élő növény és állatfaj komoly mértékben megfogyatkozott és ezek közül többet a pusztulás veszélye fenyeget,

tudatában annak, hogy a természetes élőhelyek megőrzése a vadon élő növények és állatok védelmének és megőrzésének létfontosságú eleme,

felismerve, hogy a vadon élő növények és állatok védelmét a kormányoknak figyelembe kell venniük saját nemzeti céljaikban és programjaikban, és nemzetközi együttműködést kell létrehozni különösen a vonuló-vándorló fajok védelmére,

figyelembe véve a kormányok, illetőleg nemzetközi testületek közös cselekvésre irányuló általános kérését, különös tekintettel az Egyesült Nemzetek 1972-es Emberi Környezetért c. konferenciája és az Európa Tanács konzultatív közgyűlése által kifejezésre juttatott kérésekre,

kifejezve különösképpen azon óhajt, hogy a természetvédelem területén az Európai Környezetvédelmi Miniszterek Második Konferenciája 2. számú határozatának ajánlásait kövessék

a következőkben állapodtak meg:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. Cikk

1. Jelen Egyezmény célkitűzése, hogy megvédjék a vadon élő növényeket és állatokat és azok természetes élőhelyeit, különösképpen azon fajokat és élőhelyeket, amelyek védelme különböző államok együttműködését igényli, továbbá, hogy elősegítsék az ilyen típusú együttműködést.

2. Különös hangsúlyt kapnak a veszélyeztetett és sebezhető fajok, beleértve a veszélyeztetett és sebezhető vonuló-vándorló fajokat.

2. Cikk

A Szerződő Felek megfelelő intézkedéseket tesznek a vadon élő növények és állatok populációinak fenntartására, illetve olyan szinten való tartására, amely megfelel különösen az ökológiai, tudományos és kulturális követelményeknek, ugyanakkor számot vetnek a gazdasági és rekreációs igényekkel és a helyileg veszélyeztetett alfajok, változatok és formák szükségleteivel.

3. Cikk

1. Minden egyes Szerződő Fél lépéseket tesz a vadon élő növények és állatok és a természetes élőhelyek nemzeti természetvédelmi politikájának fejlesztésére, különös tekintettel a veszélyeztetett és sebezhető fajokra, elsősorban az őshonos fajokra, továbbá a veszélyeztetett élőhelyekre, összhangban az Egyezmény rendelkezéseivel.

2. Minden egyes Szerződő Fél vállalja, hogy saját tervezési és fejlesztési politikájának alakítása során és a szennyeződés elleni intézkedéseiben tekintetbe veszi a vadon élő növények és állatok védelmét.

3. Minden egyes Szerződő Fél elősegíti az oktatást és a vadon élő növények és állatok és azok élőhelyei védelmének szükségességével kapcsolatos általános információk terjesztését.

II. Fejezet
Az élőhelyek védelme

4. Cikk

1. Minden egyes Szerződő Fél megteszi a megfelelő és szükséges jogi és adminisztratív intézkedéseket a vadon élő növény és állatfajok élőhelyei védelmének biztosítására, különösen az I. és a II. Függelékben felsorolt fajok tekintetében, továbbá a veszélyeztetett természetes élőhelyek védelme érdekében.

2. A Szerződő Felek saját tervezési és fejlesztési politikájukban tekintettel lesznek a megelőző bekezdés szerint védett területek természetvédelmi követelményeire, annak érdekében, hogy elkerüljék vagy a lehető legnagyobb mértékben csökkentsék ezen területek bárminemű károsodását.

3. A Szerződő Felek vállalják, hogy kiemelt figyelmet szentelnek azon területek védelmének, amelyek a II. és a III. Függelékben részletezett vándorló fajok tekintetében jelentősséggel bírnak és amelyek a vonulási útvonalak, azaz telelő, állomásozó, etető, szaporodó és vadlőhelyek összefüggésében megfelelőképpen helyezkednek el.

4. A Szerződő Felek vállalják, hogy célszerűen összehangolják erőfeszítéseiket a jelen Cikkben hivatkozott természetes élőhelyek védelme érdekében, amennyiben ezek határterületeken helyezkednek el.

III. Fejezet
A fajok védelme

5. Cikk

Minden egyes Szerződő Fél megteszi a megfelelő és szükséges jogi és adminisztratív intézkedéseket az I. Függelékben részletezett vadon élő növényfajok speciális védelmének biztosítása érdekében. Tilos ezen növények szándékos szedése, gyűjtése, vágása vagy gyökerestől történő kiásása. Minden egyes Szerződő Fél megfelelően tiltja ezen fajok birtoklását vagy eladását.

6. Cikk

Minden egyes Szerződő Fél megteszi a megfelelő és szükséges jogi és adminisztratív intézkedéseket az II. Függelékben részletezett vadon élő állatfajok speciális védelmének biztosítása érdekében. Ezen fajok tekintetében különösképpen tiltott:

a) a szándékos befogás és tartás és a szándékos elpusztítás összes formája;

b) a szaporodó és pihenőhelyek szándékos rongálása vagy elpusztítása;

c) a vadon élő állatok szándékos megzavarása, különösen a szaporodási, ivadéknevelő és téliálom-időszakokban, amennyiben a megzavarás jelentősnek bizonyul, jelen Egyezmény célkitűzéseinek szempontjából;

d) tojások szándékos elpusztítása vagy kiszedése, illetve birtoklása még kifújt állapotban is;

e) ezen állatok akár élő, akár holt állapotban történő birtoklása és belső kereskedelme, beleértve a kitömött állatokat és azok minden egyes azonnal hasznosítható részeit vagy származékait, mindenütt, ahol ez a jelen Cikkben foglalt rendelkezések hatékonyságához hozzájárulhat.

7. Cikk

1. Minden egyes Szerződő Fél megteszi a megfelelő jogi és adminisztratív intézkedéseket a III. Függelékben részletezett vadon élő állatfajok védelmének biztosítása érdekében.

2. A III. Függelékben felsorolt vadon élő állatok bárminemű kihasználását szabályozni fogják annak érdekében, hogy a 2. Cikk követelményeit figyelembe véve, a veszélyektől megóvják a populációkat.

3. A megteendő intézkedések tartalmazzák:

8. Cikk

A III. Függelékben részletezett vadon élő állatfajok befogása vagy elpusztítása tekintetében és olyan esetekben, amikor a 9. Cikkben foglaltakkal összhangban a II. Függelékben felsorolt fajokra vonatkozóan kivételes eljárást alkalmaznak, a Szerződő Felek megtiltják a befogás és elpusztítás megkülönböztetés nélküli összes eszközének használatát, amelyek a fajok populációinak helyi eltűnését vagy komoly megzavarását okozzák, így mindenekelőtt a IV. melléklet szerinti eszközökét.

9. Cikk

1. Minden egyes Szerződő Fél kivételt tehet a 4., 5., 6., 7. Cikk rendelkezései alól, valamint a 8. Cikkben említett eszközök használatának tilalma alól feltéve, hogy egyéb kielégítő megoldás nem áll rendelkezésre és hogy a kivétel nem ártalmas az érintett populáció fennmaradása szempontjából:

2. A Szerződő Felek minden két évben jelentést készítenek az Állandó Bizottság részére a megelőző bekezdés szerint alkalmazott kivételekről.

Ezen jelentésekben részletezni kell:

IV. Fejezet
A vonuló-vándorló fajokra vonatkozó külön rendelkezések

10. Cikk

1. A Szerződő Felek vállalják, hogy a 4., 6., 7., és a 8. Cikkben részletezett intézkedéseken túlmenően összehangolják erőfeszítéseiket a II. és III. Függelékben felsorolt azon vonuló-vándorló fajok védelmére, amelyek elterjedési területe benyúlik saját területeikre.

2. A Szerződő Felek intézkedéseket hoznak, amelyek lehetővé teszik annak biztosítását, hogy a tilalmi időszakok és/vagy más, a 7. Cikk 3. a) bekezdésében meghatározott hasznosítást szabályozó eljárások kielégítőek és megfelelő módon tesznek eleget a III. Függelékben részletezett vándorló fajok követelményeinek.

V. Fejezet
Kiegészítő rendelkezések

11. Cikk

1. Jelen Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtása során a Szerződő Felek vállalják, hogy:

2. Minden egyes Szerződő Fél vállalja, hogy:

3. Minden egyes Szerződő Fél tájékoztatja az Állandó Bizottságot a saját területén teljes védelemben részesülő fajokról, amelyeket az I. és II. Függelék nem tartalmaz.

12. Cikk

A Szerződő Felek a jelen Egyezmény előírásaihoz képest szigorúbb intézkedéseket hozhatnak a vadon élő növények és állatok és azok természetes élőhelyeinek védelmében.

VI. Fejezet
Állandó Bizottság

13. Cikk

1. Jelen Egyezmény céljaira egy Állandó Bizottságot kell létrehozni.

2. Bármely Szerződő Fél képviseltetheti magát az Állandó Bizottságban egy vagy több küldöttel. Minden küldöttség egy szavazattal rendelkezik. Az Európai Gazdasági Közösség saját hatáskörén belül gyakorolhatja azt a jogát, hogy annyi szavazata legyen, mint ahány szavazata azon tagállamainak van, amelyek jelen Egyezmény Szerződő Felei. Az Európai Gazdasági Közösség nem él szavazati jogával olyan esetekben, amikor az érintett tagállamok élnek e jogukkal, és fordítva.

3. Az Európa Tanács bármely tagállama, amely nem részese jelen Egyezménynek, megfigyelőként képviseltetheti magát a Bizottságban. Az Állandó Bizottság egyhangú határozattal meghívhat bármely más államot, amely nem tagja az Európa Tanácsnak és nem részes fele jelen Egyezménynek sem, hogy megfigyelővel képviseltesse magát a Bizottság valamelyik ülésén.

Bármely testület vagy szervezet, amely szakmailag illetékes a vadon élő növények és állatok és élőhelyeik védelmében, megóvásában vagy kezelésében és amely az alábbi kategóriák valamelyikébe sorolható:

legkésőbb három hónappal a bizottság ülése előtt tájékoztathatja az Európa Tanács Főtitkárát arról, hogy az adott ülésen megfigyelővel kívánja képviseltetni magát. Kérelmük elfogadást nyer, kivéve, ha a Szerződő Felek egyharmada legalább egy hónappal az ülés előtt nem tájékoztatja a Főtitkárt tiltakozásáról.

4. Az Állandó Bizottságot az Európa Tanács Főtitkára hívja össze. Első ülésére a jelen Egyezmény hatálybalépését követő egy éven belül kerül sor. Ezt követően legalább kétévente ülésezik, és minden olyan esetben, amikor azt a Szerződő Felek többsége úgy kéri.

5. A Szerződő Felek többsége határozatképes az Állandó Bizottság ülésének megtartásához.

6. Az Állandó Bizottság a jelen Egyezményben foglalt előírások szerint elkészíti saját ügyrendjét.

14. Cikk

1. Az Állandó Bizottság felelős jelen Egyezmény alkalmazásának figyelemmel kíséréséért. Ezen belül mindenekelőtt:

2. Funkcióinak ellátása érdekében az Állandó Bizottság saját kezdeményezésre szakértői üléseket szervezhet.

15. Cikk

Az Állandó Bizottság minden egyes ülést követően jelentést továbbít az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága részére, saját tevékenységéről és az Egyezmény működéséről.

VII. Fejezet
Módosítások

16. Cikk

1. Egy Szerződő Fél vagy a Miniszteri Bizottság általi, jelen Egyezmény Cikkeire vonatkozó módosításról tájékoztatni kell az Európa Tanács főtitkárát, aki a bejelentést az Állandó Bizottság ülését legalább két hónappal megelőzően továbbítja az Európa Tanács tagállamai, az összes aláíró fél, az összes Szerződő Fél, minden, a jelen Egyezmény aláírására felhívott állam, összhangban a 19. Cikk előírásaival, és az ahhoz való csatlakozásra felszólított ország, összhangban a 20. Cikk előírásaival, részére.

2. Összhangban a megelőző bekezdés rendelkezéseivel, minden módosítási indítványt az Állandó Bizottság vizsgál meg, amely:

3. Bármely módosítás az azt követő harmincadik napon lép hatályba, hogy annak elfogadásáról az összes Szerződő Fél tájékoztatta a Főtitkárt.

4. Jelen Cikk 1., 2., és 3. bekezdésének rendelkezései alkalmazandók a jelen Egyezmény új függelékeinek elfogadása esetében.

17. Cikk

1. Egy Szerződő Fél vagy a Miniszteri Bizottság általi, a jelen Egyezmény függelékeire vonatkozó bármilyen módosításról tájékoztatni kell az Európa Tanács főtitkárát, aki a bejelentést az Állandó Bizottság ülését legalább két hónappal megelőzően továbbítja az Európa Tanács tagállamai, az összes aláíró Fél, az összes Szerződő Fél, minden, a jelen Egyezmény aláírásával felhívott állam, összhangban a 19. Cikk előírásaival, és az ahhoz való csatlakozásra felszólított ország, összhangban a 20. Cikk előírásaival, részére.

2. A megelőző bekezdés rendelkezéseivel összhangban minden módosítási indítványt az Állandó Bizottság vizsgál meg, amely azt a Szerződő Felek kétharmados többségével elfogadhatja. Az elfogadott szöveget továbbítják a Szerződő Felek részére.

3. Kivéve, ha a Szerződő Felek egyharmada kifogást jelentett be, bármely módosítás az Állandó Bizottság általi elfogadásától számított három hónap elteltével lép hatályba minden olyan Szerződő Fél számára, amely nem jelentett be tiltakozást.

VIII. Fejezet
A viták rendezése

18. Cikk

1. Az Állandó Bizottság minden tőle telhetőt megtesz a jelen Egyezmény végrehajtása kapcsán esetlegesen felmerülő bármely nehézség békés rendezésének elősegítésére.

2. Bármely, a jelen Egyezmény értelmezését vagy alkalmazását illető a Szerződő Felek között felmerülő vitás kérdésben - amely nem nyert rendezést akár az előző bekezdés előírásai alapján vagy az érintett felek közötti tárgyalások útján - valamelyik fél kérésére döntőbíráskodáshoz lehet fordulni, hacsak említett felek nem állapodnak meg másképpen. Mindegyik fél egy választott döntőbírót jelöl ki, majd a két döntőbíró választ egy harmadik döntőbírót. Jelen Cikk 3. bekezdésének rendelkezései szerint, amennyiben a felek egyike nem jelölte ki saját döntőbíráját a döntőbíráskodási kérelmet követő három hónapon belül, úgy azt a másik fél kérésére az Emberi Jogok Európai Bíróságának elnöke jelöli ki egy további három hónapos időtartamon belül. Ugyanezen eljárás alkalmazandó abban az esetben, ha a döntőbírák nem tudnak megegyezni a harmadik döntőbíró személyében a két első döntőbíró kijelölését követő három hónapon belül.

3. Két olyan Szerződő Fél közötti vitás kérdés esetében, amikor is az egyik fél az Európai Gazdasági Közösség tagja, és ez utóbbi maga is Szerződő Fél, a másik Szerződő Fél döntőbírósági kérelmével fordul mind a tagországhoz, mind a Közösséghez, amelyek együttesen értesítik a kérelmezőt a kérelem kézhezvételétől számított két hónapon belül, hogy maga a tagállam, vagy a Közösség, illetve a tagállam és a Közösség együttesen lesz-e a vitában a másik fél. A megadott határidőn belüli értesítés hiányában a tagállamot és a Közösséget a vitában egy és ugyanazon félnek tekintik a döntőbírósági eljárást és alapszabályt meghatározó rendelkezések alkalmazása céljából. Ugyanez alkalmazandó, ha a tagállam és a Közösség együtt képviseltetik magukat mint a vita Feleit.

4. A döntőbíróság kidolgozza saját ügyrendjét. Döntéseit többségi szavazattal hozza meg. Ítélete végleges és kötelező érvényű.

5. Mindegyik Fél fedezi a maga által választott döntőbíró költségeit és egyenlő arányban osztják meg egymás között a harmadik döntőbíró költségeit, valamint a döntőbíráskodással együttjáró egyéb kiadásokat.

IX. Fejezet
Záró rendelkezések

19. Cikk

1. Jelen Egyezmény aláírásra nyitva áll az Európa Tanács tagállamai és azon nem tagállamok számára, amelyek közreműködtek ennek kidolgozásában, továbbá az Európai Gazdasági Közösség számára.

Jelen Egyezmény hatályba lépésének időpontjáig aláírásra nyitva áll még bármely más, a Miniszteri Bizottság által erre felhívott állam számára is.

Az Egyezményt meg kell erősíteni, el kell fogadni vagy jóvá kell hagyni. A megerősítés, elfogadás vagy jóváhagyás okiratait az Európa Tanács főtitkáránál kell letétbe helyezni.

2. Az Egyezmény azt az időpontot követő három hónapos időszak lejártát követő hónap első napján lép hatályba, amely időpontban öt állam - amelyek közül legalább négy az Európa Tanács tagja - egyetértését fejezte ki, hogy az Egyezményt kötelező érvényűnek tekinti, összhangban az előző bekezdés rendelkezéseivel.

3. Bármely aláíró Állam vagy az Európai Gazdasági Közösség tekintetében, amelyek ezt követően fejezik ki egyetértésüket az Egyezmény általi elkötelezettség iránt, az Egyezmény azt az időpontot követő három hónapos időszak lejárta utáni hónap első napján lép hatályba, amely időpontban a megerősítő, elfogadási vagy jóváhagyási okiratot letétbe helyezték.

20. Cikk

1. A jelen Egyezmény hatálybalépése után az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága - a Szerződő Felekkel konzultálva - felhívhatja az Egyezményhez való csatlakozásra bármely Államot, amely nem tagja a Tanácsnak és amelyet már felhívtak az aláírásra a 19. Cikk rendelkezései szerint, és amely ennek még eddig nem tett eleget, továbbá felszólíthatnak a csatlakozásra bármely más nem tagállamot.

2. Bármely csatlakozó Állam tekintetében az Egyezmény azt az időpontot követő három hónapos időszak lejárta utáni hónap első napján lép hatályba, amely időpontban a csatlakozási okiratot az Európa Tanács Főtitkáránál letétbe helyezték.

21. Cikk

1. Bármely Állam az aláírás időpontjában, vagy a megerősítő, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratának letétbe helyezésekor megjelölheti azt a területet, vagy területeket, amelyekre jelen Egyezmény vonatkozik.

2. Bármely Szerződő Fél akár a megerősítő, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratának letétbe helyezésekor, akár bármilyen későbbi időpontban egy, az Európa Tanács Főtitkárához címzett deklarációban kiterjesztheti jelen Egyezmény hatályát a deklarációban részletezett bármely más területre, amelynek nemzetközi kapcsolataiért felelős, vagy amelynek nevében felhatalmazással rendelkezik kötelezettség vállalására.

3. Az előző bekezdés szerint beterjesztett deklaráció az abban foglalt bármely terület tekintetében visszavonható egy, a főtitkárhoz címzett írásbeli értesítésben. Ezen visszavonás azt az időpontot követő hat hónapos időszak lejárta utáni hónap első napján lép érvénybe, amely időpontban a Főtitkár fenti értesítést kézhez vette.

22. Cikk

1. Az aláíráskor vagy a megerősítő, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratának letétbe helyezésekor bármely Állam élhet egy vagy több fenntartással az I-III. Függelékben részletezett bizonyos fajok tekintetében és/vagy a IV. Függelékben felsorolt - az elpusztítást, befogást vagy egyéb felhasználást szolgáló - meghatározott eszközök és módszerek tekintetében a fenntartás(ok)ban említett fajokra vonatkozóan. Általános jellegű fenntartások nem tehetők.

2. Bármely Szerződő Fél, amely jelen Egyezmény hatályát a 21. Cikk 2. bekezdésében hivatkozott deklaráció szerinti területre kiterjeszti, az érintett terület vonatkozásában egy vagy több fenntartással élhet az előző bekezdés rendelkezései szerint.

3. Egyéb fenntartás nem tehető.

4. Bármely Szerződő Fél, amely a jelen Cikk 1. és 2. bekezdése szerint élt fenntartással, teljesen vagy részben visszavonhatja azt egy, az Európa Tanács Főtitkárához címzett írásbeli értesítés útján. Ezen visszavonás attól az időponttól lép érvénybe, hogy azt a Főtitkár kézhez kapta.

23. Cikk

1. Bármely Szerződő Fél bármikor felmondhatja a jelen Egyezményt az Európa Tanács Főtitkárához címzett írásbeli értesítés útján.

2. Ezen felmondás azt az időpontot követő hat hónapos időszak lejárta utáni hónap első napján lép érvénybe, amely időpontban a Főtitkár az írásbeli értesítést kézhez vette.

24. Cikk

Az Európa Tanács főtitkára értesíteni fogja az Európa Tanács tagállamait, minden aláíró államot, az Európai Gazdasági Közösséget, ha aláírója jelen Egyezménynek és minden Szerződő Felet, a következőkről:

a) bármely aláírás;

b) a megerősítés, elfogadás, jóváhagyás vagy csatlakozás bármely okiratának letétbe helyezése;

c) a jelen Egyezmény hatályba lépésének bármely időpontja a 19. és 20. Cikk szerint;

d) bármely, a 13. Cikk 3. bekezdésének rendelkezései szerint továbbított információ;

e) bármely, a 15. Cikk rendelkezései értelmében készített jelentést;

f) bármilyen módosítás vagy bármely új függelék, amely a 16., és 17. Cikk értelmében került elfogadásra, valamint a módosítás vagy az új függelék életbe lépésének időpontja;

g) bármely deklaráció, amelyet a 21. Cikk 2. és 3. bekezdés rendelkezéseinek értelmében terjesztenek be;

h) bármely, a 22. Cikk 1. és 2. bekezdése rendelkezései szerint tett fenntartás;

i) bármely fenntartás visszavonása a 22. Cikk 4. bekezdésének rendelkezései szerint;

j) bármely értesítés, a 23. Cikk rendelkezései szerint, valamint a felmondás érvénybe lépésének időpontja.

Ennek hiteléül, alulírottak, akik erre megfelelő felhatalmazással rendelkeznek, ezt az Egyezményt aláírták.

Készült Bernben, 1979. szeptember 19. napján, angol és francia nyelven, melyek közül mindkét szöveg egyaránt hiteles, egyetlen példányban, amely letétbe helyeztetik az Európa Tanács archívumában. Az Európa Tanács Főtitkára hitelesített másolatokat juttat el az Európa Tanács minden tagállamához, minden aláíró államhoz, az Európai Gazdasági Közösséghez, ha aláíró, valamint minden a jelen Egyezmény aláírására vagy az ahhoz való csatlakozásra felszólított államhoz.

I. Függelék
Fokozottan védett növényfajok

((Megjegyzés: a függelékben felsorolt fokozottan védett növényfajoknak nincsen magyar neve, az alábbiak kivételével: Abies nebroden sis (Lojac.) Mattei - Szicíliai jegenyefenyő; Rheum raponticum L. - Rebarbara; Angelica palustris (Besser) Hoffman - Mocsári angyalgyökér.))

PTERIDOTPHYTA

ASPIDIACEAE

Diplazium caudatum (Cav.) Jermy

PTERIDACEAE

Pteris serrulata Forssk.

GYMNOSPERMAE

PINACEAE

Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei

ANGIOSPERMAE

ALISMATACEAE

Alisma wahlenbergii (O. R. Holmberg) Juzepczuk

BERBERIDACEAE

Gymnospermium altaicum (Pallas) Spach

BORAGINACEAE

Anchusa crispa Viv.

Myosotis rehsteineri Wartm.

Omphalodes littoralis Lehm.

Onosma caespitosum Kotschy

Onosma troodi Kotschy

Solenamthus albanicus (Degen et. al.)

Degen & Baldacci

Symphytum cycladense Pawl.

CAMPANULACEAE

Clampanula sabatia De Not.

CARYOPHYLLACEAE

Arenaria lithops Heywood ex McNeill

Gypsophila papillosa P. Porta

Loeflingia tavaresiana G. Samp.

Silene orphanidis Boiss.

Silene rothmaleri Pinto da Silva

Silene velutina Pourret ex Loisel.

CHENOPODIACEAE

Kochia saxicola Guss.

Salicornia veneta Pignatti & Lausi

CISTACEAE

Tuberaria majos (Willk.) Pinto da Silva

COMPOSITAE

Anacyclus alboranensis Esteve Chucca & Varo

Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter

Artemisia granatensis Boiss.

Artemisia laciniata Willd.

Aster pyrenaeus DSesf. ex DC.

Aster sibiricus L.

Centaurea balearica J. D. Rodriguez

Centaurea heldreichii Halácsy

Centaurea horrida Badaro

Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.

Centaurea lactiflora Halácsy

Centaurea linaresii Lazaro

Centaurea megarensis Halácsy & Hayek

Centaurea niederi Heldr.

Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.

Centaurea princeps Boiss. & Heldr.

Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.

Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter

Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell

Logfia neglecta (Soy.-Will.) Holub

Senecio alboranicus Maire

CONVOLVULACEAE

Convolvulus argyrothamnos Greuter

CRUCIFERAE

Alyssum akamasicum B. L. Burtt

Alyssum fastigiatum Heywood

Arabis kennedyae Meikle

Biscutella neustriaca Bonnet

Brassica hilarionis Post

Brassica macrocarpa Guss.

Braya purpurascens (R. Br.) Dunge

Coronopus navasii Pau

Diplotaxis siettiana Maire

Enarthrocarpus pterocarpus DC.

Hutera rupestris P. Porta

Iberis arbuscula Runemark

Ionopsidium acaule (Desf.) Reichenb.

Ptilotricum pyrenaicum (Lapeyr.) Boiss.

Rhynchosinapis johnstonii (G. Samp.) Heywood

Sisymbrium matritense P.W. Ball & Heywood

EUPHORBIACEAE

Eurhorbia ruscinonensis Boiss.

GRAMINEAE

Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz

GROSSULARIACEAE

Ribes sardoum Martelli

HYPERICACEAE

Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B. Robson

IRIDACEAE

Crocus cyprius Boiss & Kotschy

Crocus hartmannianus Holmboe

LABIATAE

Amaracus cordifolium Montr. & Auch.

Micromeria taygetea P. H. Davis

Nepeta sphaciotica P. H. Davis

Phlomis brevibracteata Turrill

Phlomis cypria Post

Salvia crassifolia Sibth. & Smith

Sideritis cypria Post

Thymus camphoratus Hoffmanns. á Link

Thymus carnosus Boiss.

Thymus cephalatos L.

LEGUMINOSAE

Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge

Astragalus aquilinus Anzalone

Astragalus aritimus Moris

Astragalus verrucosus Moris

Cytisus aeolicus Guss ex Lindl.

Ononis maweana Ball

Oxytropis deflexa (Pallas) DC.

LENTIBULARIACEAE

Pinguicula crystallina Sibth & Smith

LILIACEAE

Androcymbium rechingeri Greuter

Chionodoxa lochiae Meikle

Muscari gussonei (Parl.) Tod.

Scilla morrisii Meikle

ORCHIDACEAE

Ophrys kotschyi Fleischm. & Soó

PAPAVERACEAE

Rupicapnos africana (Lam.) Pomel

PLUMBAGINACEAE

Armeria rouyana Daveau

Limonium paradosum Pugsley

Limonium recurvum C. E. Salmon

POLYGONACEAE

Rheum rhaponticum L.

PRIMULACEAE

Primula apennina Widmer

Primula egaliksensis Wormsk.

RANUNCULACEAE

Aquilegia cazorlensis Heywood

Aquilegia kitaibelii Schott

Consolida samia P.H. Davis

Delphinium caseyi B. L. Burtt

Ranunculus kykkoénsis Meikle

Ranunculus weyleri Mares

RUBIACEAE

Galium litorale Guss.

SCROPHULARIACEAE

Antirrhinum charidemi Lange

Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.

Linaria al garviana Chav.

Linaria ficalhoana Rouy

SELAGINACEAE

Globularia stygia Orph. ex Boiss.

SOLANACEAE

Atropa baetica Wilk.

THYMELAEACEAE

Daphne rodriguezii Texidor

UMBELLIFERAE

Angelica heterocarpa Lloyd

Angelica palustris (Besser) Hoffman

Bupleurum kakiskalae Greuter

Ferula cypria Post

Laserpitium longiradium Boiss.

Oenanthe conioides Lange

VALERIANACEAE

Valeriana longiflora Willk.

VIOLACEAE

Viola hispida Lam.

Viola jaubertiana Mares & Vigineix

II. Függelék
Fokozottan védett állatfajok

GERINCESEK

Emlősök

INSECTIVORA - ROVAREVŐK

Erinaceidae - Sünök

Erinaceus (Aethechinus) algirus - Algériai sün

Soricidae - Cickányok

Crocidura ariadne ((Nincs magyar neve.))

Crocidura eypria ((Nincs magyar neve.))

Crocidura canariensis ((Nincs magyar neve.))

Talpidae - Vakondok

Desmana pyrenaica (Galemys pyrenaicus) - (spanyol)

Pézsmacickány

MICROCHIROPTERA - DENEVÉREK

minden faj, kivéve

Pipistrellus pipistrellus - Törpedenevér

RODENTIA - RÁGCSÁLŐK

Sciuridae - Mókusok

Sciurus anomalus ((Nincs magyar neve.))

Citellus citellus - Ürge

Pteromys volans (Sciuropterus russicus) - Repülő mókus

Cricetidae - Hörcsögök

Cricetus ericetus - Hörcsög

Microtidae - Pockok

Pitymys bavaricus (Microtus bavaricus) ((Nincs magyar neve.))

Zapodidae - Ugróegerek

Sicista betulina - Csíkos egér

Sicista subtilis - Háromcsíkos egér

Hystricidae - Sülfélék

Hytrix eristata - Tarajos sül

CARNIVORA - RAGADOZÓK

Canidae - Kutyafélék

Canis lupus - Farkas

Alopex lagopus - Sarki róka

Ursidae - Medvék minden faj

Mustelidae - Menyétfélék

Lutreola (Mustela) lutreola - Európai nyérc

Lutra Lutra - Vidra

Gulo gulo - Rozsomák

Felidae - Macskafélék

Felis silvestris (catus) - Vadmacska

Lynx pardina (pardellus) - Ibériai hiúz

Panthera pardus - Leopárd

Panthera tigris - Tigris

Odobenidae - Rozmárok

Odobenus rosmarus - Rozmár

Phocidae - Fókák

Monachus monachus - Fehérhasú barátfóka

ARTIODACTYLA - PÁROSUJJÚAK

Cervidae - Szarvasok

Cervus elaphus corsicanus - Korzikai szarvas (gímszarvas alfaj)

Bovidae - Tülkösszarvúak

Capra aegagrus - Bezoár (kecske)

Capra pyrnaica pyrenaica - Spanyol vadkecske alfaj

Rupicapra rupicapra ornata - Zerge

Ovibos moschatus - Pézsmatulok

CETACEA - CETEK

Delphinidae - Delfinek

Orcinus orca - Kardszárnyú delfin

Pseudoroa crassidens - Kisszárnyú delfin

Grampus giseus - Rissodelfin

Globicephala melaena - Gömbölyűfejű delfin

Delphinus delphis - Közönséges delfin

Tursiops truncatus (tursio) - Palackorrú delfin

Lagenorhynchus acutus - Fehérhasú delfin

Lagenorhynchus albirostris - Fehércsőrű delfin

Steno bredanensis - Hosszúcsőrű delfin

Stenella coeruleoalba - Csíkos delfin

Phocaenidae - Barna delfinek

Phocaena phocaena - Barna delfin

Ziphiidae - Kacsacsőrű cetek

Hyperoodon rostratus - Kacsacsőrű cet

Mesoplodon mirus - True cetje

Mesoplodon bidens - Sowebycet

Ziphius cavirostris - Csőrös cet

Balaenopteridae - Barázdás bálnák

Sibbaldus (Balaenoptera) musculus - Óriás bálna

Magaptera novaengliae (longiamana, nodosa) -

Hosszúszárnyú bálna

Balaenidae - Sima bálnák

Eubalaena glacialis - Vizcayai bálna

Balaena mysticetus - Grönlandi bálna

Madarak

GAVIIFORMES - BÚVÁRALAKÚAK

Gaviidae - Búvárfélék minden faj

PODICIPEDIFORMES - VÖCSÖKALAKÚAK

Podicipedidae - Vöcsökfélék

Podiceps griseigena - Vörösnyakú vöcsök

Podiceps auritus - Füles vöcsök

Podiceps nigricollis (caspicus) - Feketenyakú vöcsök

Podiceps ruficollis - Kis vöcsök

PROCELLARIIFORMES - VIHARMADÁR-ALAKÚAK

Hydrobatidae - Viharfecske-félék minden faj

Procellariidae - Viharmadár-félék

Bulweria bulwerii - Ékfarkú hojsza

Procellaria diomedea - Mediterrán vészmadár

Puffinus puffinus - Bukdosó vészmadár

Puffinus assimilis baroli - Kis vészmadár alfaja

Pterodroma madeira ((nincs magyar neve))

Pterodroma feae ((nincs magyar neve))

PELECANIFORMES - GÖDÉNYALAKÚAK

Phalacrocoracidae - Kárókatona-félék

Phalocrocorax pygmaeus - Kis kárókatona

Pelecanidae - Gödényfélék minden faj

CICONIIFORMES - GÓLYAALAKÚAK

Ardeidae - Gémfélék

Ardea purpurea - Vörös gém

Casmerodius albus (Egretta alba) - Nagy kócsag

Egretta garzetta - Kis kócsag

Ardeola ralloides - Üstökösgém

Bulbucus (Ardeola) ibis - Pásztorgém

Nycticorax nycticorax - Bakcsó

Ixobrychus minutus - Pocgém

Botaurus stellaris - Bölömbika

Ciconiidae - Gólyafélék minden faj

Threskiornithidae - Ibiszfélék minden faj

Phoenicopteridae - Flamingófélék

Phoenicopterus ruber - Flamingó

ANSERIFORMES - LÚDALAKÚAK

Anatidae - Récefélék

Cygnus cygnus - Énekes hattyú

Cygnus bewickii (columbianus) - Kis hattyú

Anser erythropus - Kis lilik

Branta leucopsis - Apáca lúd

Branta ruficollis - Vörösnyakú lúd

Tadorna tadorna - Bütykös ásólúd

Tadorna ferruginea - Vörös ásólúd

Marmaronetta (Anas) angustirostris - Márványos réce

Somateria spectabilis - Cifra pehelyréce

Polysticta stelleri - Steller pehelyrécéje

Histrionicus histrionicus - Tarka réce

Bucephala islandica - Izlandi kerceréce

Mergus albellus - Kis bukó

Oxyura leucocephala - Kékcsőrű réce

FALCONIFORMES - SÓLYOMALAKÚAK minden faj

GALLIFORMES - TYÚKALAKÚAK

Tetraonidae - Fajdfélék

Tetrao urogallus cantabricus - Siketfajd alfaja

GRUIFORMES - DARUALAKÚAK

Turnicidae - Guvatfürjfélék

Turnix sylvatica - Guvatfürj

Gruidae - Darufélék minden faj

Rallidae - Guvatfélék

Porzana porzana - Pettyes vízicsibe

Porzana pusilla - Törpe vízicsibe

Porzana parva - Kis vízicsibe

Crex crex - Haris

Porphyrio porphyrio - Kék fu

Fulica cristala - Bütykös szárcsa

Otitidae - Túzokfélék minden faj

CHARADRIIFORMES - LILEALAKÚAK

Charadriidae - Lilefélék

Hoplopterus spinosus - Tüskés bíbic

Charadrius hiaticula - Parti lile

Charadrius dubius - Kis lile

Charadrius alexandrinus - Széki lile

Charadrius leschenaulti - Sivatagi lile

Eudromias morinellus - Havasi lile

Arenaria interpres - Kőforgató

Scolopacidae - Szalonkafélék

Gallinago media - Nagy sárszalonka

Numenius tenuirostris - Vékonycsőrű póling

Tringa stagnatilis - Tavi cankó

Tringa ochropus - Erdei cankó

Tringa glareola - Réti cankó

Tringa hypoleucos - Billegető cankó

Tringa cinerea - Terekcankó

Calidris minuta - Apró partfutó

Calidris temminekii - Temminckpartfutó

Calidris maritima - Tengeri partfutó

Calidris alpina - Havasi partfutó

Calidris ferruginea - Sarlós partfutó

Calidris alba - Fenyérfutó

Limicola falcinellus - Sárjáró

Recurvirostridae - Gulipánfélék minden faj

Phalaropodidae - Víztaposófélék minden faj

Burhinidae - Ugartyúkfélék

Burhinus oedicnemus - Ugartyúk

Glareolidae - Székicsérfélék minden faj

Laridae - Sirályfélék

Pagophila eburnea - Hósirály

Larus audbuinii - Korallsirály

Larus melanocephalus - Szerecsensirály

Larus genei - Vékonycsőrű sirály

Larus minutus - Kis sirály

Larus (Xenia) sabini - Fecskesirály

Chlidonias niger - Kormos szerkő

Chlidonias leucopterus - Fehérszárnyú szerkő

Chlidonias hybrida - Fattyúszerkő

Gelochelidon nilotica - Kacagócsér

Hydriprogne caspia - Lócsér

Sterna hirundo - Küszvágó csér

Sterna paradisaea (macrura) - Sarki csér

Sterna dougalii - Rózsás csér

Sterna albifrons - Kis csér

Sterna sandvicensis - Kerti csér

COLUMBIFORMES - GALAMBALAKÚAK

Pteroclididae - Pusztai tyúkfélék minden faj

Columbidae - Galambfélék

Columba bolii ((Nincs magyar neve))

Columba junoniae ((Nincs magyar neve))

CUCULIFORMES - KAKUKKALAKÚAK

Cuculidae - Kakukkfélék

Clamator glandarius - Pettyes kakukk

STRIGIFORMES - BAGOLYALAKÚAK minden faj

CAPRIMULGIFORMES - LAPPANTYÚALAKÚAK

Caprimulgidae - Lappantyúfélék minden faj

APODIFORMES - SARLÓSFECSKE-ALAKÚAK

Apodidae - Sarlósfecskefélék

Apus pallidus - Halvány sarlósfecske

Apus melba - Havasi sarlósfecske

Apus caffer - Kaffer sarlósfecske

Apus unicolor

CORACIIFORMES - SZALAKÓTAALAKÚAK

Alcedinidae - Jégmadárfélék

Alcedo atthis - Jégmadár

Ceryle rudis - Szürke halkapó

Halcyon smyrnensiss ((Nincs magyar neve.))

Meropidae - Gyurgyalagfélék

Merops apiaster - Gyurgyalag

Coraciidae - Szalakótafélék

Coracias garrulus - Szalakóta

Upopidae - Bankafélék

Upopa epops - Búbósbanka

PICIFORMES - HARKÁLYALAKÚAK minden faj

PASSERIFORMES - VERÉBALAKÚAK

Alaudidae - Pacsirtafélék

Calandrella brachydactyla - Szikipacsirta

Calandrella rufescens - Déli szikipacsirta

Melanocorypha bimaculata ((Nincs magyar neve.))

Melanocorypha calandra - Kalandrapacsirta

Melanocorypha leucoptera - Szibériai pacsirta

Melanocorypha yeltoniensis - Szerecsen pacsirta

Galerida theklae - Kövi pacsirta

Chersophilus duponti - Vékonycsőrű pacsirta

Eremophila alpestris - Fülespacsirta

Hirundinidae - Fecskefélék minden faj

Motacillidae - Billegetőfélék minden faj

Pycnonotidae - Bülbülfélék

Pycnonotus barbatus ((Nincs magyar neve.))

Laniidae - Gébicsfélék minden faj

Bombycillidae - Csonttollúfélék

Bombycilla garrulus - Csonttollú

Cinclidae - Vízirigófélék

Cinclus cinclus - Vízirigó

Troglodytidae - Ökörszemfélék

Troglodytes torglodytes - Ökörszem

Prunellidae - Szürkebegyfélék minden faj

Muscicapidae - Légykapófélék

Tudinae - Rigók

Saxicola rubetra - Rozsdás csaláncsúcs

Saxicola torquata - Cigánycsaláncsúcs

Saxicola dacotiae ((Nincs magyar neve.))

Oenanthe oenanthe - Hantmadár

Oenanthe pleschanka (leucomela) - Apácahantmadár

Oenanthe hispanica - Déli hantmadár

Oenanthe isabellina - Pusztai hantmadár

Oenanthe leucura - Kormos hantmadár

Oenanthe finschii ((Nincs magyar neve.))

Cercotrichas galactotes - Tüskebújkáló

Monticola saxatilis - Kövirigó

Monticola solitarius - Kék kövirigó

Turdus torquatus - Örvös rigó

Phoenicurus ochruros - Házi rozsdafarkú

Phoenicurus phoeniucurus - Kerti rozsdafarkú

Erithacus rubecula - Vörösbegy

Luscinia megarhynchos - Fülemüle

Luscinia luscinia - Nagy fülemüle

Luscinia (cyanosylvia) svecica - Kékbegy

Tarsiger cyanurus - Kékfarkti

Irania gutturalis - Fehérfarkú fülemüle

Sylviinae - Poszáták minden faj

Regulinae - Királykák minden faj

Muscicapinae - Légykapók minden faj

Rimaliinae - Bújkálók

Panurus biarmicus - Barkóscinege

Paridae - Cinegefélék minden faj

Sittidae - Csuszkafélék minden faj

Cerhiidae - Fakuszfélék minden faj

Emberizidae - Sármányfélék

Emberiza citrinella - Citromsármány

Emberiza leucocephala - Fenyősármány

Emberiza cirlus - Sövénysármány

Emberiza cineracea - Szürke sármány

Emberiza caesia - Rozsdás sármány

Emberiza cia - Bajszos sármány

Emberiza schoeniclus - Nádi sármány

Emberiza melanocephala - Kucsmás sármány

Emberiza aureola - Aranyos sármány

Emberiza pusilla - Törpesármány

Emberiza rustica - Erdei sármány

Plectrophenax nivalis - Hósármány

Calcarius lapponicus - Sarkantyús sármány

Fringillidae - Pintyfélék

Carduelis chloris - Zöldike

Carduelis carduelis - Tengelic

Carduelis spinus - Csíz

Carduelis flavirostris - Téli kenderike

Carduelis cannabina - Kenderike

Carduelis flammea - Zsezse

Carduelis hornemanni - Szürke zsezse

Serinus citrinella - Citromcsíz

Serinus serinus - Csicsörke

Serinus pusillus - Vöröshomlokú csicsörke

Loxia curvirostra - Keresztcsőrű

Loxia pityopsittacus - Nagy keresztcsőrű

Loxia leucoptera - Szalagos keresztcsőrű

Loxia scotica ((Nincs magyar neve.))

Pinicola enucleator - Nagy pirók

Carpodacus erythrynus - Karmazsin pirók

Rhodopeechys githaginea - Sivatagi süvöltő

Coccothraustes coccothraustes - Meggyvágó

Fringlilla teydea - Kék pinty

Ploceidae - Szövőmadárfélék

Petronia petronia - Kövi veréb

Montrifringilla nivalis - Havasi pinty

Sturnidae - Seregélyfélék

Sturnus unicolor - Egyszerű seregély

Sturnus roseus - Pásztormadár

Oriolidae - Sárgarigófélék

Oriolus oriolus - Sárgarigó

Corvidae - Varjúfélék

Perisoreus infaustus - Északi szajkó

Cyanopica cyanus - Kékszarka

Nucifraga caryocatactes - Fenyőszajkó

Pyrrhocorax pyrrhocorax - Havasi varjú

Pyrrhocorax graculus - Havasi csóka

Hüllők

TESTUDINES - TEKNŐSÖK

Testudinidae - Szárazföldi teknősök

Testudo hermanni - Görög teknős

Testudo graeca - Mórteknős

Testudo marginata - Szegett teknős

Emydidae - Édesvízi teknősök

Emys orbicularis - Mocsári teknős

Mauremys caspica ((Nincs magyar neve.))

Dermochelyidae - Kérges teknősök

Dermochelys coriacae - Kérges teknős

Cheloniidae - Tengeri teknősök

Caretta caretta - Alcserepes teknős

Lepidochelys kempii - Olajzöld cserepes teknős

Chelonia mydas - Levesteknős

Eretmochelys imbricata - Cserepes teknős

SAURIA - GYÍKOK

Gekkonidae - Gekkó gyíkok

Tarentola delalandii ((Nincs magyar neve.))

Tarentola boettgeri ((Nincs magyar neve.))

Tarentola angustimentalis ((Nincs magyar neve.))

Tarentola gomerensis ((Nincs magyar neve.))

Phyllodactylus europaeus - Európai lemezesujjú gekkó

Cyrtodactylus kotschyi ((Nincs magyar neve.))

Agamidae - Agámák

Agama stellio - Közönséges agáina

Chamaeleontidae - Kaméleonok

Chamaeleon chamaeleon - Kaméleon

Cacertidae - (Nyak) örvös gyíkok

Algyroides nigropunctatus - Feketeszeplős gyík

Algyroides moreoticus ((Nincs magyar neve.))

Algyroides fitzingeri - Szardiniai éleshátú gyík

Algyroides marchi ((Nincs magyar neve.))

Ophisops elegans - Kígyószemű gyík

Lacerta lepida - Pávaszemes gyík

Lacerta parva ((Nincs magyar neve.))

Lacerta princeps ((Nincs magyar neve.))

Lacerta viridis - Zöld gyík

Lacerta schreiberi - Spanyol zöld gyík

Lacerta trilineata - Óriás zöld gyík

Lacerta agilis - Fürge gyík

Lacerta monticola ((Nincs magyar neve.))

Lacerta bedriagae ((Nincs magyar neve.))

Lacerta horvathi ((Nincs magyar neve.))

Lacerta graeca - Görög hegyesfejű gyík

Lacerta dugesi ((Nincs magyar neve.))

Gallotia (Lacerta) simonyi ((Nincs magyar neve.))

Gallotia galloti ((Nincs magyar neve.))

Gallotia stehlini ((Nincs magyar neve.))

Podarcis muralis - Falik gyík

Podarcis lilfordi ((Nincs magyar neve.))

Podarcis sicula - Római gyík

Podarcis filfolensis ((Nincs magyar neve.))

Podarcis pityusensis ((Nincs magyar neve.))

Podarcis tiliguerta ((Nincs magyar neve.))

Podarcis wagleriana ((Nincs magyar neve.))

Podarcis melisellensis - Fiumei gyík

Podarcis taurica - Homoki gyík

Podarcis erhardii - Égei tengeri gyík

Podarcis peloponnesiaca - Peloponnézoszi gyík

Podarcis milensis ((Nincs magyar neve.))

Anguidae - Lábatlan gyíkok

Ophisaurus apodus - Páncélos seltopuzik

Scincidae - Vakondgyíkok

Ablepharus kitaibelii - Magyar gyík

Chalcides ocellatus - Foltos ércesgyík

Chalcides bedriagai - Ötujjú ércesgyík

Chalcides viridianus ((Nincs magyar neve.))

Chalcides sexlineatus ((Nincs magyar neve.))

Chalcides occidentalis ((Nincs magyar neve.))

Ophiomorus punctatissimus ((Nincs magyar neve.))

OPHIDIA - KÍGYÓK

Colubridae - Siklók

Coluber hippocrepis - Patkós sikló

Coluber najadum - Olajzöld sikló

Coluber viridiflavus - Sárgászöld haragossikló

Coluber gemonensis - Balkáni haragossikló

Coluber jugularis - Haragossikló

Elaphe situla - Párducsikló

Elaphe quatuorlineata - Szalagossikló

Elaphe longissima - Erdei sikló

Natrix tessellata - Kockás sikló

Coronella austriaca - Rézsikló

Telescopus fallax - Macskakígyó

Viperidae - Viperák

Vipera ursinii - Parlagi vipera

Vipera latasti - Lataste vipera

Vipera ammodytes - Homoki vipera

Vipera xanthina - Hegyi vipera

Vipera lebetina - Levontei vipera

Vipera kaznakovi - Kaukázusi vipera

Kétéltűek

CAUDATA - FARKOS KÉTÉLTŰEK

Salamandridae - Szalamandrák

Salamandra atra - Alpesi szalamandra

Salamandra (Mertensiella) luschani ((Nincs magyar neve.))

Salamandrina terdigitata - Pápaszemes szalamandra

Chioglossa lusitanica - Aranycsíkos szalamandra

Euproctus asper - Pireneusi gőte

Euproctus montanus - Korzikai gőte

Euproctus platycephalus - Csukafejű gőte

Triturus cristatus - Tarajos gőte

Triturus montandoni - Kárpáti gőte

Triturus italicus - Olasz gőte

Triturus carnifex - Havasi tarajos gőte

Triturus dobregicus - Dunai tarajos gőte

Triturus karelinii - Balkáni tarajos gőte

Plethodontidae - Tüdőtlen szalamandrák szardíniai

Hydromantes genei - Barlangi szalamandra

Hydromantes flavus ((Nincs magyar neve.))

Hydromantes supramontes ((Nincs magyar neve.))

Hydromantes imperialis ((Nincs magyar neve.))

Hydromantes stalicus - Olasz barlangi szalamandra

Proteidae - Vak gőték

Proteus anguinus - Barlangi gőte

ANURA - FARKATLAN KÉTÉLTŰEK

Discoglosidae - Korongnyelvű békák

Bombina variegata - Sárgahasú unka

Bombina bombina - Vöröshasú unka

Discoglossus pictus - Tarka korongnyelvű béka

Discoglossus galganoi ((Nincs magyar neve.))

Discoglossus sardus - Szardíniai korongnyelvű békák

Discoglossu jeanneae ((Nincs magyar neve.))

Alytes obstetricans - Dajkabéka

Alytes cisternasii - Ibériai dajkabéka

Alytes muletensis ((Nincs magyar neve.))

Pelobatidae - Ásóbékák

Pelobates cultripes - Késlábú béka

Pelobates fuscus - Barna ásóbéka

Pelobates siriacus - Szíriai ásóbéka

Pelobates caucasicus - Kaukázusi ásóbéka

Bufonidae - Varangyos békák

Bufo calamita - Nádi varangy

Bufo viridis - Zöld varangy

Hylidae - Leveli békák

Hyla arborea - Leveli béka

Hyla meridionalis ((Nincs magyar neve.))

Hyla sarda ((Nincs magyar neve.))

Ranidae - Vízi békák

Rana arvalis - Mocsári béka

Rana dalmatina - Erdei béka

Rana latastei - Olasz erdei béka

Rana iberica - Spanyol erdei béka

Rana italica ((Nincs magyar neve.))

Halak

ACIPENSERIFORMES - TOKALAKÚAK

Acipenseidae - Tokfélék

Acipenser naccarii - Adriai tok

SALMONIFORMES - LAZACOK

Umbridae - Pócfélék

Umbra krameri - Lápi póc

ATHERINIFORMES - KALÁSZHALAK

Cyprinodontidae - Fogaspontyok

Valencia hispanica - Spanyol fogasponty

PERCIFORMES - SÜGÉRALAKÚAK

Percidae - Sügérek

Zingel asper - Rhonei bucó

GERINCTELENEK

Ízeltlábúak

INSECTA - ROVAROK

Montodea - Fogólábúak

Apteromantis aptera ((Nincs magyar neve.))

Odonata - Szitakötők

Calopteryx syriaca ((Nincs magyar neve.))

Sympeema braueri ((Nincs magyar neve.))

Coenagrion freyi - Csíkos légivadász

Coenagrion mercuriale - Déli légivadász

Aeshna viridis - Zöld acsa

Stylurus (=gomphus) flavipes - Sárgás szitakötő

Gomphus graslinii ((Nincs magyar neve.))

Ophiogomphus cecilia ((Nincs magyar neve.))

Lindenia tetraphylla ((Nincs magyar neve.))

Cordulegaster trinacriae ((Nincs magyar neve.))

Oxygastra curtisii - Narancsfoltos szitakötő

Macromia splendens ((Nincs magyar neve.))

Brachythemis fuscopalliata ((Nincs magyar neve.))

Leucorrhinia albifrons - Fehérképű szitakötő

Leucorrhinia caudalis - Füstös szitakötő

Leucorrhinia pectoralis - Lápi szitakötő

Orthoptera - Egyenesszárnyúak

Baetica ustulata ((Nincs magyar neve.))

Saga pedo - Fűrészlábú szöcske

Coleoptera - Bogarak

Carabus olympiae ((Nincs magyar neve.))

Dytiscus latissimus - Óriás csíkbogár

Graphoderus bilineatus ((Nincs magyar neve.))

Osmoderma eremita - Remetebogár

Buprestis splendens ((Nincs magyar neve.))

Cucujus cinnaberinus - Skarlátbogár

Cerambyx cerdo - Nagy hőscincér

Rosalia alpina - Havasi cincér

Lepidoptera - Lepkék

Papilio hospiton - Korzikai fecskefarkú

Papilio alexandor - Déli fecskefarkú

Zerynthia polyxena - Farkasalma lepke

Parnassius apollo - Nagy apollólepke

Parnassius mnemosyne - Kis apollólepke

Apatura metis ((Nincs magyar neve.))

Fabriciana elisa - Korzikai gyöngyházlepke

Euphydryas (Eurodryas) aurinia - Mocsári tarkalepke

Melanargia arge - Olasz sakktábla lepke

Erebia christi ((Nincs magyar neve.))

Erebia sudetica ((Nincs magyar neve.))

Erebia calcaria ((Nincs magyar neve.))

Coenonympha hero - Lápi szénalepke

Coenonympha oedippus - Ezüstsávos lepke

Lopinga achine - Sápadt szemeslepke

Lyeaena dispar ((Nincs magyar neve.))

Maculinae arion - Nagypettyes boglárka

Maculinae teleius - Kispettyes boglárka

Maculinae nausithous - Zanót boglárka

Plebicula golgus ((Nincs magyar neve.))

Hypodryas maturna ((Nincs magyar neve.))

Eriogaster catax - Sárga gyapjasszövő

Hyles hippophaes ((Nincs magyar neve.))

Proserpinus proserpina - Törpeszender

ARACHNIDA - PÓKSZABÁSÚAK

Araneae - Pókok

Macrothele calpeiana ((Nincs magyar neve.))

Puhatestűek

GASTROPODA - CSIGÁK

Stylommatophora - Nyelesszemű tüdőscsigák

Leiostyla abbreviata ((Nincs magyar neve.))

Leiostyla cassida ((Nincs magyar neve.))

Leiostyla corneocostata ((Nincs magyar neve.))

Leiostyla gibba ((Nincs magyar neve.))

Leiostyla lamellosa ((Nincs magyar neve.))

Geomalacus maculosus - Angol csupaszcsiga

Caseolus calculus ((Nincs magyar neve.))

Caseolus commixta ((Nincs magyar neve.))

Caseolus sphaerula ((Nincs magyar neve.))

Discula leacockiana ((Nincs magyar neve.))

Discula tabellata ((Nincs magyar neve.))

Discula testudinalis ((Nincs magyar neve.))

Discula turricula ((Nincs magyar neve.))

Geomitra moniziana ((Nincs magyar neve.))

Helix subplicata ((Nincs magyar neve.))

Discus guerinianus ((Nincs magyar neve.))

Discus defloratus ((Nincs magyar neve.))

Elona quimperiana ((Nincs magyar neve.))

BIVALVIA - KAGYLÓK

Unionoida - Najádok

Margaritifera auricularia ((Nincs magyar neve.))

III. Függelék

Védett állatok

GERINCESEK

Emlősök

INSECTIVORA - ROVAREVŐK

Erinaceidae - Sünök

Erinaceus europacus - Sün

Soricidae - Cickányok minden faj

MICROCHIROPTERA - KIS DENEVÉREK

Vespertilionadae - Simaorrú denevérek

Pipistrellus pipistrellus - törpedenevér

DUPLICIDENTATA - NYÚLALAKÚAK

Leporidae - Nyulak

Lepus timidus - Havasi nyúl

Lepus capensis (europacus) - Mezei nyúl

RODENTIA - RÁGCSÁLÓK

Sciuridae - Mókusok

Sciurus vulgaris - Mókus

Marmota marmota - Mormota

Castoridae - Hódok

Castor fiber - Európai hód

Gliridae - Pelék minden faj

Microtidae - Pockok

Microtus ratticeps (oeconomus) - Északi pocok

Microtus nivalis (lebrunii) - Havasi pocok

Microtus cabrerae - Spanyol pocok

CETACEA - CETEK a II. Függelékben nem szereplő minden faj

CARNIVORA - RAGADOZÓK

Mustelidae - Menyétfélék

Meles meles - Borz

Mustela erminea - Hermelin

Mustela nivalis - Menyét

Putorius (Mustela) putorius - Házi görény

Martes martes - Nyuszt

Martes foina - Nyest

Vormela peregusna - Tigrisgörény

Viverridae - Cibetmacskák minden faj

Felidae - Macskafélék

Lynx lynx - Hiúz

Phocidae - Fókák

Phoca vitulina - Borjúfóka

Pusa (Phoca) hispida - Gyűrűsfóka

Pagophilus groenlandicus (Phoca groenlandica) -

Grönlandi fóka

Erignathus barbatus - Szakállas fóka

Halichoerus grypus - Kúpos fóka

Cystophora cristata - Hólyagos fóka

ARTIODACTYLA - PÁROSUJJÚAK

Suidae - Sertésfélék

Sus scrofa meridionalis - Vaddisznó alfaj

Cervidae - Szarvasok minden faj

Bovidae - Tülkösszarvúak

Ovis aries (musimon, ammon) - Muflon

Capra ibex - Kőszáli kecske

Capra pyrenacia - Spanyol kőszáli kecske

Rupicapra rupicapra - Zerge

Madarak Minden, a II. Függelékben nem szereplő faj, kivéve:

Larus marinus - Dolmányos sirály

Larus fuscus - Heringsirály

Larus argentatus - Ezüstsirály

Columba palumbus - Örvös galamb

Passer domesticus - Házi veréb

Sturnus vulgaris - Seregély

Garrulus glandarius - Szajkó

Pica pica - Szarka

Corvus monedula - Csóka

Corvus frugilegus - Vetési varjú

Corvus corone (corone and/et. cornix) - Kormosvarjú és Dolmányos varjú

Hüllők Minden, a II. Függelékben nem szereplő faj

Kétéltűek Minden, a II. Függelékben nem szereplő faj

Halak

PETROMYZONIFORMES - INGOLA ALAKÚAK

Petromyzonidae - Ingolák

Eudontomyzon hellenicum ((Nincs magyar neve.))

Eudontomyzon mariae - Ukráni ingola

Eudontomyzon vladykovi - Dunai ingola

Lampetra fluviatilis - Folyami ingola

Lampetra planeri - Pataki ingola

Lampetra zanandreai ((Nincs magyar neve.))

Petromyzon marinus ((Nincs magyar neve.))

ACIPENSERIFORMES - TOKALAKÚAK

Acipenseridae - Tokfélék

Acipenser ruthenus - Kecsege

Acipenser stellatus - Sőregtok

Acipenser struio - Közönséges tok

Huso huso - Viza

CLUPEIFORMES - HERINGALAKÚAK

Clupeidae - Heringek

Alosa alosa - Fattyúhering

Alosa fallox - Finta

Alosa pontica - Nagy (dunai) hering

SALMONIFORMES - LAZACOK

Coregonidae - Marénák

Coregonus - Maréna minden faj

Thymallidae - Pér halak

Thymallus thymallus - Pénzes pér

Salmonidae - Pisztrángok

Hucho hucho - Dunai galóca

Salmon salar ((Az ezzel a függelékkel kapcsolatos rendelkezések nem vonatkoznak a tengervízben levő lazacokra.)) - Lazac

CYPRINIFORMES - PONTYALAKÚAK

Cyprinidae - Pontyfélék

Abramis ballerus - Dévérkeszeg

Abramis sapa - Bagolykeszeg

Abramis vimba - Éva keszeg

Alburnoides bipunctatus - Sujtásos küsz

Alburnus albidus ((Nincs magyar neve.))

Aspius aspius - Ragadozó őn

Barbus bocagei - Portugál márna

Barbus comiza - Spanyol márna

Barbus meridionalis - Petényi márna

Barbus microcephalus ((Nincs magyar neve.))

Barbus peloponensis ((Nincs magyar neve.))

Barbus plebejus - Olasz márna

Barbus sclateri - Déli márna

Barbus steindachneri ((Nincs magyar neve.))

Chalcalburnus chalcoides - Állas küsz

Chondrostoma genei - Sötétsávos paduc

Chondrostoma kneri ((Nincs magyar neve.))

Chondrostoma lemingi ((Nincs magyar neve.))

Chondrostoma lusitanicum ((Nincs magyar neve.))

Chondrostoma nasus - Vésettajkú paduc

Chondrostoma phoximus ((Nincs magyar neve.))

Chondrostoma polylepis ((Nincs magyar neve.))

Chondrostoma soetta ((Nincs magyar neve.))

Chondrostoma toxostoma ((Nincs magyar neve.))

Chondrostoma willkommi ((Nincs magyar neve.))

Gobio albipinnatus - Fehérszárnyú küllő

Gobio kessleri - Kesslerküllő

Gobio uranoscopus - Felpillantó küllő

Leucaspius delineatus - Kurta baing

Leucaspius stymphalicus ((Nincs magyar neve.))

Leuciscus illyricus ((Nincs magyar neve.))

Leuciscus lucumotis ((Nincs magyar neve.))

Leuciscus microlepis ((Nincs magyar neve.))

Leuciscus polylepis ((Nincs magyar neve.))

Leuciscus pyrenaicus ((Nincs magyar neve.))

Leuciscus soufia - Vaskos csabak

Leuciscus svallize ((Nincs magyar neve.))

Leuciscus turskyi ((Nincs magyar neve.))

Leuciscus ukliva ((Nincs magyar neve.))

Pachychilon pietum ((Nincs magyar neve.))

Pelecus cultratus - Garda

Phoxinellus adspersus ((Nincs magyar neve.))

Phoxinellus hispanicus ((Nincs magyar neve.))

Pseudophoxinus marathonicus ((Nincs magyar neve.))

Pseudophoxinus stymphalicus ((Nincs magyar neve.))

Rhodeus sericeus - Szivárványos ökle

Rutilus alburnoides - Spanyol koncér

Rutilus arcasii - Ibériai koncér

Rutilus frisii - Frizkoncér

Rutilus graecus - Görög koncér

Rutilus lemmingii - Portugál koncér

Rutilus macedonicus ((Nincs magyar neve.))

Rutilus marcrolepidotus

Rutilus pigus - Svájci koncér

Rutilus racovitzai ((Nincs magyar neve.))

Rutilus rubilio - Olasz koncér

Cobitidae - Csíkhalak

Cobitis elongata - Nyurga csík

Cobitis hassi ((Nincs magyar neve.))

Cobitis larvata ((Nincs magyar neve.))

Cobitis paludicola ((Nincs magyar neve.))

Cobitis taenia - Vágó csík

Cobitis trichonica ((Nincs magyar neve.))

Misgurnisfossilis - Réti csík

Sabanejewia aurata - Balkáni csík

Sabanejewia calderoni ((Nincs magyar neve.))

SILURIFORMES - HARCSAALAKÚAK

Siluridae - Harcsák

Siluris aristotelis - Arisztotelész harcsa

Siluris glanis - Harcsa

ATHERINIFORMES - KALÁNHALAK

Cyprinodontidae - Fogaspontyok

Aphanius fasciatus - Zebrafogasponty

Aphanius iberus - Spanyol fogasponty

PIKÓ - HALALAKÚAK

Syngnatihidae - Tűhalak

Syngnathus abaster - Olasz tűhal

Syngnathus nigrolineatus - Feketetengeri tűhal

Gasterosteidae - Pikóhalak

Pungitius hellenicus ((Nincs magyar neve.))

Puntitius platygaster - Laposhasú pikó

SCORPAENIFORMES - KÖLÖNTE-ALAKÚAK

Cottidae - Kölönték

Cottus poecilopus - Cifra kölönte

Myoxocephalus quadricornis - Négyszarvú skorpióhal

PERCIFORMES - SÜGÉR ALAKÚAK

Percidae - Sügérek

Gymnocephalus baloni - Dunai durbincs

Gymnocephalus schraetzer - Selymes durbincs

Stizostedion volgense - Kősüllő

Zingel zingel - Magyar bucó

Zingel streber - Német bucó

Blennidae - Nyálkáshalak

Blennius fluviatilis - Folyami nyálkáshal

Gobiidae - Gébek

Gobius fluviatilis - Folyami géb

Gobius kessleri - Kesslergéb

Gobius nigricans - Fekete géb

Gobius ophiocephalus - Kígyófejű géb

Gobius syrman ((Nincs magyar neve.))

Gobius thressalus ((Nincs magyar neve.))

Padogobius panizzai ((Nincs magyar neve.))

Padogobius martensi ((Nincs magyar neve.))

Pomatoschistus canestrini ((Nincs magyar neve.))

Pomatschistus microps - Parti géb

Pomatoschistus minutus - Kis géb

Proterorhinus marmoratus - Márványos géb

GERINGTELENEK

Ízeltlábúak

INSECTA - ROVAROK

Coleoptera - Bogarak

Lucanus cervus - Nagy szarvasbogár

Lepidoptera - Lepkék

Graellsia isabellae - Spanyol pávaszem

CRUSTACEA - RÁKOK

Decapoda - Lábashátú tarisznyarákok

Astacus astacus - Folyami rák

Austropotamobius pallipes ((Nincs magyar neve.))

Austropotamobius torrentium ((Nincs magyar neve.))

GASTROPODA - CSIGÁK

Strylommatophora - Nyelesszehnű tüdőscsigák

Helix pomatia - Éti csiga

BIVALVIA - KAGYLÓK

Unionoida - Najádok

Margaritifera margaritifera ((Nincs magyar neve.))

Unio clongatulus ((Nincs magyar neve.))

Microcondylaea compressa ((Nincs magyar neve.))

Gyűrűsférgek

HIRUDINEA - NADÁLYOK

Arthynchobdellae - orvosi piócafélék

Hirudo medicionalis - orvosi pióca

IV. Függelék
Az elpusztítás, befogadás és az egyéb formában történő kihasználás tiltott eszközei és módszerei

Emlősök

Hurkok

Csaliállatként használt vak vagy megcsonkított élő állatok

Magnetofonok

Elpusztításra és elkábításra alkalmas elektromos eszközök

Mesterséges fényforrások

Tükrök és más fénylő eszközök

A cél megvilágítására szolgáló eszközök

Éjszakai vadászatra alkalmas optikai eszközök, u. m. elektromos képmagnó vagy képátalakító

Robbanóanyagok ((Kivéve a bálnavadászatot.))

Hálók ((Ha széles körű vagy nem szelektív befogásra vagy elpusztításra alkalmazzák.))

Csapdák ((Ha széles körű vagy nem szelektív befogásra vagy elpusztításra alkalmazzák.))

Méreg és mérgezett vagy kábító csalétek

Gázosítás és kifüstölés

Félautomata vagy automata, olyan tárral rendelkező lőfegyverek, amelyek több lőszer befogadására alkalmasak, mint ami ismétléshez szükséges

Repülőgépeket felhasználó módszerek

Mozgásban lévő gépjárművek

Madarak

Hurkok ((Kivéve a hófajdot (Lagopus) az 58. szélességi foktól északra.))

Madárlépek

Csaliként használt vak vagy csonkított élő madarak

Magnetofonok

Elpusztításra és elkábításra alkalmas elektromos eszközök

Mesterséges fényforrások

Tükrök és más fénylő eszközök

A cél megvilágítására szolgáló eszközök

Éjszakai vadászatra alkalmas optikai eszközök, u. m. elektromos képerősítő vagy képátalakító

Robbanóanyagok

Hálók

Csapdák

Méreg és mérgezett vagy kábító csalétek

Félautomata vagy automata, olyan tárral rendelkező lőfegyverek, amelyek több lőszer befogadására alkalmasak, mint ami ismétléshez szükséges

Repülőgép

Mozgásban lévő gépjárművek

A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTER TÁJÉKOZTATÓJA

A Magyar Köztársaság csatlakozott "az európai vadon élő növények és állatok és természetes élőhelyeik védelméről" szóló Bernben 1979. szeptember 19-én aláírt egyezményhez. A csatlakozási okirat letétbe helyezése az Európa Tanács főtitkáránál 1989. november 16-án megtörtént, az egyezmény a Magyar Közlöny 1990. évi 64. számában közzétételre került.

A letétbe helyezéskor a Magyar Köztársaság Kormánya az Egyezmény 22. Cikkével kapcsolatban a következő fenntartásokkal élt:

Kivételek az Egyezmény I. Függelékére vonatkozóan:

Az Egyezmény I. Függelékében szereplő növényfajok közül három faj fordul elő Magyarországon. Közülük nem védett a Centaurea horrida Badaro és a Rheum rhaponticum Lásd - Rebarbara

Kivételek az Egyezmény II. Függelékére vonatkozóan:

Az Egyezmény II. Függelékében szereplő állatfajok közül Magyarországon nem védett semmilyen formában a:

Cricetus cricetus - hörcsög

Coenagrion freyi - csíkos légivadász

Coenagrion mercuriale - déli légvadász

Stylurus (= Gomphus) flavipes - sárgás szitakötő

Ophiogomphus cecilia - nincs magyar neve

Oxygastra curtisii - narancsfoltos szitakötő

Leucorrhinia caudalis - füstös szitakötő

Leucorrhinia pectoralis - lápi szitakötő

Graphoderus bilineatus - nincs magyar neve

Cucujus cinnaberinus - skarlátbogár

Melanargia arge - olasz sakktábla lepke

Erebia calcaria - nincs magyar neve

Lopinga achine - sápadt szemeslepke

Lycaena dispar - nincs magyar neve

Maculinea arion - nagypettyes boglárka

Maculinea telejus - kispettyes boglárka

Kivételek az Egyezmény III. Függelékére vonatkozóan:

Az Egyezmény III. Függelékében szereplő állatfajok közül Magyarországon nem védettek a következők:

Martes foina - nyest

Putorius putorius - házi görény

Phalacrocorax carbo - nagy kárókatona

Fulica atra - szárcsa

Streptopelia decaocto - balkáni gerle

Passer montanus - mezei veréb

Eudontomyzon mariae - ukráni ingola

Eudontomyzon vladykovi - dunai ingola

Lampetra planeri - pataki ingola

Alosa pontica - nagy (dunai) hering

Coregonus albula - törpe maréna

Coregonus lavaretus - vándor maréna

Thymalius thymalius - pénzes pér

Abramis ballerus - dévérkeszeg

Abramis sapa - bagolykeszeg

Abramis vimba - éva keszeg

Chalcalburnus Chalcoides - állas küsz

Chondrostoma nasus - vésettajkú paduc

Pelecus cultratus - garola

Rhodeus sericeus - szivárványos ökle

Rutilus pigus - svájci-koncér

Gymnocephalus baloni - dunai durbincs

Astacus astacus - folyamirák

Helix pomatia - éti csiga

Hirudo medicinalis - orvosi pióca

Kivételek az Egyezmény IV. Függelékére vonatkozóan:

Magyarországon engedélyezett a kábító lövedék és kábító csalétek használata a szarvasfélék (Cercidae) befogására.

A Lepus Capensis esetében engedélyezett a befogáshoz hálók használata.

A következő fajok elejtéséhez engedélyezett a félautomata lőfegyver használata:

Lepus capensis - mezei nyúl

Perdix perdix - fogoly

Anser Albifrons - nagy liluk

Anser fabalis - vetési lúd

Anas platyrhynchos - tőkésréce

Anas querquedula - bőjti réce

Anas penelope - fütyülő réce

Aythya ferina - barátréce

Fulica atra - szárcsa

Scolpax rusticola - erdei szalonka

Streptopelia decaocto - balkáni gerle

Columba palumbus - örvösgalamb

Tartalom Részletezés